Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin aineistopalvelu

Lainhuutotiedot

Rekisteriyksiköstä, määräalasta ja erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta tulostetaan lainhuutotodistuksen tietosisältöön kuuluvia tietoja: kohteen perustiedot, kohteen ja siitä luovutettujen määräalojen ja erillisinä luovutettujen yhteisalueosuuksien voimassa olevat lainhuutotiedot ja luovutusten tiedot.

Kohteet voidaan poimia neljällä eri poimintatavalla:

 1. Kohdetunnuksella, jolloin tulostetaan yksittäisten kohteiden tiedot
 2. Kuntarajauksella, jolloin tulostetaan pyydetyissä kunnissa sijaitsevien kohteiden tiedot
 3. Muuttuneet kohteet, jolloin tulostetaan pyydetyllä tavalla aikavälillä rekisterissä muuttuneiden kohteiden tiedot
 4. Luovutuksen tiedoilla, jolloin tulostetaan tiedot niistä kohteista, joiden tiedoissa poimintahetkellä on pyydetynlainen luovutus. Toistaiseksi tällä hakutavalla voidaan poimia vain kohteita, joiden tiedoissa on lainhuudattamaton luovutus.

Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan täydelliset tiedot. Lakanneista kohteista tulostetaan vain kohteen perustiedot.

Tuotteesta on saatavilla kolme eri tuoteversiota:

 • kaikki skeeman mukaiset henkilötiedot esitetään
 • luonnollisen henkilön henkilötunnusta ei esitetä
 • luonnollisen ja tuntemattoman henkilön mitään henkilötietoja ei esitetä

Muuttuneilla kohteilla haettaessa tulostetaan myös ne hakuparametrien mukaiset muutostapahtumalajit, joilla kohde on muuttunut poimintavälillä. Jos yhtään kohdetta ei löytynyt, tulostetaan juurielementin <Lainhuutotiedot/> alle vain metatietoja.

Tuotteen skeemassa on osia, joita käytetään useassa tietopalvelutuotteessa. Tästä syystä skeemassa esiintyy myös sellaisia tietoja, joita tähän tuotteeseen ei koskaan tulosteta.

Tuotteeseen voidaan valita tulostettavaksi erillinen yhteystietojen tiedosto. Yhteystietojen tiedostoon poimitaan jokaiseen kohteeseen liittyvien omistajien nimet ja yhteystiedot:

 • kohteen ja sen määräalan voimassa olevan lainhuudon saajat
 • kohteen ja sen määräalan ei-lainvoimaisesti ratkaistun lainhuudon saajat
 • kohteen ja sen määräalan lepäämään jätetyn lainhuudon saajat
 • (kohteen ja sen määräalan lainhuudattamattoman luovutuksen saajat eivät toistaiseksi tulostu)

Yhteystietoina tulostetaan luonnollisten henkilöiden VTJ:n mukaiset postiosoitteet 1 pv:n ajantasaisina. Juridisten henkilöiden osoitteita ei tulosteta.

Tulostiedosto

Tulostiedosto on pakattu tiedosto, jonka nimi on muotoa 'tilauksen nimi'_'irrotuspvm'0000.zip, eli esimerkiksi Kuusamo_lainhuudot_muuttuneet_201311250000.zip. Pakatun tiedoston sisällä on vähintään kaksi xml-tiedostoa: varsinainen tulostiedosto nimellä lainhuutotiedot.xml ja irrotuksen metatiedot sisältävä tiedosto nimellä lainhuutotiedot.META.xml. Jos yhteystietojen tiedosto on valittu tulostettavaksi, se tulostuu kolmanneksi nimellä yhteystiedot.xml.

Tietosisällön yleiskuvaus lainhuutotiedot.xml:

