Hoppa till huvudinnehåll

Eventuella ändringar i fastighetsförrättningsavgifterna efter årsskiftet

Jord- och skogsbruksministeriet håller på att bereda en ny avgiftsförordning för fastighetsförrättningar, och avsikten är att förordningen träder i kraft vid ingången av 2024. Den nya avgiftsförordningen ersätter den förordning som trädde i kraft vid ingången av 2023 och som ursprungligen skulle gälla två år.

I år har den allmänna kostnadsnivån ökat mer än väntat, på grund av vilket de nuvarande priserna för fastighetsförrättningar inte längre täcker kostnaderna. Till följd av detta bereder jord- och skogsbruksministeriet en ny förordning.

Personer som överväger att lämna in en ansökan bör ta hän­syn till att avgifterna kan ändras efter årsskiftet. Förrättningen till fast pris debiteras kunden enligt prislistan på den dag då Lantmäteriverket har mottagit ansökan om förrättning. Förrättningarna till fast pris omfattar bland annat styckning,förrättning av enskild väg, klyvning och rågång.

Lantmäteriverkets avgifter är självkostnadspriser, det vill säga de används för att täcka kostnaderna men inte för att göra vinst. Priserna gäller antingen ett eller två år, beroende på avgiftsförordningen.

Senaste servicemeddelanden