Hyppää pääsisältöön

Yhteismetsätoimitukset

Kun metsää hoidetaan suurempana yksikkönä, myyntipuulle saadaan parempi hinta ja hankinnoissa on pienemmät yksikkökustannukset. Voit perustaa yhteismetsän yhdessä muiden metsänomistajien kanssa tai pelkästään suvun omista metsistä.

Perusta yhteismetsä

Yhteismetsän muodostamistoimitusta voi hakea henkilö, joka on valmis luovuttamaan maata perustettavaan yhteismetsään. Yleensä yhteismetsän perustamista haetaan yhdessä muiden kiinteistönomistajien kanssa.

Ennen yhteismetsätoimitusta metsän omistajien on tehtävä

 • perustamissopimus, jossa kerrotaan yhteismetsään liittyjät, yhteismetsään otettavat kiinteistöt ja alueet sekä ne osuudet, jotka liittyjät saavat yhteismetsään sekä
 • luonnos yhteismetsän ohjesäännöksi, jossa määritellään yhteismetsän hoitoon ja hallintaa liittyvät asiat.

Sopimus- ja ohjesääntömalleja löytyy Suomen Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Yhteismetsän perustamista koskevan maanmittaustoimituksen kustannukset maksetaan valtion varoista. Mahdollisen perustamissopimusta edeltävän metsäarvion tekemisen joutuvat osapuolet maksamaan itse.

Yhteismetsätoimitusta haetaan Maanmittauslaitokselta. Hakemukseen tarvitaan ja liitetään:

 • Kirjoita hakemuksen tekstikenttään "Yhteismetsän muodostamistoimitus".
 • Perustamissopimus
 • Luonnos ohjesäännöksi
 • Myös metsätila-arviot on hyvä liittää hakemukseen. Niiden avulla yhteismetsätoimituksen tekijä varmistaa, ettei perustamissopimus loukkaa kenenkään oikeutta.

Hae yhteismetsän perustamista

 1. Kokoa mahdolliset asiaan liittyvät liitteet kuten sopimukset ja karttapiirrokset. Sopimus- ja ohjesääntömalleja löytyy Suomen Metsäkeskuksen verkkosivuilta. Kartan voit tulostaa esimerkiksi Karttapaikalta.
 2. Selvitä kiinteistöt, jotka mahdollisesti ovat osallisina toimituksessa jota haet.
 3. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Muodostamistoimituksen jälkeen Suomen Metsäkeskus kutsuu yhteismetsän osakkaat ensimmäiseen osakaskunnan kokoukseen, jossa ainakin vahvistetaan yhteismetsän ohjesääntö ja valitaan henkilöt hoitokuntaan tai toimitsijamieheksi.

Liity jo olemassa olevaan yhteismetsään

Voit liittää metsäsi tai osa niistä olemassa olevaan yhteismetsään sopimalla asiasta yhteismetsän osakaskunnan kanssa. Kiinteistö, jonka alue liitetään, saa alueen arvoa vastaavan osuuden yhteismetsään.

Liittyminen edellyttää kiinteistön omistajan ja yhteismetsän osakaskunnan välistä sopimusta. Sopimusmalleja löytyy Suomen Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Liittymistoimitusta haetaan Maanmittauslaitokselta. Hakemukseen tarvitaan ja liitetään:

 • Kirjoita hakemuksen tekstikenttään "Alueen liittäminen yhteismetsään". Liittymistoimitusta voi hakea sopimuksen kumpi tahansa sopimuksen osapuolista
 • Kiinteistön omistajan ja yhteismetsän osakaskunnan välinen sopimus
 • Myös metsätila-arviot on hyvä liittää hakemukseen. Niiden avulla yhteismetsätoimituksen tekijä varmistaa, ettei liittymissopimus loukkaa kenenkään oikeutta.

Yhteismetsään liittymistä koskevan maanmittaustoimituksen kustannukset maksetaan valtion varoista. Mahdollisen liittymissopimusta edeltävän metsäarvion tekemisen joutuvat osapuolet maksamaan itse.

