Hoppa till huvudinnehåll

Användargränssnittets funktioner och kartverktyg

Positioneringskarta

I positioneringskartfönstret (en liten karta över Finland) kan du ange det område du vill att ska visas i huvudkartfönstret. Kartans läge i huvudkartfönstret anges i positioneringskartfönstret med en rektangel i små skalor och med en kvadratsymbol i stora skalor. Du kan även flytta på kartan genom att klicka och dra rektangeln eller symbolen på positioneringskartan.

Kartverktyg

När du för muspekaren på en verktygsikon får du se en kort beskrivning av vad du kan göra med verktyget. Verktyget som är i bruk markeras med blå färg. Oavsett vilket verktyg du använder kan du flytta på kartan genom att dra den samt förstora eller förminska den genom att använda musens rullknapp.

Flytta på kartan och sök objekt (hand)

Du kan flytta på kartan i önskad riktning genom att dra den med den första musknappen nertryckt. En dubbelklick med den första musknappen förstorar kartan med en nivå. En dubbelklick med den andra musknappen förminskar kartan med en nivå.

Med detta verktyg kan du fråga tilläggsuppgifter om objekt på kartan genom att klicka på deras symboler. När muspekaren ligger på ett objekt om vilket det finns tilläggsuppgifter, visas ett frågetecken bredvid pekaren.

Du kan få ytterligare information om följande objekt:

 • registerenhetens skifte
 • fastighetsgräns
 • råmärke
 • outbrutet område
 • nyttjanderättsenhet
 • byggförbud

Tilläggsuppgifterna visas i ett separat fönster. Du kan flytta på detta fönster genom att klicka och dra titellisten. I nedre kanten av detta fönster finns en länk för att öppna ett nytt webbläsarfönster varifrån uppgifterna kan skrivas ut. Du kan stänga fönstret genom att klicka på korset i övre hörnet eller genom att klicka annanstans på kartan.

I tilläggsuppgiftsfönstret för registerenhetens skifte finns en länk till förteckningen över skiftets råmärken. Om nyttjanderättsenhetens typ är sådan att den kan ha ett väglag, finns en länk till produkten Utdrag ur fastighetsregistret (enskild väg) i tilläggsuppgiftsfönstret.

Genom att klicka på en byggnad eller symbol för fastighetsköp på kartan kan du välja föremålet på listan över sökresultat för registertjänster, om listan finns på skärmen.

Detta verktyg är förvalt när du börjar använda tjänsten.

Kartanteckningar (stift)

Med detta verktyg kan du skriva egna anteckningar på kartan. När du klickar ett objekt på kartan läggs ett stift på objektet och ett fönster öppnas där du kan skriva anteckningen. Knappen (N,E) skriver in objektets koordinater i slutet av din anteckning.

Mät sträckan

Klicka på punkter på kartan när du vill mäta sträckan mellan dem. En linje ritas ut an efter du klickar på kartan. Sträckans längd visas bredvid pekaren. Medan du mäter kan du flytta på samt förstora och förminska kartan på vanligt sätt.

Du kan avsluta mätningen genom att dubbelklicka med den första musknappen eller klicka med den andra musknappen. Du kan göra ändringar i en avslutad linje genom att flytta på brytningspunkterna eller handtagen mellan dem.

När du har avslutat en linje kan du bekräfta mätningen genom att klicka på nytt och så kan du börja en ny mätning.

Mät arealen

Klicka punkter på kartan som bildar området vars areal du vill mäta. Funktionen ritar en polygon på kartan och polygonens areal visas i mitten. Medan du mäter kan du flytta på samt förstora och förminska kartan på vanligt sätt. Du kan avsluta mätningen genom att dubbelklicka med den första musknappen eller klicka med den andra musknappen.

Om polygonen korsar sig själv när du ritar avgränsningen och området bildar en ögla, ändras kantlinjen till en röd streckad linje. Då visas arealen inte och du kan inte avsluta mätningen innan du har lagt till punkter i polygonen så att området åter är enhetligt. Du kan göra ändringar i en avslutad polygon genom att flytta på brytningspunkterna eller handtagen mellan dem.

