Hyppää pääsisältöön

Sopiminen yksityistie- ja rasiteasiassa

Pysyvän tie- tai rasiteoikeuden perustaminen, siirtäminen, muuttaminen tai lakkauttaminen tapahtuu aina kiinteistötoimituksessa. Oikeuden myöntämisen edellytykset ratkaisee tehtävään määrätty toimitusinsinööri, vaikka asiassa olisikin maanomistajien välinen sopimus. Kuten oikeuden perustamisessa, myös sen lakkauttamisessa on sopimuksella olennainen merkitys.

Yksityistie- ja rasitetoimituksissa pyritään toteuttamaan maanomistajien välisiä sopimuksia tieoikeuksista ja rasitteista, sekä niiden käytöstä. Yksityistieasiassa sopimus tulee ottaa toimituksen lähtökohdaksi ja rasiteasiassa se on usein jopa rasitteen perustamisen edellytys.

Mistä voidaan sopia ja mistä ei?

Tie- ja rasiteoikeudet ovat luonteeltaan pysyviä, joten niiden perustamisen edellytyksiä tutkitaan sopimuksesta huolimatta aina tapauskohtaisesti.

Käytännössä sopimusvapautta rajoittaa kolme seikkaa:

  • sopimus ei saa olla kohtuuton,
  • oikeudesta ei saa aiheutua huomattavaa haittaa ja
  • rasitteen osalta sen lajin tulee olla kiinteistönmuodostamislain 154§:ssä mainittu.

Lisäksi eri lakien säännökset voivat rajoittaa sopimusvapautta, esimerkiksi kiinteistön ainoaa tarpeellista kulkuoikeutta ei voi lakkauttaa.

Esimerkki kohtuuttomasta sopimuksesta: ”Kiinteistön A omistaja sitoutuu yksin vastaamaan tien kunnossapidosta ja aurauksesta.” Mikäli kiinteistö A olisi tien pääasiallinen tai ainoa käyttäjä, sopimus olisi tarkoituksenmukainen. Yksityistien kunnossapito on kuitenkin laissa säädetty osakkaille yhteisesti ja kustannusten osittelun tulee ainakin pidemmällä ajanjaksolla olla tiestä koituvan hyödyn mukainen.

Esimerkki huomattavasta haitasta: ”Tieoikeudesta sopiminen yleiskaavaan merkityn rakentamattoman rakennuspaikan alueelle." Tien rakentaminen ja käyttö saattaa haitata tulevaa rakentamista, joka on jo osoitettu kaavoituksessa. Huomattavan haitan tapauksessa sopimusta ei voida toteuttaa.

Esimerkki rasitteesta, jota ei voida perustaa: ”Kiinteistöjen A ja B omistajat sopivat maisemarasitteesta karttaan merkityllä alueella. Omistaja B saa ylläpitää A:n omistamaa aluetta puistomaisena ja A sitoutuu olemaan poistamatta alueen puustoa.” Kiinteistönmuodostamislaissa ei ole säädetty maisemarasitteesta, joten sellaista ei pysyvänä oikeutena voida myöntää.

Onko sopimisesta hyötyä?

Usein rasiteoikeuksien perustamisen edellytyksenä on osapuolten sopiminen asiassa. Kaikissa tapauksissa sopiminen parantaa maanomistajien mahdollisuutta vaikuttaa asioihin. Sopimus nopeuttaa asian käsittelyä kiinteistötoimituksessa, ja kun oikeuteen liittyvistä asioista on sovittu kattavasti, myös toimituksen lasku on pienempi.

Sopimuksen muoto ja sisältö

Tärkeää on, että kaikki sopijapuolet ovat mukana sopimassa ja allekirjoittavat sopimuksen. Sopimisessa voidaan käyttää valmiita sopimuslomakkeita - rasitesopimus (suomi.fi), tiesopimus (suomi.fi), mutta vapaamuotoisesti laadittu sopimustekstikin käy. Todistajia allekirjoituksille ei edellytetä. Sopimuslomakkeesta löytyy oikeuden käsittelyn kannalta tärkeimmät seikat.

Hae toimitusta sopimisen jälkeen

Toimitusta voit hakea kätevästi asiointipalvelun kautta. Sopimus on kiinteistötoimituksen hakemuksen liite. Toimituksessa myönnetyt oikeudet merkitään pysyvästi kiinteistötietojärjestelmään.

Mikäli toimitusta ei haeta, sitoo sopimus vain sopijaosapuolia, eikä oikeutta merkitä kiinteistötietojärjestelmään.

Linkkejä

Sopimuksen vaikutus toimitusmaksuihin

Maanomistajien ennen toimituksen hakemista tekemä kirjallinen sopimus yleensä vähentää toimitukseen tarvittavaa työaikaa ja sitä kautta pienentää kustannuksia.

