Hyppää pääsisältöön

Kiinteistön jakaminen

Kiinteistön jakaminen tehdään lohkomalla tai halkomalla. Myös yhteisiä alueita sekä yhteisesti omistettuja kiinteistöjä voi jakaa.

Kun tila omistetaan yhteisesti, se jaetaan joko halkomalla tai jakosopimuksella. Halkomistoimituksessa tilan omaisuus arvioidaan ja jaetaan luotettavasti ja yhtenäisin periaattein. Jakosopimus perustuu omistajien keskinäiseen sopimukseen, joka toteutetaan lohkomistoimituksessa

Halkominen

Halkomisessa kiinteistö tai kiinteistöt jaetaan osakkaiden kesken heidän omistamiensa osuuksien (esimerkiksi ½ ja ½) mukaisesti.

Halkomista voi hakea yksi tai useampi kiinteistön osakas, jonka omistusosuus on lainhuudatettu. Halkomisen tekemiseen ei tarvita kaikkien omistajien suostumusta.

Jakamattoman kuolinpesän osakas ei voi hakea pesään kuuluvan tilan halkomista. Ensin on tehtävä perinnönjako, jossa osakkaan omistusosuuden suuruus määritellään. Perinnönjaon jälkeen määräosan omistukselle on haettava lainhuuto.

Halkomisessa on yksi tai useampia kokouksia ja niissä kannattaa olla paikalla. Toimitusinsinööri kuuntelee asianosaisten vaatimuksia ja laatii jakosuunnitelman, johon asianosaiset voivat tehdä muistutuksia. Muistutuksien käsittelyn jälkeen toimitusinsinööri päättää kiinteistön jakamisesta. Toimitusinsinöörillä on vastuu jaon oikeellisuudesta.

Halkomisen maastotöissä kartoitetaan jaettavan tilan vanhat rajat ja jakosuunnitelman käsittelyn jälkeen merkitään maastoon uusien tilojen rajat.

Lue lisää halkomisesta (pdf),

Jakosopimus

Jakosopimuksessa omistajat sopivat itse miten kiinteistö jaetaan. Sopimuksessa jokaiselle yhteisomistajalle on osoitettu oma alue jaettavasta kiinteistöstä. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava kaupanvahvistajalla

Sopimuksessa määritetyille alueille on haettava lainhuudot. Lainhuudon myöntämisen jälkeen lohkominen käynnistyy automaattisesti. Lohkomisessa toteutetaan sopimus muodostamalla uudet kiinteistöt.

Hae kiinteistön halkomista

 1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa. 
 2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet. 
  Katso video: näin täytät toimitushakemuksen (3,5 min.)
 3. Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Maanmittauslaitoksen lisäksi eräät kunnat, kuten Helsinki, Vantaa ja Espoo tekevät maanmittaustoimituksia alueellaan. Tässä tapauksessa voit hakea toimitusta kunnasta ja siirrämme asiointipalvelussa tehdyn hakemuksen kunnan käsiteltäväksi. Saat lisätietoa toimituksista kunnan sivuilta.

Toimituksen kestoaika

Toimituksen keskimääräinen kestoaika on12 kuukautta. Toimituksen käsittelyaika alkaa hakemuksestasi ja päättyy toimituspäätöksen rekisteröintiin kiinteistötietojärjestelmään.

Hinta

Halkomisen ja muun yhteisen alueen kuin yhteismetsän jakamisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy sekä jaettavan alueen pinta-alan että muodostettavien rekisteriyksiköiden (kiinteistöjen ja yhteisten alueiden) lukumäärän mukaan. 

Lohkominen

Lohkomisessa muodostetaan uusi kiinteistö. Lohkominen liittyy usein kiinteistökauppaan, -vaihtoon, lahjaan tai perintöön. Jos kiinteistöstä hankkimaasi alueeseen (määräalaan) on myönnetty lainhuuto, lohkominen käynnistyy automaattisesti. 

Hae lohkomistoimitusta, kun haluat erottaa alueen omistamastasi kiinteistöstä. Lohkomista voi hakea kiinteistön omistaja tai osaomistaja.

