Hyppää pääsisältöön

Yksityistietoimitus

Tieoikeus tarkoittaa pysyvää, kiinteistölle kuuluvaa oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta kulkemista varten.

Toimituksissa pyritään noudattamaan maanomistajien välisiä sopimuksia, mutta oikeuden voi tiettyjen edellytysten perusteella saada myös ilman sopimusta tai rasitetun kiinteistön omistajan suostumusta. Tieoikeuden perustamisesta ja käsittelystä säädetään yksityistielaissa.

Pysyvä tieoikeus uuteen yksityistiehen voi syntyä vain maanmittaustoimituksessa ja se on kiinteistön omistajanvaihdoksista riippumaton. Tien käyttäminen on mahdollista myös maanomistajien sopimuksen nojalla, mutta tällainen oikeus sitoo vain sopimuksen tehneitä henkilöitä.

Yksityistietoimituksessa voidaan myös antaa määräyksiä aikaisemmin perustetun tieoikeuden käytöstä tai ratkaista tieoikeuteen liittyviä epäselvyyksiä.

Toimituksessa päätetään mm. seuraavista asioita:

 • tieoikeuksien perustaminen, siirtäminen tai lakkauttaminen
 • tien rakentamis- ja kunnossapitokustannusten jakaminen tieosakkaiden kesken
 • korvaukset
 • käyttöoikeuksien perustaminen puutavaran varastointia, autopaikkaa, venevalkamaa tai laituria varten
 • tiekunnan perustaminen
 • tien käyttöön liittyvän epäselvyyden ratkaiseminen

Yksityistietoimitusta voi hakea mm. tieosakas, kiinteistön omistaja tai osaomistaja, ja tiekunta. Tiekunnan hakemus edellyttää tiekunnan kokouksen päätöstä toimituksen hakemisesta. Hakemuksen tekee tiekunnan puheenjohtaja tai tiekunnan valtuuttama henkilö.

Hae yksityistietoimitusta

 1. Kokoa mahdolliset asiaan liittyvät liitteet, kuten sopimukset ja karttapiirrokset, ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa. Sopimiseen voit käyttää valmista sopimusmallia (suomi.fi).
 2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa:

  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat

  Valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.

  Katso video näin täytät toimitushakemuksen (3,5 min.)

 3. Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Voit hakea toimitusta myös hakemuslomakkeella (suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Yksityistietoimituksen kustannukset

Kustannuksista vastaa yleensä hakija tai tiekunta.

Toimituksen kestoaika

Katso hakemusten ja maanmittauspalveluiden keskimääräiset käsittelyajat Hakemusten käsittelyajat -sivulta.

Hinta

Toimituksen hinta perustuu tyypillisesti tien pituuteen ja rasitettujen kiinteistöjen lukumäärään. Etukäteen tehty kirjallinen sopimus pienentää toimitusmaksua. Tietoimituksen maksuista vastaa yleensä hakija tai tiekunta. 

Yksityistietoimitus ja rasitetoimitus

Yksityistietoimituksen ja rasitetoimituksen hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään taulukoiden A ja B osoittamien maksujen summana, kun toimituksessa perustetaan, muutetaan tai lakkautetaan oikeuksia taikka tehdään vastaavia toimenpiteitä. Mikäli toimituksessa laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrätään lisämaksu taulukosta C.

Taulukko A, rasitettujen lukumäärä
Rasitettujen rekisteriyksiköiden lukumäärä toimituksessa enintäänHinta € (ilman alv.)Hinta € (sis. alv.)
2910,00Ei arvonlisäveroa
51 300,00Ei arvonlisäveroa
101 640,00Ei arvonlisäveroa
201 980,00Ei arvonlisäveroa
502 220,00Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl160,00Ei arvonlisäveroa
Taulukko B, pituus
Tie- ja muiden oikeuksien kokonaispituus toimituksessa enintään, kmHinta € (ilman alv.)Hinta € (sis. alv.)
0,2300,00Ei arvonlisäveroa
0,5580,00Ei arvonlisäveroa
1870,00Ei arvonlisäveroa
21 140,00Ei arvonlisäveroa
51 440,00Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 1 km80,00Ei arvonlisäveroa
Taulukko C, toimituksessa laadittu tieyksikkölaskelma
Tieosakkaiden lukumäärä enintäänHinta € (ilman alv.)Hinta € (sis. alv.)
10430,00Ei arvonlisäveroa
20870,00Ei arvonlisäveroa
401 290,00Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl150,00Ei arvonlisäveroa
 1. Tie- tai muun oikeuden lakkauttamisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu ainoastaan silloin, kun samassa toimituksessa ei perusteta tai muuteta sanottuja oikeuk­sia. Tällöin maksu oikeuden lakkauttamisesta määrätään taulukoista A ja B.
 2. Maksua määräävä oikeuden pituus on pisimmän sivun pituus tai vastaava, kun kysymys on alueellisesta oikeu­desta, kuten venevalkama- tai vedenottamisoikeudesta.
 3. Jos toimitus koskee ainoastaan tieyksikkölaskelman laatimista ja vahvistamista, kiinteistötoimitusmaksu on 910 euroa lisättynä taulukon C perusteella määräytyväl­lä maksulla.
 4. Jos toimitus ei koske oikeuden perustamista, muutta­mista tai lakkauttamista taikka vastaavaa asiaa, kiinteis­tötoimitusmaksu on 1 220 euroa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi yksityistielain 71 § 1 momentin kohdis­sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17 ja 18 tarkoitetut toimenpiteet. Jos samassa toimituksessa käsitellään edellä mainitun kaltainen toimenpide sekä peruste­taan, muutetaan tai lakkautetaan oikeus taikka tehdään vastaava asia, maksu määrätään vain taulukoista A ja B. Mikäli edellä selostetun kaltaisen toimenpiteen yhtey­dessä lisäksi laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrä­tään lisämaksu taulukosta C.
 5. Maksu on 50 % taulukoissa A ja B osoitetusta mää­rästä ja kohdassa 4 tarkoitetusta maksusta silloin, kun toimitus perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuun kirjalliseen sopimukseen, jossa on sovittu kaikki toimituksessa päätettävät asiat.

Esimerkki:

Kiinteistöjen A, B, C ja D hyväksi perustetaan yhteensä 0,8 km pitkä tieoikeus kiinteistöjen E, F, G ja H alueella. Hakemus ei ole perustunut kirjalliseen sopimukseen.

Maksut:
Maksun suuruudeksi saadaan edellä olevasta taulukosta A rasitettujen kiinteistöjen lukumäärän perusteella 1 300 euroa ja taulukosta B oikeuksien kokonaispituuden perusteella 870 euroa eli yhteensä 2 170 euroa.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.