Hoppa till huvudinnehåll

Koordinattransformation

Med hjälp av Paikkatietoikkunas koordinattransformationstjänsten kan man transformera koordinater mellan två olika geodetiska referenssystem för koordinater (koordinater som ska transformeras -> resultatkoordinater). Transformationen kan göras antingen inom ett datum (koordinatkonversion) eller mellan två olika datum (koordinattransformation). Koordinattransformationstjänsten stöder de geodetiska datumen KKS (KKJ) och EUREF-FIN samt höjdsystemen N43, N60 och N2000.

Vid transformation av koordinater mellan datumen KKS och EUREF-FIN används en triangulär affin transformation (triangelnät) som beaktar deformationerna i KKS. I transformationen av höjdkoordinater mellan höjdsystemen N43, N60 och N2000 används på motsvarande sätt transfereringskorrigeringar som interpolerats utifrån triangelnätet. Vid transformationen av ellipsoidhöjder enligt EUREF-FIN till höjdsystemen N60 eller N2000 används geoidmodellerna FIN2000 och FIN2005N00.

Så här använder du koordinattransformationstjänsten

Välj geodetiska koordinatsystem

Först ska du välja utgångsuppgifter och resultatuppgifter om referenssystemet för koordinater. Du kan välja systemen direkt i rullgardinsmenyn 'Geodetiskt referenssystem för koordinater'. Om transformationen även omfattar höjder, ingår höjdvärden i koordinaterna och du måste också välja höjdsystemen under punkten 'Höjdsystem'.

Om du vill avgränsa listan på geodetiska referenssystem för koordinater som kan väljas, kan du först välja datum under punkten 'Geodetiskt datum'. Du kan även avgränsa listan genom att välja typen av koordinatsystem i menyn 'Koordinatsystem'. Om du väljer typen 'Kartesiskt 2D (Plan)', visas en ny rullgardinsmeny, 'Kartprojektionssystem'. I alla rullgardinsmenyer kan du nollställa dina val genom att klicka på krysset (x) till höger om värdet.

Du kan även välja de geodetiska referenssystemen direkt med hjälp av EPSG-koden genom att uppe på sidan välja 'Filtrera referenssystem för koordinater/Med EPSG-kod'. När du väljer Utgångs- och resultatuppgifterna om referenssystemet för koordinater, uppdateras koordinattabellerna och deras rubrikfält enligt det valda systemet.

Välj källa för koordinatuppgifter

Du kan mata in utgångskoordinater på tre olika sätt: genom att skriva koordinaterna i tabellen med hjälp av tangentbordet, genom att importera från fil eller genom att välja lägen på kartan. Välj inmatningssättet under punkten 'Källa för koordinatuppgifter'. Om du väljer 'Med tangentbordet', kan du mata in utgångskoordinaterna i tabellen. I tabellen ryms högst 100 koordinatpunkter.

Alternativt kan du importera utgångskoordinaterna från en fil. Filens maximistorlek är 50 MB. När du väljer detta alternativ, visas ett nytt fönster där du kan göra val som berör utgångsfilen. Själva filen kan du välja antingen genom att dra den till det rektangulära området uppe i filvalsfönstret, eller från fillistan ('välj genom att bläddra'). Den valda filens namn visas innanför rektangeln. I valfönstret kan du dessutom göra följande val:

 • Antal rubrikrader: antalet rader i filen ovanför koordinatraderna
 • Vinkelns form/enhet: detta val visas endast om koordinaterna i referenssystemet som används anges med vinkelvärden
 • Skiljetecken för decimaler: skiljetecknet för decimaler i koordinatvärdena
 • Skiljetecken för koordinater: skiljetecknet mellan två koordinatvärden i filen
 • Koordinater innehåller identifierare: genom att välja detta kan du ange att koordinaterna har en identifierare i filen (först på varje rad)
 • Omvända koordinater: genom att välja detta kan du ange att koordinaterna är i omvänd ordning i förhållande till referenssystemets definition

De första 100 raderna importeras från filen och visas i utgångskoordinattabellen. Om filen innehåller fler rader, läses dessa in i tjänstens minne men de visas inte i tabellen. Tabellen är avsedd för förhandsgranskning, där du kan försäkra dig om att koordinaterna har lästs in rätt från filen.

Det tredje alternativet för inmatning av utgångskoordinater är att välja punkterna från kartan. Om du väljer detta alternativ, ska referenssystemet för utgångskoordinaterna alltid vara ETRS-TM35FIN, eftersom koordinaterna på kartan i Paikkatietoikkuna anges i detta system. Om utgångssystemet är något annat, varnas användaren om detta och ETRS-TM35FIN väljs automatiskt.

Utförande av transformation

När du har valt utgångs- och resultatsystemen och matat in koordinaterna som ska transformeras, kan du starta koordinattransformationen. Det finns två olika alternativ. När du trycker på knappen 'Transformera' läses utgångskoordinaterna på den vänstra sidan i tabellen in och resultatkoordinaterna visas i den högra tabellen. Om fler än 100 koordinater har importerats från en fil för att transformeras, fungerar tabellen som en förhandsgranskning, där du kan kontrollera att de transformerade koordinaterna ser vettiga ut.

Du kan även exportera resultatkoordinaterna till en fil med valet 'Transformera i en fil'. Detta är nödvändigt om antalet punkter som ska transformeras är större än 100. Med ett stort antal punkter kan transformationen ta flera minuter. Vid transformation i en fil öppnas ett nytt fönster där du kan ge ytterligare instruktioner om exporten:

 • Filnamn
 • Decimalernas precision: resultatkoordinaternas decimalprecision kan väljas som ett numeriskt värde i intervallet 1 m–0.1 mm
 • Skiljetecken för decimaler: skiljetecknet för koordinatvärdenas decimaler
 • Skiljetecken för koordinater: skiljetecknet för koordinatvärden i resultatfilen
 • Radavskiljare: Radavslutningstecken i Windows/DOS, Unix eller MacOS
 • Skapa identifierare: skapa identifierare för punkterna enligt löpande numrering (om det finns punktidentifierare i utgångsfilen och dessa togs med när filen lästes in, används dessa identifierare)
 • Omvända koordinater: koordinaterna förs in i filen i omvänd ordning i förhållande till referenssystemets definition
 • Skriv rubrikraden i filen: på rubrikraden antecknas referenssystemet för koordinater; om det finns rubrikrader i utgångsfilen, skrivs dessa också ut
 • Ta med radavslutningarna i resultatet: eventuella extra tecken i utgångsfilen som finns i slutet på varje rad efter koordinatuppgifterna tas med i resultatfilen
 • Använd kardinalväderstreck (N, E, W, S): i samband med bredd- och längdgraderna visas kardinalväderstrecken, dvs. en uppgift om huruvida bredden är nordlig eller sydllig och längden östlig eller västlig.

Andra funktioner

Med funktionen 'Töm tabellerna' kan du tömma både utgångs- och resultatkoordinattabellen.
Med funktionen 'Visa lägen på kartan' kan du visa var koordinaterna som ska transformeras finns på kartan. Bredvid respektive punkt visas koordinaterna i utgångssystemet.