När du har avslutat en polygon kan du bekräfta mätningen genom att klicka på nytt och så kan du börja en ny mätning.

Visa närmaste adress

Klicka en punkt på kartan för att se dess närmaste adresspunkt. Funktionen visar närmaste adressdata med lägespunkt, förutsatt att adresspunkter hittas inom 5 km från punkten du klickar. Sökningen hittar och visar också sådana adresspunkter som saknar adressnummer. Du kan klicka på flera punkter efter varandra och få fram deras adresser utan att tidigare adressdata försvinner.

Den punkt som du har klickat på visar vägens eller gatans namn, adressnummer och adressens lokariseringskommun. Adressens namn visas om möjligt på språket som används i tjänsten, i annat fall på det andra inhemska språket (svenska/finska).

Adressökningen baserar sig på beräknade adresspunkter som har härletts ur vägnätmaterialet i Lantmäteriverkets Terrängdatabas. Deras lägen motsvarar inte nödvändigtvis verkliga fastigheters eller byggnaders gatu- eller postadresser.

Visa detaljplanlagda områden

Funktionen visar detaljplanerade områden som helt eller delvis sammanfaller med kartans område till den del kommunerna som för fastighetsregister har förmedlat uppgifterna. Materialet är inte komplett. Detaljplanerade områden visas i rosa.

Märk att sökningen gäller för respektive kartvy. När du flyttar, förminskar eller förstorar kartan visas de planlagda områden som vid sökningstidpunkten låg utanför kartvyn inte automatiskt, utan du måste klicka verktyget på nytt.

Verktyget kan användas på skalnivåerna 10–16.

Skriv ut

Med funktionen skriver du ut kartan som syns på skärmen inklusive lägesobjekt på kartan, t.ex. fastighetens gränser.

När du klickar på verktyget Skriv ut öppnas ett nytt fönster där du kan välja om kartvyn ska skrivas ut på ett stående eller liggande A3- eller A4-ark. Du kan skriva ut kartvyn antingen som en pdf-fil eller png-bild. Du kan även ge utskriften en rubrik som visas ovanför kartan på pdf-utskriften.

I placeringsfönstret visas utskriftens förhandsgranskningsbild enligt den valda pappersstorleken. Förhandsgranskningsbilden uppdateras automatiskt när du flyttar på kartan. Det är möjligt att allt som visas i kartfönstret inte nödvändigtvis ryms på utskriften eftersom pappersarkets form oftast inte är densamma som kartfönstrets form. Zooma och flytta på kartan så att det område du vill få på utskriften syns på förhandsgranskningsbilden.

När du klickar på OK öppnas filen i ett nytt webbläsarfönster där den kan skrivas ut eller lagras med hjälp av webbläsarens egna menyfunktioner.

I kartbildens nedre högra hörn visas uppgifter om copyright. Om användaren saknar kopieringstillstånd visas även texten Ej kopieringstillstånd.

I bildens nedre vänstra hörn visas skalsträckan och utskriftens ungefärliga skala. Under kartan på pdf-utskriften visas koordinaterna för bildens mittpunkt och utskriftsdatum. Mittpunkten har märkts ut på kartan med ett hårkors.

Ta bort objekt

Med denna funktion kan du ta bort objekt som hämtats till eller ritats på kartan. När du klickar detta verktyg öppnas ett nytt fönster med en lista över alla typer av objekt som finns på kartan. Du kan ta bort alla typer av objekt eller endast sådana framför vilka du lämnar ett kryss.

Kartlager

I tjänsten kan du välja mellan åtta olika kartlager som visas i kartfönstret. När du loggar in i tjänsten för första gången är kartlagren bakgrundskarta och stomkarta förvalda.

Du kan välja att visa ett kartlager genom att klicka på dess namn. Valda lager visas i en mörkare färg och under namnet finns en rullningslist för att justera kartlagrets opacitet. Rullningslisten kan användas genom att dra eller klicka på den.

