Hoppa till huvudinnehåll

Mera information visas för fastighetsägaren

Lantmäteriverkets e-tjänst har uppdaterats och i fortsättningen kan du som är fastighetsägare utan avgift se de nyttjanderätter och begränsningar som hänför sig till din fastighet. Tidigare har du kunnat se ägare och inteckningar.

Dessutom kan du i fortsättningen få beslutshandlingarna i inskrivningsärenden via listan "Pågående ärenden".

Vad avses med nyttjanderätter och begränsningar?

Olika typer av rättigheter kan hänföra sig till fastigheten, exempelvis en rätt att

  • använda en väg
  • utnyttja ett samfällt område (exempelvis vattenområde)
  • hålla en båt på en för den anvisad plats

Som fastighetsägare kan du utnyttja dessa rättigheter. En del av rättigheterna har mycket gamla anor och de saknar betydelse i dag, exempelvis en linblötningsplats. 

Olika typer av begränsningar som måste beaktas kan belasta fastigheten. Exempel 

  • Fastighetens besittnig har delats genom avtal med en annan part.
  • På fastigheten finns en arrenderätt med arrendetagare.
  • På fastigheten finns en väg som andra fastigheters ägare får använda.
  • På fastigheten finns en elledning som begränsar användningen av ledningsområdet. 

De olika rättigheterna och begränsningarna finns i våra register i form av objekt. På listan "Nyttjanderätter och begränsningar" visas de rättigheter och begränsningar som hänför sig till den valda fastigheten. Genom att klicka på objektet får du fram exaktare uppgifter.

En vy från e-tjänsten med nyttjanderätter och begränsningar (testmiljön).
En vy från e-tjänsten med nyttjanderätter och begränsningar (testmiljön).

Vilka uppgifter visas om nyttjanderätter och begränsningar? 

Om alla nyttjanderätter och begränsningar visas uppgifter som specificerar objektet, exempelvis nyttjanderättens eller begränsningens typ samt dess beteckning eller arkivhänvisning. Uppgifternas omfattning varierar betydligt beroende på vilken typ av nyttjanderätt eller begränsning det är frågan om. Du kan titta på uppgifterna utan avgift.

Nyttjanderätter och begränsningar visas även på kartan om deras lägen är kända. Du kan klicka på olika objekt på kartan för att se mer detaljerad information om dem. Exempelvis när det gäller nyttjanderätter ger kartan en mer omfattande vy över vilka fastigheter som en nyttjanderätt belastar och vilka fastigheter som får använda rättigheten. 

Utöver mer detaljerad information visas knappen Köp utdrag och intyg i objektvyn om det är möjligt att köpa utdrag eller intyg över objektet. 

Fastighetens nyttjanderätter kan beröras av gamla anteckningar i textform som endast visas på utdraget. På utdraget kan det dessutom finnas förklaringstexter och avvikande giltighetstider som lagrats för parterna och som inte syns i e-tjänsten. Fastigheten kan också ha gamla servitut som ännu inte har granskats och därför inte syns ens på utdraget.

Vägrätter i detalj

Det finns två typer av vägrätter:

  • Enskild väg med väglag
  • Vägrätt

Förvaltningen och underhållet av en ensild väg med väglag sköts av ett väglag. Förvaltningen och underhållet av övriga vägrätter sköts av vägdelägarna enligt andra avtal och inget egentligt väglag har grundats. 

För enskilda vägar med väglag visas i tjänsten de fastigheter över vilkas område vägen löper, det vill säga vilka fastigheter som vägrätten belastar. Endast väglaget har tidsenlig information om vägdelägare och väganvändare. Över enskilda vägar kan man köpa ett utdrag av vilket framgår väglagets namn, beteckning, eventuella stadgar och kontaktpersonens uppgifter (om meddelats) samt en förteckning över de fastigheter på vilkas områden vägen löper. 

För vägrätter visas i tjänsten de fastigheter över vilkas område vägen löper, det vill säga vilka fastigheter som vägrätten belastar. Dessutom visas de berättigade fastigheterna, det vill säga vilka fastigheters ägare som har rätt att använda vägen. 

På kartan visas alla enskilda vägar i området med en streckad linje. Du kan även klicka på olika objekt på kartan för att se mer detaljerad information om dem.

Inskrivningsärendets beslutshandling kan laddas ned

Om du har ansökt om inskrivning av en lagfart, en inteckning eller en särskild rättighet visas en uppgift om detta på listan över "Pågående ärenden" i e-tjänstens startvy. Tidigare har ett ärende försvunnit från listan när det har avgjorts och ett beslut i ärendet har inkommit. I fortsättningen kommer inskrivningsärenden att hållas kvar på listan sex månader efter beslutet.

Ett avgjort ärende anges på listan med anteckningen "Ärendet har avgjorts". När du klickar på ärendet får du noggrannare information om det och kan ladda ned beslutshandlingen. Handlingen kan laddas ned följande dag efter beslutet och i sex månader därefter. Efter detta försvinner ärendet från listan över "Pågående ärenden". 

Logga in i e-tjänsten och titta på uppgifter om din fastighet

Personkunder
Organisationers representanter

Senaste servicemeddelanden