Hae alueen liittämistä yhteismetsään

 1. Kokoa mahdolliset asiaan liittyvät liitteet kuten sopimukset ja karttapiirrokset. Sopimusmalleja löytyy Suomen Metsäkeskuksen verkkosivuilta. Kartan voit tulostaa esimerkiksi Karttapaikalta.
 2. Selvitä kiinteistöt, jotka mahdollisesti ovat osallisina toimituksessa jota haet.
 3. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.
 4. Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Yhteismetsästä eroaminen

Osakkaan yhteismetsäosuutta vastaavan alueen erottaminen edellyttää, että

 • eroamismahdollisuudesta on mainittu yhteismetsän ohjesäännössä ja että
 • päätös eroamisesta tehdään osakaskunnan kokouksessa ¾ määräenemmistöllä äänestykseen osaa ottaneiden yhteisestä äänimäärästä.

Osakas ei välttämättä saa takaisin samaa aluetta, jonka on yhteismetsälle luovuttanut, koska erilaiset toimenpiteet (esimerkiksi hakkuutyöt, istutukset, kunnostukset) ovat saattaneet muuttaa alueiden arvoja.

Yhteismetsästä eroamisen toimitusta haetaan Maanmittauslaitokselta. Hakemukseen tarvitaan ja liitetään:

 • Kirjoita hakemuksen tekstikenttään "Yhteismetsän jakaminen".
 • Ote sen osakaskunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa eroamisesta on päätetty.

Hae yhteismetsästä eroamista

 1. Kokoa mahdolliset asiaan liittyvät liitteet kuten ote pöytäkirjasta ja karttapiirrokset. Kartan voit tulostaa esimerkiksi Karttapaikalta
 2. Selvitä kiinteistöt, jotka mahdollisesti ovat osallisina toimituksessa jota haet.
 3. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.
 4. Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Yhteismetsien yhdistäminen

Kaksi tai useampi yhteismetsä yhdistetään muodostamalla niistä uusi yhteismetsä tai liittämällä toinen yhteismetsä toiseen.

Jos yhdistyvien yhteismetsien osakaskunnat omistavat erillisiä kiinteistöjä, on myös niiden omistuksesta sovittava yhdistämissopimuksessa. Sopimusta ei ole tarpeen tehdä maakaaren määrämuodossa kaupanvahvistajan vahvistamana.

Yhteismetsien yhdistämisiä ei vielä ole tehty. Sen vuoksi yhdistämisen veroseuraamuksista ei ole kokemusta. Ennen yhdistämistä on Keskusverolautakunnalta syytä hakea ennakkopäätös verotuksesta.

Yhteismetsien yhdistäminen tehdään valtion varoilla.

Lue lisää yhteismetsästä (pdf).

Hinta

Yhteismetsään liittymisen, perustamisen sekä yhdistämisen toimituskustannukset maksetaan valtion varoista lukuun ottamatta mahdollisia rajankäyntejä tai etukäteen tehtyjä metsäarvioita. Yhteismetsästä eroamista koskevan maanmittaustoimituksen kustannuksia ei makseta valtion varoista, vaan ne on asianosaisten itse maksettava.

Toimituksen kestoaika

Toimituksen keskimääräinen kestoaika on 6 kuukautta.

Maanmittaustoimitusten aikaveloitushinnat

Muut kuin kiinteähintaiset toimitukset ovat sekä erikseen että muun toimituksen yhteydessä tehtyinä aikaveloitteisia. Niissä kiinteistötoimitusmaksu määräytyy käytetyn työajan perusteella alla olevan taulukon mukaisesti. Lista ei ole kattava.

