Itämeren merialuesuunnittelu ja kestävät ekosysteemipalvelut (BONUS BASMATI)

Merialuesuunnittelu vaatii päätöksentekoon spatiaalisesti selkeästi määritellyt puitteet ja tätä taustaa vasten BONUS BASMATI hankkeen yleisenä tavoitteena on kehittää integroivia ja innovatiivisia ratkaisuja merialuesuunnitteluun paikallistasolta aina koko Itämeren tasolle asti. Tähän päästään luomalla päätöksenteon tueksi vuorovaikutteista informaatioteknologiaa hyödyntävä järjestelmä, jonka avulla eri hallintotasot pystyvät kehittämään ekologisesti ja taloudellisesti kestävää suojelualueverkostoa Itämeren alueella.

Aiempiin merialuesuunnittelua koskeviin projekteihin perustuen BONUS BASMATI keskittyy analysoimaan Itämeren alueen merialuesuunnitteluun liittyviä hallintojärjestelmiä sekä niiden tietotarpeita, jotta pystyisimme kehittämään operatiivisen, valtioiden rajat ylittävän mallin merialuesuunnitteluun säilyttäen yhteensopivuus olemassa olevien hallintojärjestelmien kanssa. Lisäksi projektissa kehitetään menetelmiä ja työkaluja eri suunnitteluehdotusten arviointiin, kuten esimerkiksi päätöksenteon tukijärjestelmä, jolla voidaan arvioida spatiaalisesti määriteltyjä paineita ja vaikutuksia Itämeren ekosysteemipalveluihin.

Projektin aikana vuoteen 2020 mennessä tuotetaan ja testataan uutta dataa poliittisten tavoitteiden arvioinneissa. Data tulee tukemaan neljän ekosysteemipalvelun, tuotanto-, säätely-, kulttuuri- ja ylläpitopalvelun, yhdistettyä analysointia. Projektin keskeinen tavoite on edistää rajat ylittävää yhteistyötä ja se toteutetaan läheisessä yhteistyössä Itämeren alueen sidosryhmien kanssa. Projektin vaikuttavuutta edistetään ja arvioidaan kansainvälisissä tapaustutkimuksissa, joissa integroivat ratkaisut ovat välttämättömiä. Paikkallistasoa tarkastellaan Fehmarninsalmen ja Riianlahden tapaustutkimuksissa sekä ylikansallista tasoa koko Itämerta koskevassa tapaustutkimuksessa.

 

Bonus Basmati logo1

Logo Bonus2

Yhteyshenkilöt
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
EU
Muut rahoittajat
BONUS
Projektin yhteistyötahot
Aalborg University, Denmark (AAU)
Aarhus University, Denmark (AU)
Nordregio, Sweden (Nordregio)
University of Turku, Finland (UTU)
Latvian Institute of Aquatic Ecology, Latvia (LIAE)
Leibniz institute for Baltic Sea Research, Germany (IOW)