Lohkomisen päätökset tehdään toimituskokouksessa, jossa annetaan mm. uudelle kiinteistölle nimi, vahvistetaan kiinteistön rajat ja kiinteistön käyttöön liittyvät oikeudet (esimerkiksi tieoikeus). Jos kiinteistörajoissa on epäselvyyttä, lohkomisen yhteydessä voidaan tehdä rajankäynti.

Lohkomiseen liittyy olennaisesti maastotyöt, jonka yhteydessä merkitään luovutuskirjassa sovitut rajat maastoon rajamerkeillä. Maastotöistä tarvikkeineen vastaa Maanmittauslaitos. Yleensä maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä. Lohkomiseen liittyy yksityiskohtia, joista päätetään kokouksessa. Asianosaisen on hyvä olla paikalla, mutta poissaolo ei kuitenkaan estä lohkomista.

Lue lisää lohkomisesta (pdf)
Lue lisää rajankäynnistä (pdf)

Hae kiinteistön lohkomista

 1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa. 
 2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet. 
  Katso video: näin täytät toimitushakemuksen (3,5 min.)
 3. Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Maanmittauslaitoksen lisäksi eräät kunnat, kuten Helsinki, Vantaa ja Espoo tekevät maanmittaustoimituksia alueellaan. Tässä tapauksessa voit hakea toimitusta kunnasta ja siirrämme asiointipalvelussa tehdyn hakemuksen kunnan käsiteltäväksi. Saat lisätietoa toimituksista kunnan sivuilta.

Toimituksen kestoaika

Toimituksen keskimääräinen kestoaika on 5 kuukautta. Toimituksen käsittelyaika alkaa hakemuksestasi ja päättyy toimituspäätöksen rekisteröintiin kiinteistötietojärjestelmään.

Hinta

Lohkomisten maksut määräytyvät lainhuutohakemuksen saapumisen ajankohdan mukaan. Lohkomisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy lohkokiinteistön tai saajakiinteistön siirrettyjen alueiden pinta-alan perusteella lohko- tai saajakiinteistöä kohti. 

Yhteisen maa- tai vesialueen jakaminen

Oman alueen erottaminen yhteisestä alueesta osakkaalle on harvinaista. Voit kuitenkin hakea yhteisen alueen jakoa, jos kiinteistölläsi on osuus yhteiseen maa- tai vesialueeseen. Kiinteistösi saama alue liitetään ensisijaisesti omistamaasi kiinteistöön.

Jako voidaan myös tehdä niin, että usealle osakkaalle erotetaan heidän osuutensa erilliseksi pienemmäksi yhteiseksi alueeksi. Esimerkiksi kahdeksan osakkaan yhteisestä alueesta kolme osakasta haluaa erottaa itselleen oman yhteisen alueen. Jakoperusteena on kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen.

Jaolla ei voida erottaa koskiosuutta.

Toimitusta voi hakea yhteisen alueen osakaskiinteistön omistaja tai useat omistajat yhdessä.

Jaon edellytykset

 • erottaminen ei aiheuta kenellekään osakkaalle sanottavaa haittaa
 • yhteisen vesialueen osalta lisäedellytyksenä on, että  jakamiseen on erityinen syy. Erityinen syy jakamiseen voisi olla esimerkiksi silloin, kun yhteinen alue muodostuu kahdesta toisistaan täysin erillään sijaitsevasta vesialueesta, joita käyttävät ja hoitavat täysin eri osakkaat.

Hae yhteisen maa- ja vesialueen jakamista

 1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa. 
 2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet. 
  Katso video: näin täytät toimitushakemuksen (3,5 min.)

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Toimituksen kestoaika

Toimituksen keskimääräinen kestoaika on 12 kuukautta. Toimituksen käsittelyaika alkaa hakemuksestasi ja päättyy toimituspäätöksen rekisteröintiin kiinteistötietojärjestelmään.

Hinta

Yhteisen maa- tai vesialueen (pl yhteismetsän jakaminen) jakamisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy sekä jaettavan alueen pinta-alan että muodostettavien rekisteriyksiköiden (yhteisten alueiden) lukumäärän mukaan. Yhteismetsän jako veloitetaan käytetyn työajan mukaan. 