Aikaveloitteisen toimituksen tuntihintaan sisältyvät

 • rajamerkkikustannukset
 • kokoustilakustannukset
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
Maantietoimitus 95,00 € Ei arvonlisäveroa
Ratatoimitus 95,00 € Ei arvonlisäveroa
Kaivostoimitus 95,00 € Ei arvonlisäveroa
Alueellinen yksityistietoimitus 95,00 € Ei arvonlisäveroa
Suojelualuekiinteistön muodostaminen 95,00 € Ei arvonlisäveroa
Hankeuusjako 95,00 € Ei arvonlisäveroa
Kiinteistönmääritykset 95,00 € Ei arvonlisäveroa
Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttäminen apuhenkilönä 34,00 € Ei arvonlisäveroa

Muut toimituksen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset ja korvaukset, esimerkiksi apuhenkilökustannukset ja asiantuntijapalkkiot peritään erikseen.

Aikaveloitteisen toimituksen maksun määräytymisen tuntihintana käytetään yleensä työn suorittamisen ajankohtana voimassa olevia tuntihintoja.

Rajankäynti

Erikseen suoritetun rajankäynnin tai kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritetun sellaisen rajankäynnin, jonka kustannukset eivät sisälly kiinteään hintaan, kiinteistötoimitusmaksu määräytyy seuraavasti:

Normaali rajankäynti:

 • 100 € jokaiselta käytyä rajaa määräävältä rajapisteeltä
 • 155 € jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä
 • 0,60 € kultakin alkavalta maa-alueella käydyltä rajametriltä

Määräävällä rajapisteellä tarkoitetaan jokaista käytyä rajaa määräävää rajamerkkiä tai rajapistettä. Luonnollisen rajan rajapisteitä ei lasketa mukaan, ellei rajapisteeseen ole rakennettu rajapyykkiä. Jos rajapisteen paikka on esitetty kahdella tai useammalla rajamerkillä, lasketaan määräävien rajapisteiden määräksi yksi.

Kiinteistönmuodostamislain 108 §:n mukainen rajankäynti (rajamerkin siirto tai kunnostaminen):

 • 140 € jokaiselta rakennetulta, siirretyltä tai korjatulta rajamerkiltä
 • 90 € jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä

Muun kuin kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetun rekisteriyksikön rajankäynnistä ja aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä suoritetusta rajankäynnistä määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen mukaan. 

Esimerkki 1:

Kiinteistöjen A ja B rajaa osoittavat rajamerkit 11 ja 12, joista 11 on kadonnut. Rajan pituus on 100 m. Rajankäynnissä rakennetaan kadonneen rajamerkin 11 paikalle uusi rajamerkki. Raja käydään pyykkivälillä 11-12. Apuhenkilöitä ei tarvita ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksut:

Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 2 kpl à 100 € = 200 €

Osallisia kiinteistöjä: 2 kpl à 155 € = 310 €

Käydyn rajan pituus: 100 m à 0,60 € = 60 €

Yhteensä 570 €

Rajamerkkikustannus sisältyy maksuun. Apuhenkilöiden tarpeettomuus ei vaikuta maksun suuruuteen. Yleensä kummankin kiinteistön omistaja maksaa puolet kustannuksista.

Esimerkki 2:

Kiinteistöllä A suoritetaan rajankäynti kiinteistöjä B ja C vastaan rajalla 1-2-3-4. Näistä raja- merkit 2 ja 3 ovat kateissa. Rajamerkin 2 paikalle rakennetaan uusi rajamerkki ja rajamerkin 3 paikka määritetään rajapisteenä. Käytävä raja B:tä vastaan on 320 m ja C:tä vastaan 80 m. Lisäksi kiinteistöjen A ja D välinen rajamerkki 5 on tarpeen siirtää rakennettavan tien vuoksi. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies, kiinteistöjen A ja B välillä käyty metsäraja avataan rajankäynnin yhteydessä ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksut:

Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 5 kpl (4 kpl à 100 € ja 1 kpl à 140€) = 540 €

Osallisia kiinteistöjä: 4 kpl (3 kpl à 155 € ja 1 kpl à 90 €) = 555 €

Käydyn rajan pituus: 400 m à 0,60 € = 240 €

Yhteensä 1 335 €

Teema

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.