Hyppää pääsisältöön

Huoneistotietojärjestelmän tietojen käytön ehdot

Yleistä

Hakija saa oikeuden vastaanottaa ja käsitellä edellä mainittuja huoneistotietojärjestelmän tiedoista muodostettuja tuotekokonaisuuksia ja niiden sisältämiä tuotteita ja tietoja Hakijan käyttämän välittäjän välityksin. Hakijan oikeus perustuu huoneistojärjestelmästä annetun lain (1328/2018, jäljempänä ”HTJL”) 19 ja 20 §:iin. Hakija saa myös oikeuden vastaanottaa ja käsitellä edellä mainittujen huoneistotietojärjestelmän tietojen tarkoittamaan samaan tuotekokonaisuuteen myöhemmin lisättäviä tuotteita ja tietoja.

Hakija on esittänyt tämän luvan perusteena olevassa hakemuksessa HTJL 19 §:ssä tarkoitetun hyväksyttävän käyttötarkoituksen huoneistotietojärjestelmän tietojen saamiseen teknisen käyttöyhteyden kautta sekä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EU 2016/679 (jäljempänä ”EU:n yleinen tietosuoja-asetus”) (2016/679) 6 artiklan mukaisen hyväksyttävän perusteen henkilötietojen käsittelyyn, mikäli haettavan käyttöluvan perusteella Hakija saa oikeuden henkilötietoja sisältäviin
tuotekokonaisuuksiin. Hakija on myös esittänyt tietosuojalain (1050/2018) 29 §:ssä tarkoitetun perusteen henkilötunnuksen saamiseksi, mikäli haettavan käyttöluvan perusteella Hakija saa oikeuden henkilötunnuksia sisältämään tuotekokonaisuuteen.

Mikäli Hakija haluaa vaihtaa käyttämäänsä välittäjää tai käyttää kyseisen tietojen välittäjän lisäksi yhtä tai useampaa muuta tietojen välittäjää, Hakijan ei tarvitse hakea Maanmittauslaitokselta uutta käyttölupaa edellyttäen, että Hakijan tarvitsemien tietojen laajuus ja luvan saamisen edellytyksenä olleet seikat eivät ole muuttuneet aiemman luvan saamisen jälkeen sekä että kyseisellä välittäjällä on Maanmittauslaitoksen myöntämä lupa Hakijan tarvitsemien tietojen välittämiseen.

Tällaisessa tilanteessa uuden välittäjän on toimitettava Maanmittauslaitokselle Hakijan käyttöluvan asianhallintanumero. Hakija saa käyttää huoneistotietojärjestelmän tietoja uuden välittäjän tarjoaman teknisen yhteyden avulla Hakijalle aiemmin myönnetyn käyttöluvan mukaisesti sen jälkeen, kun Maanmittauslaitos on kirjallisesti vahvistanut välittäjän vaihtumisen. Muussa tapauksessa Hakijan tulee hakea uutta käyttölupaa välittäjän vaihtumisen yhteydessä ennen kuin välittäjä saa välittää tietoja Hakijalle.

Maanmittauslaitoksen tehtävät HTJL:n perusteella

Huoneistotietojärjestelmän tietosisältö on määritelty HTJL:ssa. Samassa laissa on määritelty Maanmittauslaitoksen tehtävät huoneistotietojärjestelmän osalta. 

HTJL 20 §:ssä säädetään tietopalvelun järjestämisestä. Sen mukaan Maanmittauslaitos päättää huoneistotietojärjestelmän tietojen luovuttamisesta. Tiedot saadaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muuten sähköisessä muodossa, jos luovutuksen saajalle ja välittäjänä toimivalle myönnetään käyttölupa. 

Käyttölupa voidaan myöntää hakemuksesta. Jos hakemus koskee henkilötietojen luovuttamista, hakijan on esitettävä selvitys tiedonsaantioikeudestaan ja henkilötietojen käsittelylle säädettyjen vaatimusten täyttämisestä.

Käyttölupaa koskeva päätös on voimassa toistaiseksi tai määräajan. Päätöksessä voidaan asettaa ehtoja, jotka koskevat tiedonhaussa käytettäviä perusteita ja muita henkilötietojen suojaamiseksi tarpeellisia seikkoja.

HTJL 19 §:ssä säädetään tietojen luovuttamisen hyväksyttävästä käyttötarkoituksesta.  HTJL 19 §:n 1 momentin mukaan huoneistotietojärjestelmän julkisia tietoja saa luovuttaa 2 §:ssä tarkoitettuihin tarkoituksiin. Salassa pidettäviä tietoja saa luovuttaa, jos niitä koskevasta tiedonsaantioikeudesta on laissa erikseen säädetty. Henkilötietoja saa luovuttaa vain sille, jolla on oikeus käsitellä niitä. Luovutettuja henkilötietoja saa käsitellä vain siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu. 

Hakijan tehtävät ja vastuut käyttöluvan mukaisessa tietojen käyttämisessä 

Hakija vastaa siitä, että Hakija käsittelee vain sellaisia tietoja, joihin Hakijalla on oikeus voimassaolevan Maanmittauslaitoksen myöntämän käyttöluvan mukaan tai jotka on myöhemmin lisätty samaan tuotekokonaisuuteen. Hakijalla ei ole oikeutta luovuttaa huoneistotietojärjestelmästä saatuja tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, ellei tietojen edelleen luovuttaminen ole tässä luvassa tarkoitetun käyttötarkoituksen mukaista tai ellei lainsäädännössä, tuomioistuimen päätöksellä tai viranomaisen määräyksellä ole edellytetty, että Hakija luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle.

