Hyppää pääsisältöön

FINPOS-palvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Satelliittipaikannuksen sijaintitarkkuus yhden vastaanottimen dataa käyttäen on tyypillisesti useista metreistä jopa kymmeniin metreihin. Maanmittauslaitoksen ylläpitämiä FINPOS-paikannuspalveluita (jäljempänä ”FINPOS-palvelut”) käyttämällä sijaintitarkkuutta voidaan parantaa palvelutyypistä riippuen jopa senttimetrien tasolle. FINPOS-palvelut hyödyntävät eri puolilla Suomea sijaitsevien GNSS-tukiasemien (Global Navigation Satellite System) havaintodataa. Asemien havaintodata tai siihen perustuva datamalli välitetään palvelun käyttäjälle, joka voi käyttää dataa esimerkiksi parantaakseen oman havaintolaitteensa sijaintiratkaisua. 

Maanmittauslaitoksen ylläpitämät FINPOS-palvelut ovat maksuttomia palveluja ja perustuvat Maanmittauslaitoksen FinnRef- ja FINPOS-tukiasemien verkkoon. Palvelu ja kaikki sen sisältö tarjotaan ”sellaisina kuin ne kulloinkin ovat”. 

FINPOS-palvelut on kuvattu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla

https://www.maanmittauslaitos.fi/finpos.

Käyttäjä saa käyttää FINPOS-palveluja vain näiden käyttöehtojen (jäljempänä ”Käyttöehdot”) mukaisesti. Palveluiden käyttäjän tulee tutustua huolellisesti näihin käyttöehtoihin ennen palvelun käyttämistä. Palveluiden käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja.

2. Käyttöoikeuden saaminen

FINPOS-palveluita tarjotaan vain käyttöoikeuden saaneille henkilöille (Käyttäjille). Käyttöoikeuden saa rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi Maanmittauslaitoksen FINPOS-palveluita käsittelevillä verkkosivuilla.

FINPOS RTK -palvelulle on haettava käyttöoikeutta jo rekisteröidylle käyttäjätunnukselle erikseen sähköisellä lomakkeella perusteluin. RTK-palvelun käyttöoikeus myönnetään vain määräaikaiseen tutkimus- ja testikäyttöön, ei tuotannolliseen käyttöön. Myönnetty RTK-käyttöoikeus lisätään olemassa olevalle käyttäjätunnukselle.

FINPOS-palveluiden käyttöoikeuden saamisen perusteet

Palvelun

nimi

Palvelun

avoimuus

Käyttötarkoituksen perustelu vaaditaan ja rajaus

Palvelukuvaus

DGNSS

Avoin palvelu, vaatii rekisteröitymisen

Ei

DGNSS-palvelukuvaus

 

RTK

Vaatii rekisteröitymisen, jonka jälkeen käyttöoikeuden haku

sähköisellä

lomakkeella käyttäjätunnukselle

Kyllä; vain määräaikaiseen tutkimus- tai testikäyttöön, ei tuotannolliseen käyttöön.

RTK-palvelukuvaus

 

RINEX

Avoin palvelu, vaatii rekisteröitymisen

Ei

 

RINEX-palvelukuvaus

 

FINPOS-palveluiden rekisteröitymisvaiheessa käyttäjä vakuuttaa perehtyneensä näihin Käyttöehtoihin sekä hyväksyvänsä Käyttöehdot itseään sitoviksi. Käyttäjän on hyväksyttävä rekisteröityessä nämä Käyttöehdot ja Maanmittauslaitoksen tietosuojaselosteet:

Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmien ja toimitilojen käyttäjätiedot https://maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/organisaatio/tietosuojaselosteet/tietojarjestelmien-ja-toimitilojen-kayttajatiedot

Asiakassuhderekisteri https://maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/organisaatio/tietosuojaselosteet/asiakassuhderekisteri

Rekisteröintivaiheessa hyväksymällä käyttöehdot, käyttäjä antaa Maanmittauslaitokselle oikeuden käsitellä henkilön yhteystietoja, ks. tarkemmin luvusta 7.  

Käyttäjä sitoutuu jatkuvasti noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja sekä kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä sekä Maanmittauslaitoksen antamia ohjeita FINPOS-palveluiden käytössä ja kaikessa muussa kyseessä oleviin palveluihin liittyvässä toiminnassa. Palveluiden käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

3. Maanmittauslaitoksen oikeudet ja velvollisuudet

Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa ja täsmentää näitä Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan yksipuolisesti. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan heti niiden tultua toteutetuiksi. Maanmittauslaitos pyrkii ilmoittaman Käyttöehtojen muutoksista käyttäjälle etukäteen sähköpostitse tai FINPOS-palveluiden verkkosivuilla.

