Hoppa till huvudinnehåll

Bruksanvisning för Karttjänsten för den offentliga förvaltningen

Denna bruksanvisning beskriver Karttjänsten för den offentliga förvaltningen och dess funktioner. I Karttjänsten för den offentliga förvaltningen kan du sammanställa geodatamaterial för att upprätta kartvyer, granska tjänstens material genom att öppna kartlager skilt för sig eller flera delvis genomskinliga lager på varandra samt inbädda kartor på din organisations webbplats. Denna bruksanvisning beskriver principerna för hur karttjänsten används. Därtill får du anvisningar för olika situationer i själva tjänsten.

Hur använder man kartor och skapar egna objekt

I Karttjänsten för den offentliga förvaltningen kan du sammanställa egna kartvyer genom att använda tjänstens kartlager, dina egna objekt och de material som finns på din egen organisations gränssnitt. De kartvyer som du upprättat kan du inbädda på din egen organisations webbplats.

Karttjänsten för den offentliga förvaltningen har ett användargränssnitt där du kan upprätta och editera dina kartvyer. Gränssnittet innehåller också de kartor som du redan har inbäddat; de laddas ned från servern och visas på din organisations webbplats då användaren öppnar den webbsida som innehåller kartan ifråga.

Karttjänsten

Basfunktioner

Flytta på kartvyn till önskat läge genom att dra den med musen eller genom att använda panoreringspilarna i kartvyns övre högra hörn. Om du söker en viss plats är det bäst att använda ortnamnssökning.

Zooma in och ut till önskad skalnivå stegvis genom att trycka på knapparna + och -  bredvid skalstickan på höger, eller direkt med hjälp av skalstickan.  Du kan zooma in och ut även genom att skrolla med musen, eller zooma in genom att dubbelklicka kartvyn.

Återställ standardvy. När du öppnar Karttjänsten för den offentliga förvaltningen ser du först standardvyn. Om skärmen visar en editerad kartvy kan du när som helst återställa standardvyn och ”nollställa kartan” genom att använda funktionen ”Återställ standardvy” som finns i mitten av panoreringspilarna i skärmens övre högra hörn.

Koordinaterna bestäms av muspekarens läge på kartan.

Indexkartan visar var i Finland kartvyn befinner sig. I samband med en inbäddad karta får du en indexkarta till ditt förfogande genom att använda funktionen ”Definiera karta”. Du kan visa eller dölja indexkartan genom att klicka på kartfönstrets nedre högra hörn.

Menyer

Med hjälp av menyn Ortnamnssökning kan du söka med ortnamn och direkt flytta till önskat läge.

Med hjälp av menyn Kartlager kan du söka och granska de material som finns i tjänsten. Materialen har sorterats enligt tema och dataproducent.

I menyn Valda kartlager ser du vilka material kartvyn visar som bäst. Du kan också ändra kartlagrens ordning, justera deras genomskinlighet eller ta bort dem. Vid menyns namn ser du hur många kartlager visas i kartfönstret.

I menyn Mina uppgifter lagras alladina objekt och de kartor som du har inbäddat. I denna meny kan du återkalla inbäddning av dina kartor. Via denna meny kan du också se dina användaruppgifter och ändra dem. Funktionen blir tillgänglig efter att du har loggat in i Karttjänsten för den offentliga förvaltningen.

Med hjälp av menyn Definiera karta kan du publicera de kartvyer som du har upprättat och inbädda dem på din egen organisations webbplats. Du får tillgång till denna funktion efter att du har loggat in i tjänsten.

Menyn Förklaringar innehåller en beskrivning av de i olika kartlager använda kartsymboler till den del dessa finns tillgängliga.

Menyn Bruksanvisningar innehåller dessa anvisningar.

OBS! När du editerar en kartvy kan du alltid återställa standardvyn, återkalla de ändringar du har gjort eller göra dem på nytt. Verktyg för dessa funktioner finns vänster om kartan under menyerna. Funktionen ”Återställ standardvy” motsvarar samma funktion som kan framkallas genom att använda den mittersta pilknappen i skärmens övre högra hörn. Från standardvyn kan du inte ta dig tillbaka till föregående vy.

