Hoppa till huvudinnehåll

Samhällsansvar är en del av vår vardag

Ihmiset rakentavat tornia kahvikupeista.

Samhällsansvar innebär vid Lantmäteriverket att synvinklarna för miljöns, människornas och ekonomins välmående beaktas vid beslutsfattandet, forskningen, utvecklingen och arbetet i vardagen.

Lantmäteriverket har förbundit sig att för sin del främja uppnåendet av Finlands samhällsansvarsmål och vidare FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

Vid Lantmäteriverket är principerna för ansvarstagande en öppen och etisk verksamhet, respekt för intressentgrupper, iakttagande av lagar och internationella verksamhetsprinciper och andra frivilliga åtgärder, genom vilka organisationen främjar hållbar utveckling utöver de lagstadgade minimikraven.

Lantmäteriverkets samhällsansvarsrapport och databokslut för år 2020

Samhällsansvarsrapporten för 2020 (pdf) berättar hur Lantmäteriverkets verksamhet visade sig ur samhällsansvarets synvinkel. Lantmäteriverkets mål och gärningar har indelats under fyra nya teman: Information som betjänar samhället, Välmående människor, Hållbar miljö samt Ansvarsfull praxis och ekonomi.

Databokslutet för 2020 (pdf) är en del av den ansvarsfulla hanteringen och rapporteringen av information vid Lantmäteriverket. Databokslutet redogör för Lantmäteriverkets centrala principer och förfaranden kring en ansvarsfull och säker behandling och användning av informationen.

Information som tjänar samhället 

Lantmäteriverket tryggar jordägandet och kreditgivningssystemet genom att upprätthålla information om fastigheter och aktielägenheter i sina register samt genom att sörja för registreringen av ägande och inteckningar i dem. Dessutom hanterar Lantmäteriverket terrängdata och framställer kartor, flygbilder och laserskannat material över hela Finland. Lantmäteriverket utför också internationellt forsknings- och sakkunnigarbete inom geografisk information.

Läs mer hur vår information tjänar samhället.

Välmående människor

Lantmäteriverkets sociala ansvar kommer till uttryck bland annat i omsorgen om den egna personalen och inbegriper till exempel arbetshälsa och arbetssäkerhet, kompetensutveckling och nöjdhet i arbetet. Det sociala ansvaret sträcker sig emellertid också utanför Lantmäteriverkets egen organisation. Vi vill värna om och förbättra frågor beträffande bland annat jämställdhet och likvärdighet. Det gör vi genom att växelverka och utbyta information även med intressentgrupperna.

Läs mer om vår sociala ansvar.

Hållbar miljö

Lantmäteriverket arbetar för en hållbar miljö på två plan. För det första strävar vi aktivt efter att minska miljöbelastningen av vår egen verksamhet. För det andra lägger vi också vikt på de möjligheter att främja ett hållbart samhälle som Lantmäteriverkets egna kunskaper och färdigheter ger.

Läs mer hur vi arbetar för en hållbar miljö.

Ansvar i verksamhetssättet och ekonomin

Att driva verksamheten och ekonomin under ansvarsfulla former är en av Lantmäteriverkets hörnstenar. Enligt enkäter till intressentgrupperna har trovärdigheten i verksamheten länge varit en av verkets styrkor. Inom den offentliga förvaltningen omfattar ekonomiskt ansvar även hållbar användning av offentliga medel och därmed ett så genomslagkraftigt mervärde för medborgarna och samhället som möjligt. 

Läs mer om ansvar i verksamhetssättet

Utveckling av samhällsansvar

Lantmäteriverket håller som bäst på att ta fram sitt första samhällsansvarsprogram, som är tänkt att vara färdigt i slutet av 2021. I programmet beskrivs vad samhällsansvar betyder vid Lantmäteriverket och hur vi i framtiden tänker bli bättre på det.

Läs mer om utveckling av samhällsansvar.