Hyppää pääsisältöön

Vesihiisi

Turvepeltojen hiilipäästöt kuriin innovatiivisella vesienhallinnalla

Hanke kuuluu Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni –tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan.

Turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöt ovat yli puolet maatalouden kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä, vaikka niiden pinta-ala on noin 10 % viljellystä alasta. Korkean vedenpinnan on todettu olevan tehokkain keino hidastaa turpeen hajoamista ja siitä johtuvia hiilipäästöjä ilmakehään ja vesistöihin. VESIHIISI-hanke tähtää hiilipäästöjen vähentämiseen turvepelloilta edistämällä vesienhallintajärjestelmien, kuten säätösalaojituksen ja salaojakastelun, käyttöä päästövähennyskeinoina.

Hanke koostuu viidestä vuosina 2021-2023 toteutettavasta työpaketista, joiden toteuttajia ovat Luonnonvarakeskus, Salaojayhdistys, Maanmittauslaitos ja Oulun yliopisto. Hankkeen työpakettien tavoitteena on 1) tuottaa tarkennettu arvio vesienhallinnan mahdollisuuksista vähentää hiilen häviämistä turpeesta ilmakehään ja vesistöihin, 2) tuottaa hydrologisilla simulaatioilla tieto vedenpinnan säätelymenetelmien soveltuvuudesta eri olosuhteisiin, 3) kehittää maankosteuden mittaamiseen perustuvia kaukokartoitusmenetelmiä ilmastotoimien kohdentamiseen ja päästöarvioiden tarkentamiseen, 4) arvioida vesienhallinnan maatilatason taloudellisia edellytyksiä ja vaikutuksia sekä tunnistaa kannustimia vedenpinnan säädön käyttöönottoon ja 5) kehittää turvepeltojen vesienhallintaan soveltuva automatisoitu, verkottunut ja etähallittava säätökaivojärjestelmä, joka tarjoaa myös mahdollisuuden salaojakasteluun.

Hanke kehittää vesienhallinnan avulla saavutettavien päästövähennysten teknologisia edellytyksiä, vesienhallinnan vaikutusten arviointia sekä ohjauskeinoja, jotka edistävät vesienhallintamenetelmien käytäntöön vientiä, päästövähennyskeinojen aiempaa tehokkaampaa kohdentamista ja Suomen hiilineutraalisuuskehitystä. Samalla edistetään vesistökuormituksen vähentämistavoitetta ja kuivuuden torjuntakeinoja.

Hanke edistää myös päästövähennystoimien raportointia ja luo edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle. Tulokset on tarkoitettu hyödynnettäviksi niin käytännön toimissa kuin maatalouspolitiikan päätöksenteon tukena.

Asiasanat
kaukokartoitus
automaatio
vesienhallinta
säätösalaojitus
salaojakastelu
hiili
kasvihuonekaasut
viljelijän talous
vesitalousmallinnus
turvemaa
turvepelto
Projektin kesto
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Muut rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö
Projektin yhteistyötahot
Luonnonvarakeskus LUKE
Salaojayhdistys ry
Oulun yliopisto