Hoppa till huvudinnehåll

Väg- och nyttjanderätter

Sök i denna produktgrupp:

Dessa förrättningar faktureras till fast pris enligt tabeller nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

 

Tabell A, antal belastade
Största antalet belastade registerenheter i förrättningen Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2 650,00 Ingen moms
5 940,00 Ingen moms
10 1190,00 Ingen moms
20 1400,00 Ingen moms
50 1550,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 st. 110,00 Ingen moms

 

Tabell B, längd

Största totala längden av vägrätter och andra rättigheter i förrättningen, km

Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
0,2 210,00 Ingen moms
0,5 410,00 Ingen moms
1 620,00 Ingen moms
2 820,00 Ingen moms
5 1030,00 Ingen moms
Varje därpå följande 1 km 50,00 Ingen moms

  

Tabell C, vägenhetsberäkning som har upprättats vid förrättningen
Största antalet vägdelägare Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
10 310,00 Ingen moms
20 620,00 Ingen moms
40 920,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 st. 110,00 Ingen moms

1) En fastighetsförrättningsavgift tas ut för upphävande av en vägrätt eller någon annan rätt endast i de fall när dessa rätter inte vid samma förrättning bildas eller ändras. I sådana fall tas det ut en avgift för upphävande av rätten enligt tabell A och B.

2) Den längd som bestämmer avgiften är längden på den längsta sidan eller motsvarande, när det är fråga om rätt till ett område, t.ex. rätt till båthamn eller rätt att ta vatten.

3) Om förrättningen endast gäller uppgörande och fasts­tällande av en vägenhetsberäkning är fastighetsför­rättningsavgiften 620 euro ökad med den avgift som bestäms enligt tabell C.

4) Om förrättningen inte gäller bildande, ändring eller upphävande av en rätt eller ett motsvarande ärende är fastighetsförrättningsavgiften 820 euro. Sådana åtgärder är exempelvis de åtgärder som avses i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17 och 18 punkten i 71 § 1 mom. i lagen om enskilda vägar. Om en åtgärd av det slag som nämns ovan behandlas vid samma förrättning och en rätt bil­das, ändras eller upphävs eller en motsvarande åtgärd vidtas, tas det ut en avgift endast enligt tabell A och B. Om det i samband med en åtgärd av det slag som besk­rivs ovan dessutom görs upp en vägenhetsberäkning, tas det ut en tilläggsavgift för den enligt tabell C.

5) Avgiften är 50 % av beloppet som anges i tabellerna A och B och avgiften som avses i punkt 4 om förrättningen baserar sig på ett skriftligt avtal som bifogats till ansö­kan och parterna har i avtalet kommit överens om alla ärenden som ska avgöras vid förrättningen.

Exempel:

För fastigheterna A, B, C och D bildas en total 0,8 km lång vägrätt på fastigheternas E, F, G och H område. Ansökan grundar sig inte på ett skriftligt avtal.

Avgifter:
Avgiftsbeloppet blir utgående från tabell A ovan enligt antalet belastade fastigheter 940 euro och enligt rättigheternas totala längd från tabell B 620 euro, dvs. totalt 1 560 euro.