Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Sodankylä
Hakija
AA Sakatti Mining Oy
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 89827/03 04/2024

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Maanmittauslaitokselle on tehty tutkimuslupahakemus, jossa AA Sakatti Mining Oy hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta annetun lain 84 § mukaista lupaa 110 kV ilmajohdon tutkimiseen Sodankylän kunnan alueella välillä Vajukosken sähköasemalta Sakatin mahdolliselle kaivokselle. Voimajohdon alustavan reitin pituus on noin 25 km.

Hakemuksen mukaan tutkimukset tehdään johdon rakentamistarpeeseen liittyvän suunnittelun vuoksi ja tutkimus koskisi 1 000 m levyistä käytävää hakemusasiakirjoihin merkityn alustavien johtoreittien ympärillä.

Tutkimuksen aikana maastossa mitataan ja selvitetään voimajohdon suunnittelun ja johtoalueiden käyttöoikeuksien perustamisen kannalta tarpeelliset asiat, kuten maanpinnan muoto, johdon suunnitteluun vaikuttavat seikat sekä kiinteistörajat. Suunnitelluilta pylväspaikoilta tutkitaan maaperän kantavuus kairaamalla. 

Maastotutkimusten yhteydessä ei tehdä peruuttamattomia toimenpiteitä, ts. ei mitään sellaisia toimia, joiden jälkeen olosuhteita tutkimus- alueella ei olisi mahdollista palauttaa ennalleen. Voimajohtoreitin keski- linja ja mahdolliset pylväspaikat merkitään maastoon puisilla paaluilla / merkkikepeillä. Merkintöjen yhteydessä joudutaan kaatamaan ja raivaa- maan kasvillisuus niin leveänä kuin se maastomittausten onnistumisen kannalta on tarpeellista. Kaadetut puut jäävät maanomistajalle, ja tutkimuksen suorittaja korvaa aiheutuneet vahingot.

Maanmittauslaitos varaa mahdollisuuden lausunnon antamiseen tutkimuslupahakemuksesta. Kirjalliset lausunnot tulee toimittaa viimeistään 31.5.2024 Maanmittauslaitoksen kirjaamoon, sähköpostitse osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai postitse osoitteella Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Yhteydenotoissa on mainittava asiatunnus MML 89827/03 04/2024.

Hakemusasiakirjoista liitteineen voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, sähköposti kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1110 em. tutkimuslupahakemuksen asiatunnus esittämällä. Ne löytyvät myös alla.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (28.3.2024).

Rasmus Tunis
Maanmittauslaitos