Kartlagren täcker varandra i den ordning de visas på skärmen, med bakgrundskartan underst och fastighetsgränserna överst.

Om kartfönstret är inställd på en sådan skalnivå att ett valt kartlager inte visas eller ett område där datamaterial saknas, är kartnivån genomskinlig. Effekten är då densamma som om datamaterialet ifråga inte hade valts.

Om du inte har valt något kartlager alls visas en vit bakgrund i kartfönstret.

Kartlager som kan väljas:

Fastighetsgränser

 • datamaterialet uppdateras en gång i veckan (tidsenliga registerenheters skiften
 • visas på kartan med funktionen Skiften och outbrutna områden på kartan) visas på skalnivåerna 11–16
 • förvald opacitet 75 %

Fastighetsbeteckningar

 • datamaterialet uppdateras en gång i veckan (tidsenliga registerenheters skiften visas på kartan med funktionen Skiften och outbrutna områden på kartan)
 • visas på skalnivåerna 12–16
 • förvald opacitet 75 %
 • beteckningarnas storlek varierar enligt skiftenas storlek

Kartbladsindelning

 • Kartbladsrutnät enligt TM35-bladindelningen
 • den kartbladsstorlek som visas varierar enligt kartfönstrets skalnivå
 • visas på skalnivåerna 2–12

Stomkarta

 • täcker endast sådana områden där kommunerna har levererat datamaterial till Lantmäteriverket
 • i kanten av områdena kan förekomma tomma vita områden, om datamaterialet har levererats som kartblad och det inte finns innehåll som täcker hela kartbladets område
 • visas på skalnivåerna 12–16

Flygbild

 • på detta lager visas det nyaste och noggrannaste materialet som är tillgängligt
 • visas på skalnivåerna 10–16

IR-flygbild

 • på detta lager visas det nyaste och noggrannaste materialet som är tillgängligt
 • visas på skalnivåerna 10–16

Terrängkarta

 • visas på alla skalnivåer

Bakgrundskarta

 • visas på alla skalnivåer

Smal meny

Du kan förminska positioneringskartan, kartverktygen och menyn för val av kartlager till en smal remsa genom att klicka på triangeln ovanför skalnivåbalken. Då får kartan mera plats. På remsan syns endast verktygsknapparna hela tiden. Du kan visa positioneringskartan genom att klicka på den översta knappen och kartlagermenyn genom den nedersta knappen.

Klicka på triangeln ovanför skalnivåbalken på nytt för att visa positioneringskartan, kartverktygen och kartlagermenyn.

Kartfönstret

Du kan flytta på kartan genom att dra med första mustangenten nedtryckt, med tangentbordets piltangenter eller genom att dra med fingret över en pekskärm.

Du kan förstora eller förminska kartan så här:

 • med musens rullknapp
 • med tangentbordets +/- -tangenter
 • om flytta-verktyget är valt genom att dubbelklicka med den första musknappen (förstorar) eller med den andra musknappen (förminskar)
 • genom att dra skalnivåbalkens visare eller klicka +/- -knapparna i vardera ändan av balken
 • med en nypgest på pekskärm

I kartfönstrets övre vänstra hörn finns en triangel. Du kan förminska positioneringskartan, kartverktygen och menyn för val av kartlager till en smal remsa genom att klicka på triangeln.

Skalnivåbalken

Skalnivåbalken visas i kartfönstret bredvid positioneringskartan. Ett vågrätt streck på skalnivåbalken anger den skalnivå som används på kartan. Du kan ändra på skalan genom att flytta på strecket med musen eller genom att klicka på +/- -knapparna i vardera ändan av balken.

Den valda skalnivån anges nere till vänster i kartfönstret, t.ex. "Nivå 11".

Skalsträcka och skalnivå

I kartfönstrets nedre vänstra hörn visas skalsträckan och den använda skalnivåns nummer.