<ealh:Lainhuutotiedot>      
  <ealh:Rekisteriyksikko> / <ealh:Maaraaala> 0..n    
    <trpt:rekisteriyksikonPerustiedot> / <trpt:maaraalanPerustiedot> Kiinteistörekisterin tietoja vastaavat kohteen perustiedot. Lakanneista kohteista tulostetaan vain kohteen perustiedot.
    <trlh:lainhuutotiedot> Kohteen voimassa olevat lainhuutotiedot. Vireillä olevat ja ei-lainvoimaiset korjaamisasiat tulostetaan. Vireillä olevista asioista tulostetaan vain asian perustiedot.
    <trlh:maaraalatLainhuudot> Kohteen voimassa olevat lainhuutotiedot. Vireillä olevat ja ei-lainvoimaiset korjaamisasiat tulostetaan. Vireillä olevista asioista tulostetaan vain asian perustiedot.
    <trlh:lainhuudattamattomatLuovutukset> Kohteen voimassa olevat luovutukset sekä kohteen määräalojen voimassa olevat luovutukset
    <y:muutostapahtumat> Tiedot kohteen muuttumisesta poiminta-aikavälillä hakuparametrina olleiden muutostapahtumalajien ja asian laatujen suhteen. Tulostetaan vain, jos hakutapana oli muuttuneiden kohteiden haku.
  <y:metatiedot>   Tiedoston luontiaika, tiedostoon poimittujen kohteiden lukumäärät sekä kohteiden haun parametrit

Tietosisällön yleiskuvaus yhteystiedot.xml:

<eayh:Yhteystiedot>          
  <tryh:Rekisteriyksikko> / <tryh:Maaraaala> 0..n        
    <trpt:rekisteriyksikonPerustiedot> / <trpt:maaraalanPerustiedot>     Kiinteistörekisterin tietoja vastaavat kohteen perustiedot. Lakanneista kohteista tulostetaan vain kohteen perustiedot.
    <tryh:kohteenHenkilot>     Kohteen ja sen määräalan voimassa oleviin, ei-lainvoimaisesti ratkaistuihin ja lepäämään jätettyihin lainhuutoasioihin liittyvät lainhuudon saajat.
      <y:Henkilo>    
        <y:HenkilonTiedot> Henkilötiedot
        <muti:Osoite> Luonnollisen henkilön osoitetiedot
  <y:metatiedot>       Lainhuutotietojen tiedoston luontiaika, tiedostoon poimittujen kohteiden lukumäärät sekä kohteiden haun parametrit

Esimerkkitiedostot

1. Tietojen poiminta kohdetunnuksella

Tulostiedostoon poimitaan hakuparametrina annettujen kohdetunnusten mukaiset kohteet (rekisteriyksiköt ja/tai määräalat). Poimittavia kohteita voidaan rajata suodatusparametreilla. Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan skeeman mukaiset tiedot.

Hakuparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
kohdetunnus  1..n kiinteistötunnus, määräalatunnus Pakollinen. Kohdetunnukset voidaan antaa myös tekstitiedostossa (1 kohdetunnus/rivi).

Suodatusparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
olotila  0..2

Koodiston Olotila arvot:

 • Voimassa oleva
 • Lakannut
Suodattaa rekisteriyksiköitä ja määräaloja

Esimerkkitiedostot

 

2. Tietojen poiminta kuntarajauksella

Tulostiedostoon poimitaan hakuparametrina annetun kunnan halutun kohdelajin kaikki kohteet (rekisteriyksiköt ja/tai määräalat). Poimittavia kohteita voidaan rajata suodatusparametreilla. Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan skeeman mukaiset tiedot.

Hakuparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
kunta  1..n kuntatunnus Pakollinen. Hakee kohteet, jotka tällä hetkellä sijaitsevat annetussa kunnassa.
kohdelaji 0..2 rekisteriyksikkö tai määräala Jos ei ole annettu, haetaan sekä rekisteriyksiköt että määräalat.

Suodatusparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
olotila  0..2

Koodiston Olotila arvot:

 • Voimassa oleva
 • Lakannut
 
rekisteriyksikkölaji 0..n

Koodiston Rekisteriyksikkolaji arvot:

 • Tila
 • Valtion metsämaa
 • Lunastusyksikkö
 • Kruununkalastus
 • Yleiseen tarpeeseen erotettu alue
 • Erillinen vesijättö
 • Yleinen vesialue
 • Yhteinen alue
 • Yhteismetsä
 • Tie- tai liitännäisalue
 • Lakkautettu tie- tai liitännäisalue
 • Tontti
 • Yleinen alue
 • Yhteinen vesialue
 • Yhteinen maa-alue
 • Suojelualuekiinteistö
 • Tie- tai liitännäisalue tieoikeudella
 • Tie- tai liitännäisalue omistusoikeudella
 • Yleisen alueen lisäosa
 • Yhteinen erityinen etuus
Suodattaa rekisteriyksiköitä
maapinta-alan alaraja 0..1 Kokonaisluku neliömetreinä Suodattaa rekisteriyksiköitä
maapinta-alan yläraja 0..1 Kokonaisluku neliömetreinä Suodattaa rekisteriyksiköitä

Esimerkkitiedostot

3. Muuttuneiden kohteiden poiminta

Tulostiedostoon poimitaan kohteet (rekisteriyksiköt ja/tai määräalat), jotka ovat muuttuneet hakuparametreissa annetulla tavalla.  Poimittavia kohteita voidaan rajata suodatusparametreilla. Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan skeeman mukaiset tiedot.

Hakuparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
kunta  0..n kuntatunnus Jos ei ole annettu, haetaan koko Suomesta. Hakee kohteet, jotka tällä hetkellä sijaitsevat annetussa kunnassa.
kohdelaji 0..2 rekisteriyksikkö tai määräala Jos ei ole annettu, haetaan sekä rekisteriyksiköt että määräalat.
muutostapahtumalaji 1..n

Koodiston Muutostapahtumalaji arvot:

 • 101 Lainhuudon muutos, hyväksytty lainvoimainen
 • 102 Lainhuudon muutos
 • 203 Uusi kohde
 • 205 Lakannut kohde
 • 211 Sijaintikunnan muutos
 • 301 Luovutuksen muutos, uusi luovutus
 • 302 Luovutuksen muutos

Pakollinen

Muutostapahtumalajit

203 "Uusi kohde": saadaan kaikki uudet kohteet riippumatta lainhuudon olemassaolosta.

205 "Lakannut kohde": saadaan kaikki poimintavälillä lakanneet kohteet. Kohteen lakkaamisen yhteydessä kohteen lainhuutotietoja ei yleensä muuteta, minkä takia poimintavälillä lakanneita kohteita ei löydy muutostapahtumalajeilla 101 "Lainhuudon muutos, hyväksytty lainvoimainen" ja 102 "Lainhuudon muutos".

muutospäivämäärän alkuarvo 1

 päivämäärä

Pakollinen

muutospäivämäärän loppuarvo 1

 päivämäärä

Pakollinen

asian laatu 0..n

 Koodiston AsianLaatu arvot:

 • LH01 Lainhuuto
 • LH02 Selvennyslainhuuto
 • LH03 Omistusoikeuden rekisteröinti
 • LH04 Hallinnoivan viranomaisen/laitoksen merkitseminen
 • LH05 Lainhuudon selventäminen / henkilöt
 • KOLH Lainhuudon korjaaminen
 • KORK Ratkaisun korjaaminen

Muuttuneen asian laatu.

Asian laatua voidaan käyttää yhdessä muutostapahtumalajien 101 ja 102 kanssa.

Hakuparametrilla voidaan rajata muutokset vain tiettyihin asian laatuihin, esimerkiksi voidaan poimia muutokset vain omistusoikeuden rekisteröinneistä.

Hakuparametri on tarkoitettu vain tarkoin harkittuihin käyttötilanteisiin. Ylläpidon eri tilanteissa tehdään omistustietojen muutoksia käyttämällä eri asian laatuja. Saadakseen kaikki kohteet, joissa omistustiedoissa on tapahtunut muutoksia, pitäisi valita useita asian laatuja.

Asian laadulla KORK tapahtuneista muutoksista hakutulokseen poimiutuvat ainoastaan ne, jotka ovat tulleet vireille 10.2.2014 jälkeen.

Suodatusparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
olotila  0..2

Koodiston Olotila arvot:

 • Voimassa oleva
 • Lakannut
Suodattaa sekä rekisteriyksiköitä että määräaloja
rekisteriyksikkölaji 0..n

Koodiston Rekisteriyksikkolaji arvot:

 • Tila
 • Valtion metsämaa
 • Lunastusyksikkö
 • Kruununkalastus
 • Yleiseen tarpeeseen erotettu alue
 • Erillinen vesijättö
 • Yleinen vesialue
 • Yhteinen alue
 • Yhteismetsä
 • Tie- tai liitännäisalue
 • Lakkautettu tie- tai liitännäisalue
 • Tontti
 • Yleinen alue
 • Yhteinen vesialue
 • Yhteinen maa-alue
 • Suojelualuekiinteistö
 • Tie- tai liitännäisalue tieoikeudella
 • Tie- tai liitännäisalue omistusoikeudella
 • Yleisen alueen lisäosa
 • Yhteinen erityinen etuus
Suodattaa rekisteriyksiköitä
maapinta-alan alaraja 0..1 Kokonaisluku neliömetreinä Suodattaa rekisteriyksiköitä
maapinta-alan yläraja 0..1 Kokonaisluku neliömetreinä Suodattaa rekisteriyksiköitä

Esimerkkitiedostot

4. Tietojen poiminta luovutuksen tiedoilla

Tulostiedostoon poimitaan kohteet (rekisteriyksiköt ja/tai määräalat), joiden tiedoissa poimintahetkellä on hakuparametreissa annetut ehdot täyttävä luovutus. Poimittavia kohteita voidaan rajata suodatusparametreilla. Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan skeeman mukaiset tiedot.

Hakuparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
kunta  0..n kuntatunnus Jos ei ole annettu, haetaan koko Suomesta. Hakee kohteet, jotka tällä hetkellä sijaitsevat annetussa kunnassa.
kohdelaji 0..2 rekisteriyksikkö tai määräala Jos ei ole annettu, haetaan sekä rekisteriyksiköt että määräalat.
luovutuksen laatu 0..n

Koodiston Luovutuksen laatu arvot:

 • Kauppa
 • Vaihto
 • Lahja
 • Ositus
 • Apportti
 • Pakkohuutokauppa
 • Perinnönjako
 • Jakosopimus
 • Muu saanto
 • Huutokauppa
 • Esisopimus

 

luovutuspäivämäärän alkuarvo 1

 päivämäärä

Pakollinen

luovutuspäivämäärän loppuarvo 1

 päivämäärä

Pakollinen

luovutus lakannut 0..1

 totuusarvo

true: haetaan vain niihin luovutuksiin liittyvät tiedot, joissa luovutuksella on lakkaamispäivämäärä

false: haetaan vain niihin luovutuksiin liittyvät tiedot, joissa luovutuksella ei ole lakkaamispäivämäärää

oletusarvo: ei suodatusta

vain lainhuudattamattomat kohteet 0..1

 totuusarvo

false: otetaan kaikki luovutukseen liittyvät rekisteriyksiköt mukaan

true: otetaan mukaan vain ne rekisteriyksiköt, joilla ei ole luovutuksen jälkeen syntynyttä lainhuutoa

oletusarvo: false

Luovutuksen kohteella on lainhuuto jos

 • lainhuudon vireilletulopvm on sama tai uudempi kuin luovutuspvm
 • lainhuudolla on ratkaisu, joka on hyväksytty tai lepäämään jätetty
 • lainhuudon asianlaatu on lainhuuto, selvennyslainhuuto tai omistusoikeuden rekisteröinti

Suodatusparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
olotila  0..2

Koodiston Olotila arvot:

 • Voimassa oleva
 • Lakannut
Suodattaa sekä rekisteriyksiköitä että määräaloja
rekisteriyksikkölaji 0..n

Koodiston Rekisteriyksikkolaji arvot:

 • Tila
 • Valtion metsämaa
 • Lunastusyksikkö
 • Kruununkalastus
 • Yleiseen tarpeeseen erotettu alue
 • Erillinen vesijättö
 • Yleinen vesialue
 • Yhteinen alue
 • Yhteismetsä
 • Tie- tai liitännäisalue
 • Lakkautettu tie- tai liitännäisalue
 • Tontti
 • Yleinen alue
 • Yhteinen vesialue
 • Yhteinen maa-alue
 • Suojelualuekiinteistö
 • Tie- tai liitännäisalue tieoikeudella
 • Tie- tai liitännäisalue omistusoikeudella
 • Yleisen alueen lisäosa
 • Yhteinen erityinen etuus
Suodattaa rekisteriyksiköitä
maapinta-alan alaraja 0..1 Kokonaisluku neliömetreinä Suodattaa rekisteriyksiköitä
maapinta-alan yläraja 0..1 Kokonaisluku neliömetreinä Suodattaa rekisteriyksiköitä

 

Esimerkkitiedostot

Rasitustiedot

Rekisteriyksiköstä, määräalasta, erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta ja laitoksesta tulostetaan rasitustodistuksen tietosisältöön kuuluvia tietoja: kohteen perustiedot sekä kiinnitysten, erityisten oikeuksien ja muistutusten voimassa olevat tiedot.

Kohteet voidaan poimia kahdella eri poimintatavalla:

 1. Kohdetunnuksella, jolloin tulostetaan yksittäisten kohteiden tiedot
 2. Kuntarajauksella, jolloin tulostetaan pyydetyissä kunnissa sijaitsevien kohteiden tiedot

Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan täydelliset tiedot. Lakanneista kohteista tulostetaan vain kohteen perustiedot.

