Hoppa till huvudinnehåll

Outbrutna områden - Sök med personbeteckning eller FO-nummer

Endast myndighetsanvändare kan se detta söksätt.

Sökningen omfattar sådana outbrutna områden där personnumret eller FO-numret som angetts är mottagare av lagfart eller äganderätt, förvaltningsmyndighet, arrendetagare eller mottagare av en överlåtelse på vilken lagfart inte har sökts.

Sökningen omfattar endast sådana anläggningar för vilka personnummer eller FO-nummer lagrats i lagfarts- och inteckningsregistret. Beteckningar har inte lagrats för de äldsta ägorna, varvid sökningen inte hittar dem.

Beträffande vissa stora ägare kan sökningen kräva så mycket tid att nätanslutningen avbryter sökningen. I sådana fall lönar det sig att söka Personens ägor som ger en lista över fastighetsbeteckningar. Sökningen kan fortsätta 50 objekt åt gången med hjälp av Sök registerenheter eller Sök arrenderätter. Sökningen av ägor kan begränsas till en viss kommun.

Mata in personnummer eller FO-nummer i textrutan. Vid behov kan du begränsa sökningen att gälla bara en viss kommun.