Maanmittauslaitos noudattaa viranomaisena FINPOS-palveluiden tuottamisessa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetussa valtioneuvoston asetuksessa (681/2010), EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679), tietosuojalaissa (1050/2018), Maanmittauslaitoksesta annetussa laissa (1025/2018) sekä muussa pakottavassa lainsäädännössä olevia tietojen ja asiakirjojen julkisuutta, salassapitoa, tietoturvaa tai hyvää tiedonhallintatapaa koskevia säännöksiä.

Maanmittauslaitos huolehtii yleisesti siitä, että FINPOS-palvelu täyttää edellä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimukset muun muassa FINPOS-palveluissa käsiteltävien tietojen tarkkuuden, saatavuuden, jatkuvuuden, eheyden, luottamuksellisuuden ja käytettävyyden suhteen.

4. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu olemaan yrittämättä keskeyttää FINPOS-palveluiden toimintaa tai käyttämättä palveluita tavalla, joka voi vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää palveluita.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään FINPOS-palveluita näiden kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja Maanmittauslaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä vastaa käyttämiensä laitteiden, järjestelmien, ohjelmistojen, viestintäyhteyksien, tietoliikenneyhteyksien ja kaikkien edellä mainittujen määritysten sekä muiden vastaavien käyttäjän vastuulla olevien seikkojen toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Maanmittauslaitos ei ole velvollinen antamaan neuvoa käyttäjälle edellä mainituista asioista tai niistä johtuvista ongelmista.

Maanmittauslaitos toimittaa Käyttäjälle käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen edellä yksilöidyn käyttöoikeuden myöntämisen jälkeen. Käyttäjä saa käyttää käyttäjätunnusta vain näissä käyttöehdoissa yksilöityyn hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää käyttäjätunnusta muuhun kuin hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään käyttäjätunnusta huolellisesti siten, että käyttäjätunnus ei voi päästä kolmannen osapuolen hallintaan tai käyttöön. Käyttäjä vastaa käyttäjän käyttäjätunnuksella tapahtuvasta FINPOS-palveluiden käytöstä kuten omasta käytöstään. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa käyttäjätunnusta tai luovuttaa tai alilisensoida FINPOS-palveluiden käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Maanmittauslaitoksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Käyttäjän käyttöoikeus FINPOS-palveluihin päättyy, jos käyttäjä haluaa itse päättää käyttöoikeutensa tai jos FINPOS-palvelut lopetetaan. Käyttäjä voi tehdä pyynnön käyttöoikeuden päättämiseksi FINPOS-palvelujen verkkosivuilla olevien yhteydenottokanavien kautta.

Mikäli käyttäjä käyttää käyttäjätunnusta tai muutoin FINPOS-palveluita näiden Käyttöehtojen, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, viranomaismääräysten tai Maanmittauslaitoksen antamien ohjeiden vastaisesti, Maanmittauslaitos voi estää tai pysyvästi sulkea käyttäjän käyttäjätunnuksen FINPOS-palveluihin. Käyttäjä vastaa edellä mainittujen velvoitteiden rikkomisesta Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.

5. FINPOS-palveluiden sisältö

5.1. Käyttöajat

FINPOS-palvelut ovat lähtökohtaisesti käytettävissä vuorokauden kaikkina aikoina ja viikon kaikkina päivinä.

Maanmittauslaitos voi ottaa FINPOS-palvelut pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, päivitysten, teknisten ongelmien tai muiden syiden vuoksi, jolloin FINPOS-palvelut eivät ole käytettävissä kyseessä olevina aikoina. Maanmittauslaitoksella on lisäksi oikeus rajoittaa palvelun käyttö ilman ennakkoilmoitusta. Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan FINPOS-palveluja koskevista edellä kuvatun kaltaisista käyttökatkoista käyttäjälle etukäteen Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla ”Palvelutiedotteet” tai sähköpostitse.

Maanmittauslaitos ei vastaa mistään käyttökatkoista aiheutuvista häiriöistä tai ongelmista tai niistä mahdollisesti käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

5.2. Mahdolliset häiriöt ja puutteet

FINPOS-palvelujen saatavuuteen ja laatuun voivat vaikuttaa muun muassa palvelussa käytettävien tukiasemien paikalliset ongelmat tietoliikenneyhteyksissä ja sähköverkossa, tai satelliittipaikannukseen yleisesti vaikuttavat ongelmat. FINPOS-palveluissa saattaa esiintyä edellä mainituista tai muista seikoista johtuvia häiriöitä, katkoksia tai puutteita.

