Hyppää pääsisältöön

IlmoStar

Vuonna 2020 yksistään Suomen metsissä toteutettiin kasvatus- ja päätehakkuita yli 700 000hehtaarilla, josta valtaosa oli harvennushakkuita tai ylispuiden poistoa. Harvennushakkuidenkorjuujäljen merkittävin haaste on nykyisin harvennusvoimakkuuden hallinta. Metsissämme operoi päivittäin noin 2100 hakkuukonetta, jotka luovat ainutlaatuisen alustan metsien rakenteen ja tilan yksityiskohtaiselle mittaamiselle ja seurannalle. Suurimman haasteen aiheuttaa kuitenkin se, ettei hakkuukoneiden paikannustarkkuus ole riittävällä tasolla ja tarkkuuden vaihtelu on liiansuurta. Jos sijaintitieto olisi tarkkaa, mahdollistaisi se hakkuukoneen mittaaman puustotiedonhyödyntämisen metsävaratiedon ja metsäsuunnitelmien ajantasaistuksessa. Mobiililaserkeilausteknologian integrointi hakkuukoneeseen puolestaan mahdollistaisi uudenlaisen ja monipuolisemman metsäluonnon rakenteellisen monimuotoisuuden kartoittamisen hakkuidenyhteydessä.


Hankkeen painopisteenä on tulevaisuuden hakkuukone, jonka paikannus- ja mobiililaserkeilausjärjestelmät parantavat ilmastokestävän ja metsäluonnon monimuotoisuudenhuomioon ottavan puunkorjuun toteutumista. Hankkeen työ tukee täsmämetsänhoidon ja -puunkorjuun kehitystä huomioiden metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt, monimuotoisuuden sekä suojeltavat ja säästettävät luontokohteet aiempaa täsmällisemmin. Tutkittava ja testattavateknologia tukee menetelmäkehitystä, jossa paikkatarkasti puunkorjuun yhteydessä voidaan opastaa kuljettajaa metsänkäsittelyyn, joka parhaiten ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja ja -varastoja pitkällä aikavälillä sekä tuottaa paikka- ja määrätarkkaa tietoa jäävästä puustosta ja mittaa ja dokumentoi korjuujäljen ja metsäluonnon monimuotoisuuden puunkorjuutyömaalla. Menetelmät soveltuvat aiempaa kokonaisvaltaisempaan tiedon tuottamiseen talousmetsien tilasta ja kehityksestä. Tämän tiedon avulla voidaan tuottaa aiempaa tarkempaa ja ajantasaisempaatietoa metsien hiilensidonnan ja monimuotoisuuden muutoksista.

NextGeneration EU:n ja Nappaa hiilestä kiinni - Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut -ohjelman logot

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja uusien ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tärkeässä roolissa tässä on uuden tiedon tuottaminen ja parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen käytännön työhön. Lisätietoja Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden verkkosivuilta

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
metsä
metsäsuunnittelu
liikkuva laserkeilaus
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö
Projektin yhteistyötahot
Ponsse Oyj
Luonnonvarakeskus
Itä-Suomen yliopisto