Hyppää pääsisältöön

Tie- ja käyttöoikeudet

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Yksityistietoimituksen ja rasitetoimituksen hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään taulukoiden A ja B osoittamien maksujen summana, kun toimituksessa perustetaan, muutetaan tai lakkautetaan oikeuksia taikka tehdään vastaavia toimenpiteitä. Mikäli toimituksessa laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrätään lisämaksu taulukosta C.

Taulukko A, rasitettujen lukumäärä
Rasitettujen rekisteriyksiköiden lukumäärä toimituksessa enintään Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
2 650,00 Ei arvonlisäveroa
5 940,00 Ei arvonlisäveroa
10 1190,00 Ei arvonlisäveroa
20 1400,00 Ei arvonlisäveroa
50 1550,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl 110,00 Ei arvonlisäveroa
Taulukko B, pituus
Tie- ja muiden oikeuksien kokonaispituus toimituksessa enintään, km Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
0,2 210,00 Ei arvonlisäveroa
0,5 410,00 Ei arvonlisäveroa
1 620,00 Ei arvonlisäveroa
2 820,00 Ei arvonlisäveroa
5 1030,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 1 km 50,00 Ei arvonlisäveroa
Taulukko C, toimituksessa laadittu tieyksikkölaskelma
Tieosakkaiden lukumäärä enintään Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
10 310,00 Ei arvonlisäveroa
20 620,00 Ei arvonlisäveroa
40 920,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl 110,00 Ei arvonlisäveroa
  1. Tie- tai muun oikeuden lakkauttamisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu ainoastaan silloin, kun samassa toimituksessa ei perusteta tai muuteta sanottuja oikeuk­sia. Tällöin maksu oikeuden lakkauttamisesta määrätään taulukoista A ja B.
  2. Maksua määräävä oikeuden pituus on pisimmän sivun pituus tai vastaava, kun kysymys on alueellisesta oikeu­desta, kuten venevalkama- tai vedenottamisoikeudesta.
  3. Jos toimitus koskee ainoastaan tieyksikkölaskelman laatimista ja vahvistamista, kiinteistötoimitusmaksu on 620 euroa lisättynä taulukon C perusteella määräytyväl­lä maksulla.
  4. Jos toimitus ei koske oikeuden perustamista, muutta­mista tai lakkauttamista taikka vastaavaa asiaa, kiinteis­tötoimitusmaksu on 820 euroa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi yksityistielain 71 § 1 momentin kohdis­sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17 ja 18 tarkoitetut toimenpiteet. Jos samassa toimituksessa käsitellään edellä mainitun kaltainen toimenpide sekä peruste­taan, muutetaan tai lakkautetaan oikeus taikka tehdään vastaava asia, maksu määrätään vain taulukoista A ja B. Mikäli edellä selostetun kaltaisen toimenpiteen yhtey­dessä lisäksi laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrä­tään lisämaksu taulukosta C.
  5. Maksu on 50 % taulukoissa A ja B osoitetusta mää­rästä ja kohdassa 4 tarkoitetusta maksusta silloin, kun toimitus perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuun kirjalliseen sopimukseen, jossa on sovittu kaikista toimituksessa päätettävät asiat.

Esimerkki:

Kiinteistöjen A, B, C ja D hyväksi perustetaan yhteensä 0,8 km pitkä tieoikeus kiinteistöjen E, F, G ja H alueella. Hakemus ei ole perustunut kirjalliseen sopimukseen.

Maksut:
Maksun suuruudeksi saadaan edellä olevasta taulukosta A rasitettujen kiinteistöjen lukumäärän perusteella 940 euroa ja taulukosta B oikeuksien kokonaispituuden perusteella 620 euroa eli yhteensä 1 560 euroa.