Hyppää pääsisältöön

VALTAOJA - Paikkatietotekniikan ja tarkkojen korkeusmallien hyödyntämismahdollisuudet maatalousalueiden valtaojien sekä muiden vesiuomien määrittämisessä

Valtaojalla tarkoitetaan sellaista maatalousalueella olevaa peruskuivatukseen käytettyä muutettua ja keinotekoista uomaa, jonka valuma‐alueen pinta‐ala on vesilaissa esitettyä vesistön määritelmän alarajaa pienempi. Maaseutuviraston ylläpitämässä Vipu-palvelussa on ”Valtaojat ja vesistöt” – karttataso, jossa esitetään ympäristötuen piirissä olevat vesistöt sekä täydentävien ehtojen mukaiset pientareet ja suojakaistat. Tiedot eivät ole täydellisiä eivätkä kattavia, ja valvonnassa katsotaankin tapauskohtaisesti uomien luokitus.  Keväällä 2013 Vipu-palveluun vietiin myös Suomen ympäristökeskuksen tuottama uomaverkostoaineisto.  Ristiriidat eri aineistossa käynnistivät keskustelun uomien määritelmistä ja vesilain tulkinnoista.

Valtaoja-kehityshankkeen tavoitteena on eritellä valtaoja-uoman geometriset ja toiminnalliset kriteerit ja muodostaa niiden perusteella valtaojan määritelmä. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa eri aineistojen ristiriitatilanteen ja niiden esiintymisen laajuus. Hankkeessa tunnistetaan kehittämis- ja parantamiskohteita koskien valtakunnallisia paikkatietoaineistoja, joita ovat Mavi:n peltolohkorekisteri, MML:n maastotietokanta ja SYKE:n vesiaineisto.

Hankkeen määrittelyvaiheessa keskeisinä tutkimusmenetelminä käytetään sidosryhmätyöpajoja sekä asiantuntijahaastatteluja. Paikkatietoanalyysien hyödyntämismahdollisuuksia kartoittavassa työkokonaisuudessa käytetään pintaveden virtauksen mallinnukseen sopivia paikkatietoanalyysimenetelmiä ja maastotarkastuksia.

Asiasanat
vesistö
valuma-alue
VIPU-palvelu
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
MMM
Projektin yhteistyötahot
SYKE, MML, MAVI