Tuotteesta on saatavilla kolme eri tuoteversiota:

 • kaikki skeeman mukaiset henkilötiedot esitetään
 • luonnollisen henkilön henkilötunnusta ei esitetä
 • luonnollisen ja tuntemattoman henkilön mitään henkilötietoja ei esitetä

Jos yhtään kohdetta ei löytynyt, tulostetaan juurielementin <Rasitustiedot/> alle vain metatietoja.

Tuotteen skeemassa on osia, joita käytetään useassa tietopalvelutuotteessa. Tästä syystä skeemassa esiintyy myös sellaisia tietoja, joita tähän tuotteeseen ei koskaan tulosteta.

Tulostiedosto

Tulostiedosto on pakattu tiedosto, jonka nimi on muotoa 'tilauksen nimi'_'irrotuspvm'0000.zip, eli esimerkiksi Kuusamo_rasitustiedot_muuttuneet_201311250000.zip. Pakatun tiedoston sisällä on kaksi xml-tiedostoa: varsinainen tulostiedosto nimellä rasitustiedot.xml ja irrotuksen metatiedot sisältävä tiedosto nimellä rasitustiedot.META.xml.

Tietosisällön yleiskuvaus  rasitustiedot.xml:

<eara:Rasitustiedot>      
 

<eara:Rekisteriyksikko> / <eara:Maaraaala> / <eara:Laitos> 0..n

   
    <trpt:rekisteriyksikonPerustiedot> / <trpt:maaraalanPerustiedot> / <trpt:laitoksenPerustiedot> Kohteen perustiedot. Lakanneista kohteista tulostetaan vain kohteen perustiedot.
    <trra:kiinnitykset> Kohteen voimassa olevat kiinnitykset. Vireillä olevista asioista tulostetaan vain asian perustiedot.
    <trra:erityisetOikeudet> Kohteen voimassa olevat erityiset oikeudet. Vireillä olevista asioista tulostetaan vain asian perustiedot.
    <trra:muistutukset> Kohteen voimassa olevat muistutukset. Vireillä olevista asioista tulostetaan vain asian perustiedot.
  <y:metatiedot>   Tiedoston luontiaika, tiedostoon poimittujen kohteiden lukumäärät sekä kohteiden haun parametrit

Esimerkkitiedostot

1. Tietojen poiminta kohdetunnuksella

Tulostiedostoon poimitaan hakuparametrina annettujen kohdetunnusten mukaiset kohteet (rekisteriyksiköt, määräalat ja/tai laitokset). Poimittavia kohteita voidaan rajata suodatusparametreilla. Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan skeeman mukaiset tiedot.

Hakuparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
kohdetunnus  1..n kiinteistötunnus, määräalatunnus, laitostunnus Pakollinen. Kohdetunnukset voidaan antaa myös tekstitiedostossa (1 kohdetunnus/rivi).

Suodatusparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
olotila  0..3

Koodiston Olotila arvot:

 • Vireillä
 • Voimassa oleva
 • Lakannut

Esimerkkitiedostot

2. Tietojen poiminta kuntarajauksella

Tulostiedostoon poimitaan hakuparametrina annetun kunnan halutun kohdelajin kaikki kohteet (rekisteriyksiköt, määräalat ja/tai laitokset). Poimittavia kohteita voidaan rajata suodatusparametreilla. Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan skeeman mukaiset tiedot.

Hakuparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
kunta  1..n kuntatunnus Pakollinen. Hakee kohteet, jotka tällä hetkellä sijaitsevat annetussa kunnassa.
kohdelaji 0..3 rekisteriyksikkö, määräala tai laitos Jos ei ole annettu, haetaan rekisteriyksiköt, määräalat ja laitokset.

Suodatusparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
olotila  0..3

Koodiston Olotila arvot:

 • Vireillä
 • Voimassa oleva
 • Lakannut
 
rekisteriyksikkölaji 0..n

Koodiston Rekisteriyksikkolaji arvot:

