Kiinteistön jakaminen

Kiinteistön jakaminen tehdään lohkomalla tai halkomalla. Myös yhteisiä alueita sekä yhteisesti omistettuja kiinteistöjä voi jakaa.

Kun tila omistetaan yhteisesti, se jaetaan joko halkomalla tai jakosopimuksella. Halkomistoimituksessa tilan omaisuus arvioidaan ja jaetaan luotettavasti ja yhtenäisin periaattein. Jakosopimus perustuu omistajien keskinäiseen sopimukseen, joka toteutetaan lohkomistoimituksessa

Halkominen

Halkomisessa kiinteistö tai kiinteistöt jaetaan osakkaiden kesken heidän omistamiensa osuuksien (esimerkiksi ½ ja ½) mukaisesti.

Halkomista voi hakea yksi tai useampi kiinteistön osakas, jonka omistusosuus on lainhuudatettu. Halkomisen tekemiseen ei tarvita kaikkien omistajien suostumusta.

Jakamattoman kuolinpesän osakas ei voi hakea pesään kuuluvan tilan halkomista. Ensin on tehtävä perinnönjako, jossa osakkaan omistusosuuden suuruus määritellään. Perinnönjaon jälkeen määräosan omistukselle on haettava lainhuuto.

Halkomisessa on yksi tai useampia kokouksia ja niissä kannattaa olla paikalla. Toimitusinsinööri kuuntelee asianosaisten vaatimuksia ja laatii jakosuunnitelman, johon asianosaiset voivat tehdä muistutuksia. Muistutuksien käsittelyn jälkeen toimitusinsinööri päättää kiinteistön jakamisesta. Toimitusinsinöörillä on vastuu jaon oikeellisuudesta.

Halkomisen maastotöissä kartoitetaan jaettavan tilan vanhat rajat ja jakosuunnitelman käsittelyn jälkeen merkitään maastoon uusien tilojen rajat.

Lue lisää halkomisesta (pdf),

Jakosopimus

Jakosopimuksessa omistajat sopivat itse miten kiinteistö jaetaan. Sopimuksessa jokaiselle yhteisomistajalle on osoitettu oma alue jaettavasta kiinteistöstä. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava kaupanvahvistajalla

Sopimuksessa määritetyille alueille on haettava lainhuudot. Lainhuudon myöntämisen jälkeen lohkominen käynnistyy automaattisesti. Lohkomisessa toteutetaan sopimus muodostamalla uudet kiinteistöt.

Hae kiinteistön halkomista

  1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa. 
  2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Maanmittauslaitoksen lisäksi eräät kunnat, kuten Helsinki, Vantaa ja Espoo tekevät maanmittaustoimituksia alueellaan. Tässä tapauksessa voit hakea toimitusta kunnasta ja siirrämme asiointipalvelussa tehdyn hakemuksen kunnan käsiteltäväksi. Saat lisätietoa toimituksista kunnan sivuilta.

Toimituksen kestoaika

Toimituksen keskimääräinen kestoaika on12 kuukautta. Toimituksen käsittelyaika alkaa hakemuksestasi ja päättyy toimituspäätöksen rekisteröintiin kiinteistötietojärjestelmään.

Hinta

Lue lisää, miten toimitusten hinnat muodostuvat (pdf).

Lohkominen

Lohkomisessa muodostetaan uusi kiinteistö. Lohkominen liittyy usein kiinteistökauppaan, -vaihtoon, lahjaan tai perintöön. Jos kiinteistöstä hankkimaasi alueeseen (määräalaan) on myönnetty lainhuuto, lohkominen käynnistyy automaattisesti. 

Hae lohkomistoimitusta, kun haluat erottaa alueen omistamastasi kiinteistöstä. Lohkomista voi hakea kiinteistön omistaja tai osaomistaja.

Lohkomisen päätökset tehdään toimituskokouksessa, jossa annetaan mm. uudelle kiinteistölle nimi, vahvistetaan kiinteistön rajat ja kiinteistön käyttöön liittyvät oikeudet (esimerkiksi tieoikeus). Jos kiinteistörajoissa on epäselvyyttä, lohkomisen yhteydessä voidaan tehdä rajankäynti.

Lohkomiseen liittyy olennaisesti maastotyöt, jonka yhteydessä merkitään luovutuskirjassa sovitut rajat maastoon rajamerkeillä. Maastotöistä tarvikkeineen vastaa Maanmittauslaitos. Yleensä maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä. Lohkomiseen liittyy yksityiskohtia, joista päätetään kokouksessa. Asianosaisen on hyvä olla paikalla, mutta poissaolo ei kuitenkaan estä lohkomista.

Lue lisää lohkomisesta (pdf)
Lue lisää rajankäynnistä (pdf)

Hae kiinteistön lohkomista

  1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa. 
  2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Maanmittauslaitoksen lisäksi eräät kunnat, kuten Helsinki, Vantaa ja Espoo tekevät maanmittaustoimituksia alueellaan. Tässä tapauksessa voit hakea toimitusta kunnasta ja siirrämme asiointipalvelussa tehdyn hakemuksen kunnan käsiteltäväksi. Saat lisätietoa toimituksista kunnan sivuilta.

