Hyppää pääsisältöön

UOMARI

Uomari-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan elinkeinotoiminnan ympäristöhaittojen ja –riskien vähentämiseen liittyviä drone-pohjaisia mittaus- ja kuvantamisratkaisuja mm. kaivosteollisuuden tarpeisiin. Uomakartoituksissa tavoitteena on selvittää menetelmien soveltuvuus erityyppisissä tapauksissa kuten: teollisuusvesien sekoittumismallit (uoman muoto, virtausnopeudet ja pohjavesivaikutteisuu s), ekologisten vaikutusten arviointi, habitaattimallit (uoman muoto, virrannopeus, syvyys, pohjan rakenne) vaelluskaloille sekä vesivoimalaitosten yhteydessä olevien uomien habitaattikartoitukset ja niiden soveltaminen uomaan sopivan ympäristövirtaaman suunnittelussa. Dronen käyttö vähentää uomakartoituksen ympäristökuormitusta, helpottaa jokiuomien ennallistamishankkeiden suunnittelua ja vaikutusten seurantaa. Lisäksi dronella tehtävä kartoitus vähentää siihen kuluvaa työaikaa ja käyttöön liittyviä riskejä. Kaivoskohteilla pilotoidaan monen kuvantamismenetelmän hyödyntämistä allasrakenteiden kuntotutkimuksessa sekä kaivannaisjätealueiden ympäristövaikutusten selvittämisessä eri vuodenaikoina ja erityyppisissä kohteissa.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, EAKR-rahoituksena.

 

EU:n rakennerahastot (ohjelmakausi 2021 - 2027) - Sosiaali- ja  terveysministeriö

Yhteyshenkilöt
Projektin kesto
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI
EU
Projektin yhteistyötahot
Geologian tutkimuskeskus
Oulun yliopisto
Suomen ympäristökeskus