 • Tila
 • Valtion metsämaa
 • Lunastusyksikkö
 • Kruununkalastus
 • Yleiseen tarpeeseen erotettu alue
 • Erillinen vesijättö
 • Yleinen vesialue
 • Yhteinen alue
 • Yhteismetsä
 • Tie- tai liitännäisalue
 • Lakkautettu tie- tai liitännäisalue
 • Tontti
 • Yleinen alue
 • Yhteinen vesialue
 • Yhteinen maa-alue
 • Suojelualuekiinteistö
 • Tie- tai liitännäisalue tieoikeudella
 • Tie- tai liitännäisalue omistusoikeudella
 • Yleisen alueen lisäosa
 • Yhteinen erityinen etuus
Suodattaa rekisteriyksiköitä
maapinta-alan alaraja 0..1 Kokonaisluku neliömetreinä Suodattaa rekisteriyksiköitä
maapinta-alan yläraja 0..1 Kokonaisluku neliömetreinä Suodattaa rekisteriyksiköitä

Esimerkkitiedostot

Vuokraoikeustiedot

Laitoksesta tuotetaan vuokraoikeustodistuksen tietosisältöön kuuluvia tietoja: kohteen perustiedot sekä voimassa olevat vuokraoikeustiedot.

Kohteet voidaan poimia kolmella eri poimintatavalla:

 1. Kohdetunnuksella, jolloin tulostetaan yksittäisten kohteiden tiedot
 2. Kuntarajauksella, jolloin tulostetaan pyydetyissä kunnissa sijaitsevien kohteiden tiedot
 3. Muuttuneet kohteet, jolloin tulostetaan pyydetyllä tavalla aikavälillä rekisterissä muuttuneiden kohteiden tiedot

Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan täydelliset tiedot. Lakanneista kohteista tulostetaan vain kohteen perustiedot.

Tuotteesta on saatavilla kolme eri tuoteversiota:

 • kaikki skeeman mukaiset henkilötiedot esitetään
 • luonnollisen henkilön henkilötietoja ei esitetä
 • luonnollisen ja tuntemattoman henkilön mitään henkilötietoja ei esitetä

Muuttuneilla kohteilla haettaessa tulostetaan myös ne hakuparametrien mukaiset muutostapahtumalajit, joilla kohde on muuttunut poimintavälillä. Jos yhtään kohdetta ei löytynyt, tulostetaan juurielementin <Vuokraoikeustiedot/> alle vain metatietoja.

Tuotteen skeemassa on osia, joita käytetään useassa tietopalvelutuotteessa. Tästä syystä skeemassa esiintyy myös sellaisia tietoja, joita tähän tuotteeseen ei koskaan tulosteta. 

Tuotteeseen voidaan valita tulostettavaksi erillinen yhteystietojen tiedosto. Yhteystietojen tiedostoon poimitaan jokaiseen kohteeseen liittyvien vuokralaisten nimet ja yhteystiedot:

 • voimassa olevat vuokralaiset
 • ei-lainvoimaisesti ratkaistussa kirjaamisasiassa kirjatut vuokralaiset 
 • lepäämään jätetyssä kirjaamisasiassa kirjatut vuokralaiset

Yhteystietoina tulostetaan luonnollisten henkilöiden VTJ:n mukaiset postiosoitteet 1 pv:n ajantasaisina. Juridisten henkilöiden osoitteita ei tulosteta.

Tulostiedosto

Tulostiedosto on pakattu tiedosto, jonka nimi on muotoa 'tilauksen nimi'_'irrotuspvm'0000.zip, eli esimerkiksi Kuusamo_vuokraoikeudet_muuttuneet_201311250000.zip. Pakatun tiedoston sisällä on vähintään kaksi xml-tiedostoa: varsinainen tulostiedosto nimellä vuokraoikeustiedot.xml ja irrotuksen metatiedot sisältävä tiedosto nimellä vuokraoikeustiedot.META.xml. Jos yhteystietojen tiedosto on valittu tulostettavaksi, se tulostuu kolmanneksi nimellä yhteystiedot.xml.

Tietosisällön yleiskuvaus vuokraoikeustiedot.xml:

<eavo:Vuokraoikeustiedot>      
  <eavo:Laitos> 0..n    
    <trpt:laitoksenPerustiedot> Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä olevat laitoksen perustiedot. Laitokseen kohdistuvat vireillä olevat ja ei-lainvoimaiset muuttamista tai poistamista koskevat muutosasiat sekä korjaamis- ja selventämismerkintäasiat tulostetaan. Lakanneista kohteista tulostetaan vain laitoksenPerustiedot.
    <trvo:erityinenOikeusAsiat> Vuokraoikeuteen kohdistuvat voimassa olevat erityinen oikeus-asiat. Laitokseen kohdistuvat vireillä olevat ja ei-lainvoimaiset erityinen oikeus-, korjaamis- ja selventämismerkintäasiat tulostetaan. Vireillä olevista asioista tulostetaan vain asian perustiedot.
    <y:muutostapahtumat> Tiedot kohteen muuttumisesta poiminta-aikavälillä hakuparametrina olleiden muutostapahtumalajien ja asian laatujen suhteen. Tulostetaan vain, jos hakutapana oli muuttuneiden kohteiden haku.
  <y:metatiedot>   Tiedoston luontiaika, tiedostoon poimittujen kohteiden lukumäärät sekä kohteiden haun parametrit