Toimituksen kestoaika

Toimituksen keskimääräinen kestoaika on 5 kuukautta. Toimituksen käsittelyaika alkaa hakemuksestasi ja päättyy toimituspäätöksen rekisteröintiin kiinteistötietojärjestelmään.

Hinta

Lue lisää, miten toimitusten hinnat muodostuvat (pdf).

Yhteisen maa- tai vesialueen jakaminen

Oman alueen erottaminen yhteisestä alueesta osakkaalle on harvinaista. Voit kuitenkin hakea yhteisen alueen jakoa, jos kiinteistölläsi on osuus yhteiseen maa- tai vesialueeseen. Kiinteistösi saama alue liitetään ensisijaisesti omistamaasi kiinteistöön.

Jako voidaan myös tehdä niin, että usealle osakkaalle erotetaan heidän osuutensa erilliseksi pienemmäksi yhteiseksi alueeksi. Esimerkiksi kahdeksan osakkaan yhteisestä alueesta kolme osakasta haluaa erottaa itselleen oman yhteisen alueen. Jakoperusteena on kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen.

Jaolla ei voida erottaa koskiosuutta.

Toimitusta voi hakea yhteisen alueen osakaskiinteistön omistaja tai useat omistajat yhdessä.

Jaon edellytykset

  • erottaminen ei aiheuta kenellekään osakkaalle sanottavaa haittaa
  • yhteisen vesialueen osalta lisäedellytyksenä on, että  jakamiseen on erityinen syy. Erityinen syy jakamiseen voisi olla esimerkiksi silloin, kun yhteinen alue muodostuu kahdesta toisistaan täysin erillään sijaitsevasta vesialueesta, joita käyttävät ja hoitavat täysin eri osakkaat.

Hae yhteisen maa- ja vesialueen jakamista

  1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa. 
  2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa: valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Toimituksen kestoaika

Toimituksen keskimääräinen kestoaika on 12 kuukautta. Toimituksen käsittelyaika alkaa hakemuksestasi ja päättyy toimituspäätöksen rekisteröintiin kiinteistötietojärjestelmään.

Hinta

Lue lisää, miten toimitusten hinnat muodostuvat (pdf).

Maanmittaustoimitusten aikaveloitushinnat

Muut kuin kiinteähintaiset toimitukset ovat sekä erikseen että muun toimituksen yhteydessä tehtyinä aikaveloitteisia. Niissä kiinteistötoimitusmaksu määräytyy käytetyn työajan perusteella tuntihinnan 88 euroa mukaisesti. Näitä toimituksia ovat esimerkiksi yksityistietoimitus, halkominen, maantietoimitus ja lunastustoimitus.

Aikaveloitteisen toimituksen tuntihintaan sisältyvät

  • rajamerkkikustannukset
  • kokoustilakustannukset

Muut toimituksen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset ja korvaukset, esimerkiksi apuhenkilökustannukset ja asiantuntijapalkkiot peritään erikseen. Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttämisestä apuhenkilönä peritään tunnilta 33 euroa.

Aikaveloitteisen toimituksen maksun määräytymisen tuntihintana käytetään yleensä työn suorittamisen ajankohtana voimassa olevia tuntihintoja.

Ei arvonlisäveroa.

Lohkominen

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1010
Lohkominen
0,1 850,00 Ei arvonlisäveroa
1 1 010,00 Ei arvonlisäveroa
5 1 240,00 Ei arvonlisäveroa
20 1 530,00 Ei arvonlisäveroa
60 1 950,00 Ei arvonlisäveroa
100 2 300,00 Ei arvonlisäveroa
200 3 200,00 Ei arvonlisäveroa
300 4 150,00 Ei arvonlisäveroa
400 5 250,00 Ei arvonlisäveroa
500 6 350,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 100 ha 560 Ei arvonlisäveroa

Kunta saa asemakaava-alueella oman toimitusmaksunsa osalta 30 prosentin alennuksen taulukon mukaisesta maksusta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Lohkomisessa on kolme määräalaa kolmesta eri kiinteistöstä; määräala A 0,5 ha, määräala B 0,3 ha ja määräala C 1,2 ha. Määräalat A ja B lohkotaan yhdeksi kiinteistöksi ja määräala C siirretään omistajan ennestään omistamaan kiinteistöön. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä, apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan. Lohkomisen suorittamiseksi on tarpeen käydä raja yhtä naapurikiinteistöä vastaan ja suorittaa tieoikeuden perustaminen kahden ulkopuolisen kiinteistön alueelle.

Kummankin lohkomismaksun suuruus saadaan suoraan edellä olevasta taulukosta pinta-alojen perusteella eli määräala A ja määräala B yhteensä 0,8 ha = 1 010 euroa sekä määräala C 1,2 ha = 1 240 euroa. Rajankäynti-, tieoikeuden perustamis-, mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Kiinteistötoimitusmaksun maksaa lohkokiinteistön omistaja, ellei asiasta ole muuta sovittu.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.