Halkominen ja yhteisen alueen jako

 

Halkomisen ja yhteisen alueen jaon hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1030
Halkominen
1 3 240,00 Ei arvonlisäveroa
5 4 750,00 Ei arvonlisäveroa
10 6 270,00 Ei arvonlisäveroa
30 7 780,00 Ei arvonlisäveroa
50 9 610,00 Ei arvonlisäveroa
100 11 630,00 Ei arvonlisäveroa
200 13 650,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 100 ha 3 030,00 Ei arvonlisäveroa
Lisämaksu muodostetulta rekisteriyksiköltä    710,00 Ei arvonlisäveroa

Halkomisen ja muun yhteisen alueen kuin yhteismetsän jakamisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy sekä jaettavan alueen pinta-alan että muodostettavien rekisteriyksiköiden (kiinteistöjen ja yhteisten alueiden) lukumäärän mukaan. Jos jaettavaan alueeseen sisältyy vesipinta-alaa, otetaan vesipinta-alasta huomioon vain 10 % maksua määrättäessä.

Mikäli jaettavaan kiinteistöön ei kuulu maa- eikä vesialuetta, kiinteistötoimitusmaksu on 1 400 euroa.

Yhteismetsän jako veloitetaan käytetyn työajan mukaan.

 

Esimerkki 1:

Halkomisessa jaetaan 50 ha tila siten, että 10 ha jää kiinteistöjen yhteiseksi alueeksi. Osakkaalle A jaetaan 20 ha, osakkaalle B 20 ha.

Maksut:

Maksun suuruus on pinta-alan perusteella 9 610 €. Halkomisessa muodostuu kolme rekisteriyksikköä. Lisämaksu on siis 3 * 710 € = 2 130 €. Halkomisen kokonaismaksuksi muodostuu 11 740 €. Rajankäynti-, tieoikeuden perustamis-, mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Tavanomaisissa tapauksissa maksut jaetaan kaikkien omistajien maksettavaksi omistusosuuksien suhteessa.

Lohkominen

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1010
Lohkominen
0,1 920,00 Ei arvonlisäveroa
1 1 090,00 Ei arvonlisäveroa
5 1 350,00 Ei arvonlisäveroa
20 1 650,00 Ei arvonlisäveroa
60 2 100,00 Ei arvonlisäveroa
100 2 480,00 Ei arvonlisäveroa
200 3 440,00 Ei arvonlisäveroa
300 4 460,00 Ei arvonlisäveroa
400 5 620,00 Ei arvonlisäveroa
500 6 800,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 100 ha 600 Ei arvonlisäveroa

Kunta saa asemakaava-alueella oman toimitusmaksunsa osalta 30 prosentin alennuksen taulukon mukaisesta maksusta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen.

Lohkomisten maksut määräytyvät lainhuutohakemuksen saapumisen ajankohdan mukaan. Lohkomiset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä.

Lohkomisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy lohkokiinteistön tai saajakiinteistöön siirrettyjen alueiden pinta-alan perusteella lohko- tai saajakiinteistöä kohti.

Esimerkki:

Lohkomisessa on kolme määräalaa kolmesta eri kiinteistöstä; määräala A 0,5 ha, määräala B 0,3 ha ja määräala C 1,2 ha. Määräalat A ja B lohkotaan yhdeksi kiinteistöksi ja määräala C siirretään omistajan ennestään omistamaan kiinteistöön. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä, apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan. Lohkomisen suorittamiseksi on tarpeen käydä raja yhtä naapurikiinteistöä vastaan ja suorittaa tieoikeuden perustaminen kahden ulkopuolisen kiinteistön alueelle.

Maksut:

Kummankin lohkomismaksun suuruus saadaan suoraan edellä olevasta taulukosta pinta- alojen perusteella eli määräala A ja määräala B yhteensä 0,8 ha = 1 090 euroa sekä määräala C 1,2 ha = 1 350 euroa. Rajankäynti-, tieoikeuden perustamis-, mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Kiinteistötoimitusmaksun maksaa lohkokiinteistön omistaja, ellei asiasta ole muuta sovittu.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.