Verktyg

Verktyg

Kartvyer

Kartvyer skapas genom att välja kartvyer i menyn Kartlager. Om du redan har upprättat egna kartlager kan du hitta dem under punkt ”Mina kartlager” på fliken ”Enligt tema”. Kartvyer kan finslipas med hjälp av menyns ”Valda kartlager” funktioner.

Så här upprättar du en kartvy:

 1. Välj kartlager i menyn Kartlager så att de blir synliga.
 2. I menyn Valda kartlager kan du ändra på kartlagrens ordning genom att dra dem till önskat ställe och justera deras genomskinlighet vid behov.

Valda kartlager

I menyn ”Valda kartlager” kan du dölja, visa eller ta bort kartlager, justera deras genomskinlighet och se kartans status.

Objektsuppgifter

Om det kartlager du valt innehåller objektsuppgifter, kan de visas med hjälp av länken Objektsuppgifter. Länken öppnar en tabell som innehåller alla objekt som ligger i området som visas i kartvyn och egenskapsuppgifterna för dessa objekt. Du kan lagra tabellen i CSV- eller Excel-format med hjälp av knappen Exportera material uppe till höger i tabellen.

Mina objekt

I Karttjänsten för den offentliga förvaltningen kan du också tillägga egna objekt på kartan. Objektet kan visas i form av en punkt, en rutt eller ett område som har ett namn och en beskrivning. När du har märkt ut objektet på kartan klicka på ”Lagra”. Efter detta kan du lagra objektet i en av dina egna kartlager eller skapa ett nytt lager.

Med hjälp av olika kartlager kan du göra en sammanställning av olika objekt med samma tema och presentera dem på samma sätt (presentationssätt är enligt kartlager, inte enligt objekt). Lagring av egna objekt lyckas om du har loggat in i Karttjänsten för den offentliga förvaltningen, detta gäller även om du vill editera eller ta bort egna objekt.

Var finns mina objekt?
Objekten lagras i menyn Mina uppgifter på fliken ”Objekt”.

Hur kan jag se mina objekt?
Du kan se ett objekt genom att klicka på dess namn på fliken ”Objekt”.

Hur kan jag editera mina objekt?
 Editera objektsuppgifterna med hjälp av funktionen ”Editera”.

Hur kan jag ändra presentationssättet för mina objekt?
Du kan ändra presentationssättet för dina objekt med hjälp av funktionen ”Editera kartlager”. Presentationssättet bestäms enligt kartlager.

Hur kan jag ta bort mina objekt?
Du kan ta bort dina objekt med hjälp av funktionen ”Ta bort”.

Mina uppgifter

De objekt som du har lagrat finns i menyn ”Mina uppgifter” på fliken ”Objekt”. Kartvyn flyttar till att visa objektet om du klickar på objektets namn.

Uppgifter om objektet

Mina kartlager

Du kan lagra objekt i dina egna kartlager. Vad gäller ett enskilt kartlager kan du märka ut objekt endast på ett presentationssätt. Så kan du med hjälp av olika kartlager skilja mellan olika teman. En förteckning över dina egna kartlager finns i menyn ”Mina uppgifter” på fliken ”Objekt”.

Hur skapar jag ett nytt kartlager?
Du kan skapa ett nytt kartlager genom att klicka ”Tillägg kartlager” på fliken ”Objekt”. Om du vill kan du skapa ett nytt lager även senare då du lagrar eller editerar ett objekt.

Hur bläddrar jag i mina kartlager?
En kartnivå visas om du väljer den i kategorin ”Mina kartlager” i menyn ”Kartlager”. Ett annat sätt att se ett av de egna lagren är att välja det önskade lagret i menyn ”Mina uppgifter” på fliken ”Objekt” och klicka på något objekt på det (kartvyn fokuserar på detta objekt).

Hur editerar jag mina kartlager och tar bort dem?
Du kan editera ett kartlagers namn och presentationssätt genom att klicka ”Editera kartlager” på fliken ”Objekt”.

Hur publicerar jag ett eget kartlager?
Du kan publicera dina kartlager genom att inbädda dem med hjälp av menyn ”Kartlager”.

