Aktielägenhetsutskrift

Genom en aktiegrupp förvaltas en bostad eller bilplats, samt andra utrymmen som eventuellt ingår i den. På aktielägenhetsutskriften finns aktiegruppens grunduppgifter samt ägar-, pantsättnings- och begränsningsuppgifter som antecknats i aktielägenhetsregistret. Upgiften om ägare antecknas på utskriften först när en elektronisk ägaranteckning har registrerats för aktielägenheten.

En aktielägenhetsutskrift kan skrivas ut från bostadsdatasystemet om

  • upprätthållandet av bolagets aktiebok har överförts till Lantmäteriverket
  • bolaget och aktiegruppen är i kraft
  • bolagets företagsform är bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag
  • aktiegruppen är i kraft

Köp en aktielägenhetsutskrift >

Exempel på hur olika situationer syns på aktielägenhetsutskriften:

OBS! Ägaruppgiften på aktielägenhetsutskriften kan i vissa fall även vara tom. I allmänhet beror saknad ägare på att det ännu inte har sökts elektronisk ägaranteckning för aktielägenheten. Ägaranteckningen noteras på utskriften först efter det att en elektronisk ägaranteckning har registrerats för aktielägenheten och aktiebrevet på papper har makulerats hos Lantmäteriverket.

En saknad ägaruppgift kan också bero på ändringar i bolagsordningen som husbolaget gjort eller på spärrmarkering. Om någon ägare till en aktielägenhet har spärrmarkering visas inte ägarnas uppgifter på någon utskrift från bostadsdatasystemet.

Bolag

I utskriftens första del visas basuppgifter om bolaget: FO-nummer, firmanamn, bolagsform, hemort och registreringsdatum. Dessa uppgifter finns i handelsregistret. Dessutom anges i basuppgifterna i vilken kommun och på vilka fastigheter som byggnaderna finns. OBS! Fastighetsbeteckningen har meddelats av husbolaget, och ändringar av den uppdateras inte automatiskt i bostadsdatasystemet.

Aktiegrupp

I denna del visas basuppgifterna om aktiegruppen. Aktiegruppsbeteckningen är en unik teckenserie för respektive aktiegrupp. Beteckningens längd är 16 tecken. I denna del visas huvudbesittningsobjektets användningsändamål och nummer, som består av bostadens trappuppgång, bostadsnummer och en separatorbokstav (t.ex. A 1b) eller ett nummer som anger en bilplats eller ett annat utrymme. Bostadens adress visas.

I denna del finns också en uppgift som anger om ägandet baserar sig på en elektronisk anteckning eller en aktiebok i pappersform.

Utrymmen som förvaltas genom en aktiegrupp 

I denna del visas de utrymmen som förvaltas genom aktiegruppen. Först visas huvudbesittningsobjektet. Därefter visas andra besittningsobjekt, av dessa först bilplatserna indelade efter beteckning i stigande ordning. Till slut visas andra utrymmen efter beteckning i stigande ordning.

Användningsändamålet för besittningsobjektet anges här. Dessutom anges gällande besittningsobjektet typ av aktielägenhet eller bilplats, aktielägenhetsvåning, våningsyta och volym om dessa uppgifter finns tillgängliga.

Äganderätter

En förteckning över ägaruppgifterna visas enligt ärendenummer. För respektive äganderätt visas ägarandel, ägarens namn, identifikationsuppgifter och uppgifter om förvärvet.

I denna del visas alla gällande och anhängiga äganderätter samt sådana som snart ska träda i kraft. Äganderätterna visas i den ordning som de blivit anhängiga.

Panträtter

I denna del visas alla gällande och anhängiga pantsättningar samt sådana som snart ska träda i kraft. Dessutom visas alla ändringsärenden som är anhängiga och som snart ska träda i kraft. Pantsättningarna visas i företrädesordning.

Pantsättningsbeteckningen är en identifierande uppgift för pantsättningen. Pantsättningsbeteckningen skapas när pantsättningen blir anhängig och den ändras inte under pantsättningens livscykel.

För en pantsättning visas alltid pantens innehavare. Om maximibeloppet för pantansvar har begränsats, visas beloppet. Om pantsättningen endast belastar en kvotdel av aktiegruppen, visas kvotdelen.

Begränsningar av förfoganderätten

Begränsningar av förfoganderätten är exempelvis utmätning eller konkurs som berör ägaren, efterlevande makes besittningsrätt och olika slags begränsningar av överlåtelser.

I denna del visas alla gällande och anhängiga begränsningar av förfoganderätten samt sådana som snart ska träda i kraft. Dessutom visas alla ändringsärenden som är anhängiga och som snart ska träda i kraft. Begränsningarna visas i den ordning de blev anhängiga.

Begränsningsbeteckningen identifierar begränsningen. Begränsningsbeteckningen skapas när begränsningen blir anhängig. Beteckningen ändras inte under begränsningens livscykel.

För begränsningen visas innehavarens, anmälarens eller fordringsägarens uppgifter och andra uppgifter om begränsningen. Om begränsningen endast belastar en kvotdel av aktiegruppen, visas kvotdelen.

Övriga begränsningar

Övriga begränsningar kan vara exempelvis skyddsbeslut eller säkerhetsdokumentförvararens anmälan.

I denna del visas alla gällande och anhängiga övriga begränsningar samt sådana som snart ska träda i kraft. Dessutom visas alla ändringsärenden som är anhängiga och som snart ska träda i kraft. Begränsningarna visas i den ordning de blev anhängiga.

Begränsningsbeteckningen identifierar begränsningen. Begränsningsbeteckningen skapas när begränsningen blir anhängig. Beteckningen ändras inte under begränsningens livscykel.

För begränsningen visas innehavarens, anmälarens eller fordringsägarens uppgifter och andra uppgifter om begränsningen. Om begränsningen endast belastar en kvotdel av aktiegruppen, visas kvotdelen.