Tietosisällön yleiskuvaus yhteystiedot.xml:

<eayh:Yhteystiedot>          
  <tryh:Laitos> 0..n        
    <trpt:laitoksenPerustiedot>     Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä olevat laitoksen perustiedot. Lakanneista kohteista tulostetaan vain kohteen perustiedot.
    <tryh:kohteenHenkilot>     Kohteen voimassa olevat vuokralaiset sekä ei-lainvoimaisesti ratkaistuihin ja lepäämään jätettyihin kirjaamisasioihin liittyvät vuokralaiset.
      <y:Henkilo>    
        <y:HenkilonTiedot> Henkilötiedot
        <muti:Osoite> Luonnollisen henkilön osoitetiedot
  <y:metatiedot>       Vuokraoikeustietojen tiedoston luontiaika, tiedostoon poimittujen kohteiden lukumäärät sekä kohteiden haun parametrit

Esimerkkitiedostot

1. Tietojen poiminta kohdetunnuksella

Tulostiedostoon poimitaan hakuparametrina annettujen kohdetunnusten mukaiset kohteet (laitokset). Poimittavia kohteita voidaan rajata suodatusparametreilla. Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan skeeman mukaiset tiedot.

Hakuparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
kohdetunnus  1..n laitostunnus Pakollinen. Kohdetunnukset voidaan antaa myös tekstitiedostossa (1 kohdetunnus/rivi).

Suodatusparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
olotila  0..3

Koodiston Olotila arvot:

 • Vireillä
 • Voimassa oleva
 • Lakannut
 

Esimerkkitiedostot

 

2. Tietojen poiminta kuntarajauksella

Tulostiedostoon poimitaan hakuparametrina annetun kunnan kaikki kohteet (laitokset). Poimittavia kohteita voidaan rajata suodatusparametreilla. Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan skeeman mukaiset tiedot.

Hakuparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
kunta  1..n kuntatunnus Pakollinen. Hakee kohteet, jotka tällä hetkellä sijaitsevat annetussa kunnassa.

Suodatusparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
olotila  0..3

Koodiston Olotila arvot

 • Vireillä
 • Voimassa oleva
 • Lakannut
 

Esimerkkitiedostot

3. Muuttuneiden kohteiden poiminta

Tulostiedostoon poimitaan kohteet (laitokset), jotka ovat muuttuneet hakuparametreissa annetulla tavalla.  Poimittavia kohteita voidaan rajata suodatusparametreilla. Jokaisesta poimitusta kohteesta tulostetaan skeeman mukaiset tiedot.

Hakuparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
kunta  0..n kuntatunnus Jos ei ole annettu, haetaan koko Suomesta. Hakee kohteet, jotka tällä hetkellä sijaitsevat annetussa kunnassa.
kohdelaji 0..2 vuokraoikeus tai rekisteröity tontinvuokraoikeus Jos ei ole annettu, haetaan sekä vuokraoikeudet että rekisteröidyt tontinvuokraoikeudet.
muutostapahtumalaji 1..n

Koodiston Muutostapahtumalaji arvot:

 • 112 Vuokraoikeuden muutos, hyväksytty lainvoimainen
 • 113 Vuokraoikeuden muutos
 • 201 Perustietojen muutos

Pakollinen

Muutostapahtumalajit

Vuokraoikeustietoja ovat vuokraoikeuden haltijan (vuokralaisen) tiedot. Vuokraoikeuden haltijan muutokset kirjataan asian laaduilla EO01, EO03, EO04, EO06 ja KOEH.

