Hyppää pääsisältöön

Toimitusmenettelyn käsikirja (TMK)

Kiinteistönmuodostamislain 291 §:n mukaan Maanmittauslaitoksen keskushallinto voi antaa määräykset rajamerkeistä, karttamerkeistä ja kiinteistötoimituksissa suoritettavien mittausten tarkkuudesta. Saman lainkohdan nojalla keskushallinnolla on valtuutus vahvistaa kiinteistötoimituksia varten tarpeelliset asiakirjojen kaavat. Koska Toimitusmenettelyn käsikirja (TMK) ei lain mukaan voi velvoittavuudeltaan olla määräys eikä edes ohje, se luokitellaan suositukseksi.

Toimitusmenettelyn käsikirja (TMK) antaa menettelysuosituksia kiinteistötoimitusten tekemistä varten. Suositukset käsittävät kiinteistönmuodostamislain mukaisten toimitusten lisäksi myös lunastus- ja korvaustoimitukset, maantietoimitukset, ratatoimitukset, yksityistietoimitukset sekä moottorikelkka- ja ulkoilureittitoimitukset.

Ensisijaisesti TMK on tarkoitettu kiinteistötoimituksia tekevien toimitusinsinöörien käyttöön, mutta siitä voi olla suuri hyöty myös toimituksissa asianosaisina oleville kiinteistönomistajille. 

Lyhenteet

1. Yleistä
2. Lohkominen
3. Erillisen alueen tilaksi muodostaminen
4. Halkominen
5. Tilusvaihto, liite 
6. Vesijätön, yhteisen alueen ja ulkopalstan lunastaminen
7. Tontin ja rakennuspaikan osan lunastaminen
8. Tilusjärjestelyt
9. Yhteismetsän muodostaminen
10. Yhteisiä alueita koskevat toimitukset
11. Rasitetoimitukset
12. Kiinteistönmääritystoimitukset
13. Kiinteistöjen ja tilaosuuksien yhdistäminen
14. Lunastus- ja korvaustoimitukset
15. Maantietoimitus
16. Ratatoimitus
17. Kaivostoimitus
18. Yksityistietoimitus
19. Alueellinen yksityistietoimitus
20. Ulkoilureittitoimitus ja moottorikelkkailureittitoimitus
21. Toimituskustannukset