Sopimuksessa tulee olla sovittu sellaisista asioista, jotka tulevat toimituksessa ratkaistaviksi. Näitä asioita ovat esimerkiksi sopijaosapuolet ja kohdekiinteistöt, sopimuksen tarkoitus, tieoikeuden tai rasitteen sijainti, kuka rakentaa ja kunnossapitää kohteen, mitä on sovittu korvauksista ja toimituskustannusten maksusta.

Sopimusta laadittaessa on kaikkien sopimukseen osallisten kiinteistöjen omistajien tai heitä valtakirjalla edustavien henkilöiden allekirjoitettava sopimus. Puutteellinen sopimus ei johda alennukseen.

Kiinteistötoimitusmaksun alennusta harkittaessa, lähtökohtana pidetään sopimuksesta koituvaa hyötyä työaikaa vähentävänä tekijänä. Alennukselle on yleensä olemassa perusteet, mikäli asiat voidaan ratkaista toimituksessa suoraan sopimuksen perusteella.

Yksityistietoimitus ja rasitetoimitus

Yksityistietoimituksen ja rasitetoimituksen hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään taulukoiden A ja B osoittamien maksujen summana, kun toimituksessa perustetaan, muutetaan tai lakkautetaan oikeuksia taikka tehdään vastaavia toimenpiteitä. Mikäli toimituksessa laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrätään lisämaksu taulukosta C.

Taulukko A, rasitettujen lukumäärä
Rasitettujen rekisteriyksiköiden lukumäärä toimituksessa enintäänHinta € (ilman alv.)Hinta € (sis. alv.)
2910,00Ei arvonlisäveroa
51 300,00Ei arvonlisäveroa
101 640,00Ei arvonlisäveroa
201 980,00Ei arvonlisäveroa
502 220,00Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl160,00Ei arvonlisäveroa
Taulukko B, pituus
Tie- ja muiden oikeuksien kokonaispituus toimituksessa enintään, kmHinta € (ilman alv.)Hinta € (sis. alv.)
0,2300,00Ei arvonlisäveroa
0,5580,00Ei arvonlisäveroa
1870,00Ei arvonlisäveroa
21 140,00Ei arvonlisäveroa
51 440,00Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 1 km80,00Ei arvonlisäveroa
Taulukko C, toimituksessa laadittu tieyksikkölaskelma
Tieosakkaiden lukumäärä enintäänHinta € (ilman alv.)Hinta € (sis. alv.)
10430,00Ei arvonlisäveroa
20870,00Ei arvonlisäveroa
401 290,00Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl150,00Ei arvonlisäveroa
  1. Tie- tai muun oikeuden lakkauttamisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu ainoastaan silloin, kun samassa toimituksessa ei perusteta tai muuteta sanottuja oikeuk­sia. Tällöin maksu oikeuden lakkauttamisesta määrätään taulukoista A ja B.
  2. Maksua määräävä oikeuden pituus on pisimmän sivun pituus tai vastaava, kun kysymys on alueellisesta oikeu­desta, kuten venevalkama- tai vedenottamisoikeudesta.
  3. Jos toimitus koskee ainoastaan tieyksikkölaskelman laatimista ja vahvistamista, kiinteistötoimitusmaksu on 910 euroa lisättynä taulukon C perusteella määräytyväl­lä maksulla.
  4. Jos toimitus ei koske oikeuden perustamista, muutta­mista tai lakkauttamista taikka vastaavaa asiaa, kiinteis­tötoimitusmaksu on 1 220 euroa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi yksityistielain 71 § 1 momentin kohdis­sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17 ja 18 tarkoitetut toimenpiteet. Jos samassa toimituksessa käsitellään edellä mainitun kaltainen toimenpide sekä peruste­taan, muutetaan tai lakkautetaan oikeus taikka tehdään vastaava asia, maksu määrätään vain taulukoista A ja B. Mikäli edellä selostetun kaltaisen toimenpiteen yhtey­dessä lisäksi laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrä­tään lisämaksu taulukosta C.
  5. Maksu on 50 % taulukoissa A ja B osoitetusta mää­rästä ja kohdassa 4 tarkoitetusta maksusta silloin, kun toimitus perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuun kirjalliseen sopimukseen, jossa on sovittu kaikki toimituksessa päätettävät asiat.

Esimerkki:

Kiinteistöjen A, B, C ja D hyväksi perustetaan yhteensä 0,8 km pitkä tieoikeus kiinteistöjen E, F, G ja H alueella. Hakemus ei ole perustunut kirjalliseen sopimukseen.

Maksut:
Maksun suuruudeksi saadaan edellä olevasta taulukosta A rasitettujen kiinteistöjen lukumäärän perusteella 1 300 euroa ja taulukosta B oikeuksien kokonaispituuden perusteella 870 euroa eli yhteensä 2 170 euroa.