Käyttäjä saa FINPOS-palveluiden kautta datan käyttöönsä sellaisena kuin se on datan luovutushetkellä. Käyttäjä käyttää FINPOS-palveluita ja palvelun kautta saatavaa dataa ja muita tietoja omalla vastuullaan. Maanmittauslaitos ei vastaa datan tai muiden tietojen laadusta tai niihin sisältyvistä puutteista tai virheistä eikä niistä mahdollisesti käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Maanmittauslaitos ei vastaa muistakaan FINPOS-palveluiden käytöstä tai käytön estymisestä tai muista FINPOS-palveluihin liittyvistä käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

5.3. Häiriöistä ja vioista ilmoittaminen Maanmittauslaitokselle

Käyttäjä voi ilmoittaa FINPOS-palveluissa havaituista häiriöstä ja vioista Maanmittauslaitokselle FINPOS-palvelujen verkkosivuilla olevan yhteydenottokanavien kautta.

Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan reagoimaan käyttäjän ilmoittamiin tai muutoin tietoonsa tulleisiin häiriö- ja vikatapauksiin virka-aikana. Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan korjaamaan asianomaisen häiriön tai vian mahdollisimman pian häiriöstä tai viasta tiedon saatuaan.

5.4. Muutokset

Maanmittauslaitos voi tehdä muutoksia FINPOS-palveluihin, muun muassa tarvittavien teknisten muutosten toteuttamiseksi, tai muista syistä. Mahdolliset lainsäädännön muutokset, viranomaismääräykset tai muut vastaavat seikat johtavat FINPOS-palveluiden muuttamiseen asianomaista muutosta vastaavaksi. Mahdolliset lainsäädännön muutokset, viranomaismääräykset tai muut vastaavat seikat voivat osaltaan myös johtaa FINPOS-palvelujen lopettamiseen.

Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan FINPOS-palveluihin ja/tai käyttäjään vaikuttavista merkittävistä muutoksista tai palvelukatkoista käyttäjälle heti kun mahdollista Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla ”Palvelutiedotteet” tai sähköpostitse. Muutokset tulevat voimaan heti niiden tultua toteutetuiksi.

6. Immateriaalioikeudet

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet FINPOS-palveluihin ja niihin liittyviin aineistoihin kuuluvat Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle. Näillä käyttöehdoilla tai FINPOS-palveluiden käytöllä ei siirretä immateriaalioikeuksia Maanmittauslaitoksen ja käyttäjän välillä.

Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa FINPOS-palveluiden kautta saatua dataa sellaisenaan kolmannelle osapuolelle.

7. Henkilötietojen käsittely

FINPOS-palveluissa käsitellään Käyttäjinä olevien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden nimiä, sähköpostiosoitteita, käyttäjätunnuksia sekä salasanoja, sijaintitietoja sekä käyttäjän muita mahdollisesti ilmoittamia tietoja (esim. osoite, puhelinnumero ja organisaatio) palvelun tuottamista varten. Maanmittauslaitos voi käyttää FINPOS-palveluissa olevia henkilötietoja asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, palveluiden kehittämiseen liittyvään yhteydenpitoon ja tarvittaessa asiakkaiden tiedottamiseen näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja muun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Käyttäjiä koskevat henkilötiedot ovat osa kohdassa 2 mainittuja Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmien ja toimitilojen käyttäjätietorekisteriä sekä Maanmittauslaitoksen asiakassuhderekisteriä.

Käyttäjän käyttöoikeus päättyy automaattisesti, mikäli käyttäjä ei ole uudistanut käyttöoikeuttaan siihen ilmoitettuna aikana. Ennen käyttöoikeuden vanhenemista, sen uudistamiseksi Maanmittauslaitos toimittaa käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen uudistamisohjeet, joita seuraamalla käyttöoikeus jatkuu.

Käyttäjätunnuskohtaista tietoa tunnuksen käytöstä ei säilytetä yli kahta vuotta FINPOS-palveluissa.

Maanmittauslaitos ei luovuta FINPOS-palveluissa käsiteltäviä, Käyttäjiä koskevia henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ellei luovuttaminen ole välttämätöntä pakottavan lainsäädännön tai tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksen perusteella. Lisäksi Maanmittauslaitos ei käytä Käyttäjiä koskevia henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin FINPOS-palvelun tuottamiseen. Maanmittauslaitos ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Ylivoimainen este

Sen lisäksi mitä muualla näissä Käyttöehdoissa on todettu, Maanmittauslaitos ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen (nk. ”force majeure”) aiheuttamasta esteestä, häiriöstä, viasta tai niistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista FINPOS-palveluiden tuottamisessa tai käytössä.

Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa sotaa, kapinaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikieltoa, luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytystä, työselkkausta, tulipaloa tai muita Maanmittauslaitoksesta riippumattomia syitä.

9. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

FINPOS-palveluihin ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sellaisia pakottavia Suomen lainvalintasäännöksiä, jotka johtavat vieraan valtion lain soveltamiseen.

FINPOS-palveluita koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Maanmittauslaitoksen ja käyttäjän välillä neuvotteluteitse. Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistua yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa neuvotteluesityksen tekemisestä, erimielisyyden ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.