Aktielägenhetsutskrift

Genom en aktiegrupp förvaltas en bostad eller bilplats, samt andra utrymmen som eventuellt ingår i den. På aktielägenhetsutskriften finns aktiegruppens grunduppgifter samt ägar-, pantsättnings- och begränsningsuppgifter som antecknats i aktielägenhetsregistret.

Det finns två versioner av aktielägenhetsutskriften: en version med personnummer och en annan version med födelsedatum. Åtminstone i början kommer ägarnas kontaktuppgifter inte att anges på utskrifterna.

En aktielägenhetsutskrift kan skrivas ut från bostadsdatasystemet om

  • upprätthållandet av bolagets aktiebok har överförts till Lantmäteriverket
  • bolaget och aktiegruppen är i kraft
  • bolagets företagsform är bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag
  • aktiegruppen är i kraft

Köp en aktielägenhetsutskrift >

Bolag

I utskriftens första del visas basuppgifter om bolaget: FO-nummer, firmanamn, bolagsform, hemort och registreringsdatum. Dessa uppgifter finns i handelsregistret. Dessutom anges i basuppgifterna i vilken kommun och på vilka fastigheter som byggnaderna finns.

Aktiegrupp

I denna del visas basuppgifterna om aktiegruppen. Aktiegruppsbeteckningen är en unik teckenserie för respektive aktiegrupp. Beteckningens längd är 16 tecken. I denna del visas huvudbesittningsobjektets användningsändamål och nummer, som består av bostadens trappuppgång, bostadsnummer och en separatorbokstav (t.ex. A 1b) eller ett nummer som anger en bilplats eller ett annat utrymme. Bostadens adress visas. För andra utrymmen som ingår i aktiegruppen visas inga mer exakta uppgifter.

I denna del finns också en uppgift som anger om ägandet baserar sig på en elektronisk anteckning eller en aktiebok i pappersform.
 

Äganderätter

En förteckning över ägaruppgifterna visas enligt ärendenummer. För respektive äganderätt visas ägarandel, ägarens namn, identifikationsuppgifter och uppgifter om förvärvet.

I denna del visas alla gällande och anhängiga äganderätter samt sådana som snart ska träda i kraft. Äganderätterna visas i den ordning som de blivit anhängiga.

Panträtter

I denna del visas alla gällande och anhängiga pantsättningar samt sådana som snart ska träda i kraft. Dessutom visas alla ändringsärenden som är anhängiga och som snart ska träda i kraft. Pantsättningarna visas i företrädesordning.

Pantsättningsbeteckningen är en identifierande uppgift för pantsättningen. Pantsättningsbeteckningen skapas när pantsättningen blir anhängig och den ändras inte under pantsättningens livscykel.

För en pantsättning visas alltid pantens innehavare. Om maximibeloppet för pantansvar har begränsats, visas beloppet. Om pantsättningen endast belastar en kvotdel av aktiegruppen, visas kvotdelen.

Begränsningar av förfoganderätten

Begränsningar av förfoganderätten är exempelvis utmätning eller konkurs som berör ägaren, efterlevande makes besittningsrätt och olika slags begränsningar av överlåtelser.

I denna del visas alla gällande och anhängiga begränsningar av förfoganderätten samt sådana som snart ska träda i kraft. Dessutom visas alla ändringsärenden som är anhängiga och som snart ska träda i kraft. Begränsningarna visas i den ordning de blev anhängiga.

Begränsningsbeteckningen identifierar begränsningen. Begränsningsbeteckningen skapas när begränsningen blir anhängig. Beteckningen ändras inte under begränsningens livscykel.

För begränsningen visas innehavarens, anmälarens eller fordringsägarens uppgifter och andra uppgifter om begränsningen. Om begränsningen endast belastar en kvotdel av aktiegruppen, visas kvotdelen.

Övriga begränsningar

Övriga begränsningar kan vara exempelvis skyddsbeslut eller säkerhetsdokumentförvararens anmälan.

I denna del visas alla gällande och anhängiga övriga begränsningar samt sådana som snart ska träda i kraft. Dessutom visas alla ändringsärenden som är anhängiga och som snart ska träda i kraft. Begränsningarna visas i den ordning de blev anhängiga.

Begränsningsbeteckningen identifierar begränsningen. Begränsningsbeteckningen skapas när begränsningen blir anhängig. Beteckningen ändras inte under begränsningens livscykel.

För begränsningen visas innehavarens, anmälarens eller fordringsägarens uppgifter och andra uppgifter om begränsningen. Om begränsningen endast belastar en kvotdel av aktiegruppen, visas kvotdelen.