Mina material

Du kan också importera dina egna geografiska datamaterial till Karttjänsten för den offentliga förvaltningen. Materialet ska vara packat i zip-format i filformatet gpx, kml/kmz, mid/mif eller shp. Storleken på material som överförs har begränsats. Programmet meddelar om den maximala storleken har överskridits.
Välj den fil som du vill importera. Ge materialet ett namn, en beskrivning och en uppgiftskälla samt definiera presentationssätt för punkter, linjer och områden. Tryck på "Sänd", varefter materialet importeras till Karttjänsten för den offentliga förvaltningen.

Hur publicerar jag egna material? Du kan publicera dina material genom att inbädda dem med hjälp av menyn "Kartlager".

Mina gränssnittstjänster

Du kan också lägga till organisationens egna gränssnittstjänster för att användas i Karttjänsten för den offentliga förvaltningen. Se närmare anvisningar (på finska).

Så här inbäddar du kartor

Du kan inbädda en kartvy som du har sammanställt och visa den på din egen organisations webbplats genom att kopiera och klistra en bit html-kod. Börja med att klicka menyn ”Definiera karta”. Publiceringsfunktionen blir tillgänglig då du har loggat in i Karttjänsten för den offentliga förvaltningen.

Det enklaste sättet att publicera en karta är om du endast definierar kartans namn och storlek samt anger adressen för den webbplatsen där du önskar inbädda kartan. Om du vill kan du även välja att inbädda de verktyg som visas på kartfönstret, såsom skalstickan och funktionen för ortnamnssökning.

Inbädda en kartvy

Med funktionen ”Kartlager” kan du definiera en eller flera alternativa kartbottnar, som användaren kan välja att se i tur och ordning  (t.ex. en flygbild och en bakgrundskarta). Användaren ser alltid någon av de valda kartbottnarna. Lämpliga kartbottnar är exempelvis Bakgrundskartan och Ortofotona. Med förhandsgranskningsfunktionen kan du genast granska resultatet av funktionen ”Kartlager” på en preliminär karta.

I slutet av publiceringsprocessen får du några rader av html-kod i din användning som du ska kopiera och klistra på den webbsida där du önskar att kartan ska visas.

Så här editerar du inbäddade kartor

Dina inbäddade kartor syns i menyn Mina uppgifterpå fliken ”Inbäddade kartor”.

 1. Öppna den karta du vill editera i Karttjänsten för den offentliga förvaltningen genom att i förteckningen över inbäddade kartor klicka länken ”Editera” vid kartan ifråga.
 2. Välj ”Ersätt”; då uppdateras dina ändringar i den inbädadde kartan och du behöver inte kopiera koden på webbplatsen på nytt.
 3. De gjorda ändringarna blir synliga automatiskt om en liten stund.

Observera att när du ändrar kartans storlek behöver du kopiera html-koden på nytt.

Hur editerar jag med hjälp av parametrar?

Vissa ändringar, som byte av språk, kan göras även med hjälp av parametrar. En inbäddad karta kan kallas med hjälp av följande parametrar:

Kartans språk

URL-adressen innehåller en språkparameter som kan bytas ut för att byta den inbäddade kartans språk. För tillfället stöds följande alternativ:

 • /fi/
 • /sv/
 • /en/

Övriga parametrar tilläggs i slutet av den i publiceringsprocessen producerade URL-adressen:

Metriska koordinater i ETRS-TM35FIN-format

 • &coord=123456_1234567 (dvs. E och N)
 • Koordinaten ”E” (riktning öst-väst) består av 6 siffror och koordinaten ”N” (riktning norr-söder) av 7 siffror

Att indikera mittpunkt

 • &isCenterMarker=true/false

Att fokusera kartan med hjälp av adress (kräver alla parametrar)

 • &address=gatunamn_adressnummer_ort
 • Adressnumret ska endast innehålla siffror, exempelvis adressnummer av typen 4., 1-5 eller 5a fungerar inte eftersom Lantmäteriverkets adressnummeruppgifter har fördelats med jämna mellanrum längs vägkanterna så att de inte innehåller information om adressnummer med bindestreck eller bokstäver.

Skalnivå

 • &zoomLevel=3 (värden mellan 0-12, där 0 betyder hela Finland och 12 är den största skalan)