Hyppää pääsisältöön

Tandem

Metsävarojen inventointi, joka tuottaa perusattribuuttien lisäksi tietoa metsän tilasta ja tuotoksesta, tarjoaa olennaista tietoa päätöksentekoon, joka koskee ihmisen toimintaa metsäekosysteemissä hoitotoimenpiteistä maisematasolta aina hakkuusuunniteluun kuviotasolla. Kyvyllä tuottaa yksittäisten puiden laatutiedoa, kuten runkokäyrä, kokojakauma, alimman kuolleen oksan korkeus, latvuksen alaosan korkeus ja suurin oksapaksuus, sekä parantamalla mittaustiedon tarkkuutta ja alueellista kattavuutta saavutetaan suuria resurssihyötyjä. Tässä projektissa kehitetään menetelmiä metsien digitalisointiin ja metsäinventoinnin automatisointiin hyödyntäen liikkuvaa laserkeilausta ja hakkuukoneen keräämiä tietoja, sekä kehitetään menetelmä koealakohtaisten laatu- ja tilavuusestimaattien kalibrointiin.

Projektin rahoitus sai jatkoa ajalle 1.4.2020-31.12.2022.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
liikkuva laserkeilaus
lennokki
ilmakuvaus
puun laatu
runkokäyrä
inventointi
lokalisointi
biodiversiteetti
ilmalaserkeilaus
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
Swedish University of Agricultural Sciences SLU