Laitoksen perustietoja ovat vuokra-ajan, vuokranantajan, sijaintirekisteriyksiköiden ja sijaintimääräalojen tiedot. Laitoksen perustietojen muutokset kirjataan asian laaduilla EO01, EO02, EO05, EO07, KOEJ ja KOEO.

muutospäivämäärän alkuarvo 1

 päivämäärä

Pakollinen

muutospäivämäärän loppuarvo 1

 päivämäärä

Pakollinen

asian laatu 0..n

 Koodiston AsianLaatu arvot:

 • EO01 Erityisen oikeuden kirjaaminen
 • EO02 Erityisen oikeuden muuttaminen
 • EO03 Erityisen oikeuden siirtäminen
 • EO04 Erityisen oikeuden poistaminen
 • EO05 Erityisen oikeuden selventäminen / tiedot
 • EO06 Erityisen oikeuden selventäminen / haltijat
 • EO07 Erityisen oikeuden poistaminen kohteilta
 • EO08 Erityisen oikeuden selventäminen / henkilöt
 • KOEO Erityisen oikeuden korjaaminen / tiedot
 • KOEH Erityisen oikeuden korjaaminen / haltijat
 • KORK Ratkaisun korjaaminen

Muuttuneen asian laatu

Hakuparametrilla voidaan rajata muutokset vain tiettyihin asian laatuihin, esimerkiksi voidaan poimia muutokset vain uusista erityisen oikeuden kirjaamisista.

Hakuparametri on tarkoitettu vain tarkoin harkittuihin käyttötilanteisiin. Ylläpidon eri tilanteissa tehdään esimerkiksi vuokraoikeuden haltijoiden muutoksia käyttämällä eri asian laatuja. Mahdollisia ovat mm. asian laadut EO03 ja KOEH. Saadakseen kaikki kohteet, joissa haltijoiden tiedoissa on tapahtunut muutoksia, pitäisi valita useita asian laatuja.

Vuokraoikeudet ovat osajoukko erityisistä oikeuksista. Kaikille erityisille oikeuksille on käytössä yhteiset asian laatu -koodiston arvot.

Suodatusparametrit 

Nimi Lkm Arvot Kommentti
olotila  0..3

Koodiston Olotila arvot:

 • Vireillä
 • Voimassa oleva
 • Lakannut
 

Esimerkkitiedostot

 

Sovellusversio 6.3 (13.12.2018)

Tiedote 9.11.2018

Sovellusversio 6.2 (27.9.2018)

Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia.

Sovellusversio 6.1 (7.6.2018)

Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia.

Sovellusversio 6.0 (22.2.2018)

Tiedote 8.9.2017

Kaikki skeematiedostot zip-pakettina

Koodistot

Esimerkkitiedostot:

Sovellusversio 5.2 (5.10.2017)

Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia.

Sovellusversio 5.1 (1.6.2017)

Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia.

Sovellusversio 5.0 (9.2.2017)

Tiedote 26.1.2017

Tiedote 7.9.2016

Kaikki skeematiedostot zip-pakettina (Päivitetty 22.12.2016, edellinen päivitys 30.11.2016)

Esimerkkitiedostot:

Sovellusversio 4.2 (8.10.2016)

Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia. 

Sovellusversio 4.1 (12.5.2016)

Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia. 

Sovellusversio 4.0 (17.3.2016)

Tiedote 3.3.2016

Tiedote 15.1.2016

Koodistot ja koodistomuutokset

Sovellusversio 3.3 (3.12.2015)

Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia.

Sovellusversio 3.2 (8.10.2015)

Tiedote 23.9.2015

Tiedote 14.7.2015

Koodistot ja koodistomuutokset

Sovellusversio 3.1 (4.6.2015)

Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia. 

Sovellusversio 3.0 (2.3.2015)

Tiedote 23.2.2015

Koodistot ja koodistomuutokset

Sovellusversio 2.4 (1.10.2014)

Tiedote 26.9.2014

Tiedote 19.5.2014

Tiedote 7.5.2014

Version kaikki skeematiedostot zip-pakettina:

http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/kios-report-api-2.4-src.zip

Koodistot ja koodistomuutokset

Esimerkkitiedostot:

Sovellusversio 2.3 (4.6.2014)

Sovellusversio sisältää vain joitakin sovelluksen sisäisiä parannuksia. 

Version kaikki skeematiedostot zip-pakettina:

http://xml.nls.fi/XML/Schema/sovellus/ktjkir/kios-report-api-1.0.0-SNAPSHOT-src.zip 

Sovellusversio 2.2 (14.4.2014)

Tiedote 7.4.2014

 

Sovellusversio 2.1 (10.2.2014)

Tiedote 4.2.2014

Tiedote 2.10.2013

 

Sovellusversio 2.0 (23.10.2013)

Tiedote 2.10.2013