I tjänsten används WMTS-datamaterial i pixelstorlekar som uppfyller kraven i rekommendationen JHS-180. Dessa kartmaterial har inte producerats med tanke på några nominalskalor och de beräknade skalorna skulle vara konstiga ojämna tal, t.ex. 1:32768. "Nivå N" som visas bredvid skalsträckan motsvarar en av resolutionsnivåerna enligt JHS-180.

Koordinatruta

När muspekaren är på kartan visas de koordinater som motsvarar muspekarens läge i en koordinatruta nere till höger i kartfönstret. Koordinaterna anges i referenskoordinatsystemet ETRS-TM35FIN.   Ifall muspekaren ligger på koordinatrutan visas koordinaterna för kartans mittpunkt.

Du kan mata in koordinaterna i fälten N och E. När du klickar på stiftet centreras kartan på de givna koordinaterna och ett stift samt koordinaterna ritas på detta ställe på kartan. Koordinaterna ska vara i referenskoordinatsystemet ETRS-TM35FIN.

Omvandla

När du klickar på länken Omvandla i koordinatrutan öppnas ett fönster där koordinaterna för punkten i koordinatrutan visas i följande koordinatsystem:

 • ETRS-TM35FIN

 • ETRS-GKn

 • ETRS-TMzn

 • KKS-grundkoordinatsystem

 • KKS-enhetskoordinatsystem (EKS)

 • ETRS89 geografiska koordinater (~WGS84)

 • KKS geografiska koordinater

Genom länken ’Ytterligare koordinatsystem’ visas den omvandlade punktens plankoordinater i övriga ETRS-GKn-, ETRS-TMzn- och KKS-projektionszoner.

Genom länken ’Mata in och omvandla koordinater’ öppnas en omvandlingsblankett där du kan omvandla koordinater från ett koordinatsystem till ett annat.

Plankoordinaterna ska anges antingen som heltal eller som decimaltal med punkt eller komma som skiljetecken. De geografiska koordinaterna kan anges som enbart grader, som grader och minuter eller som grader, minuter och sekunder. Som ett tecken för att skilja mellan decimaler kan du använda komma eller punkt.

Exempelvis:

 • 60.72212139

 • 60° 43.327'

 • 60° 43' 19.637''

Grad -tecknet kan ersättas med bokstaven d 60d43.327'

Med knappen ’Omvandla’ kan du omvandla koordinaterna till alla ovannämnda koordinatsystem. Plankoordinaterna som visas innehåller lika många decimaler som de inmatade koordinaterna; ändå högst tre.

Efter koordinatomvandlingen syns funktionen ’För in på kartan’, som motsvarar ett klick med musen på en angiven punkt med hjälp av ett kartverktyg i huvudkartfönstret, exempelvis Flytta, Förstora, Mät sträckan eller Polygonavgränsning.

På omvandlingsblanketten visas de kartblad enligt TM35-bladindelning och generalbladindelning som finns på den omvandlade punktens område.

När du klickar på länken "Öppna för utskrift" viss uppgifterna i ett nytt webbläsarfönster eller på en flik. Du kan skriva ut uppgifterna med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion.

Registertjänster

Beroende på hurdana användarrättigheter du har i tjänsten kan du söka uppgifter om registerenheter, outbrutna områden, anläggningar, händelser i fastighetsregistret, byggnader, fastighetsköp och fixpunkter.

Om du har myndighetsrättigheter, kan du även söka ägor med personbeteckning eller FO-nummer. Om du har registerförings- eller registervårdsrättigheter kan du även söka händelser.

Genom att klicka på länken ”Registertjänster” kommer du till startvyn.

Söka karta

Du kan söka en karta med ortnamn eller adress.

Info

Innehåller länkar bl.a. till prislistan och materialbeskrivningar. Du kan även produktvis kontrollera antalet sökningar per session och per faktureringsperiod.

Inställningar

Du kan välja språket som används i tjänsten samt ändra dina kontaktuppgifter eller ditt lösenord.

Logga ut

Funktionen bryter kontakten till tjänsten.