Hakija vastaa kaikista niistä teknisistä järjestelyistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista, jotka aiheutuvat sille tästä käyttöluvasta ja sen perusteella tapahtuvasta tietojen saamisesta huoneistotietojärjestelmästä. 

Hakija vastaa siitä, että kaikkien huoneistotietojärjestelmästä saatujen tietojen ja niihin liittyvien järjestelmien käytössä sekä kaikessa muussa tähän päätökseen liittyvässä toiminnassa noudatetaan tätä päätöstä, päätöksen liitteenä olevaa hakemusta, HTJL:a sekä kaikkia muita Suomessa voimassa olevia huoneistotietojärjestelmän tietojen käsittelyä koskevia säädöksiä, ohjeita ja määräyksiä.

Hakijan tulee varmistaa, että jokainen Hakijan palveluksessa oleva tai Hakijan lukuun toimiva luonnollinen henkilö, jolla on pääsy huoneistotietojärjestelmän tietoihin, on tietoinen huoneistotietojärjestelmän tietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteistaan ja käsittelee niitä vain tämän luvan, luvan liitteenä olevan hakemuksen, HTJL:n sekä muiden huoneistotietojärjestelmän tietojen käsittelyä koskevien säädösten, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Hakija vastaa siitä, että jokaisen Hakijan palveluksessa olevan tai Hakijan lukuun toimivan luonnollisen henkilön oikeudet huoneistotietojärjestelmästä saataviin tietoihin ovat ajan tasalla. Mikäli Maanmittauslaitos lakkauttaa Hakijan käyttöluvan, Hakija vastaa siitä, että kaikkien edellä tarkoitettujen henkilöiden edellä mainitut oikeudet poistetaan välittömästi tai viimeistään seuraavana arkipäivänä siitä, kun Maanmittauslaitos on ilmoittanut käyttöluvan lakkauttamisesta Hakijan hakemuksessa mainittuun yhteystietoon. Hakijan tulee tarkistaa säännöllisesti Hakijan palveluksessa olevien ja Hakijan lukuun toimivien luonnollisten henkilöiden käyttöoikeuksien voimassaolon edellytykset.

Hakija vastaa siitä, ettei huoneistotietojärjestelmästä saatuja tietoja tallenneta tietojärjestelmiin, joiden omistaja voi vaatia tietojen immateriaalioikeuksia itselleen esimerkiksi tietojärjestelmien käyttöehtojen perusteella.

Mikäli Hakija aikoo käyttää huoneistotietojärjestelmästä saatavien tietojen haussa ohjelmistorobotiikkaa, Hakijan tulee toimittaa Maanmittauslaitokselle kuvaus ohjelmistorobotiikan käytöstä. Hakijan tulee kaikissa tilanteissa huolehtia siitä, että ohjelmistorobotiikan avulla suoritettavassa tietojen haussa noudatetaan tämän luvan ehtoja.
 
Edellä mainitun kuvauksen tulee sisältää kyseisen ohjelmistorobotin yksilöivä tunnus sekä tiedot siitä, millaista tiedon hakua kyseisen ohjelmistorobotin avulla suoritetaan, kuka Hakijan palveluksessa oleva luonnollinen henkilö on vastuussa kyseisen ohjelmistorobotin avulla suoritettavasta tiedon hausta, sekä miten Hakija varmistaa, että kyseisen ohjelmistorobotin avulla suoritettavassa tiedon haussa noudatetaan tämän luvan ehtoja. Hakijan saa ottaa ohjelmistorobotin käyttöön vasta sen jälkeen, kun Maanmittauslaitos on kirjallisesti hyväksynyt edellä tarkoitetun kuvauksen. Hakija on velvollinen hyväksyttämään kaikki kuvauksen sisältöön liittyvät muutokset ohjelmistorobotin käytössä Maanmittauslaitoksella ennen kyseisten muutosten käyttöönottoa.
 
Mikäli käyttöluvan myöntämisen edellytykset muuttuvat, Hakijan tulee lopettaa Välittäjän tarjoamien palvelujen käyttäminen ja välittömästi ilmoittaa asiasta kirjallisesti Maanmittauslaitokselle.

Tarkastusoikeus

Maanmittauslaitoksella tai Maanmittauslaitoksen nimeämällä taholla on oikeus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua ennakkoilmoituksesta tarkastaa käyttöluvan edellytysten ja ehtojen täyttymistä hakijan tiloissa. Hakijan on osallistuttava tarkastukseen siten, että se saadaan tehdyksi. Maanmittauslaitoksen tarkastusoikeus perustuu HTJL 21 §:n 1 momenttiin.

Hakija ei voi periä Maanmittauslaitokselta kuluja eikä korvausta tarkastuksen suorittamisesta ja siitä aiheutuneista työaika- ja muista kustannuksista. Maanmittauslaitos ja Maanmittauslaitoksen nimeämä taho ovat velvollisia pitämään tarkastuksen yhteydessä saamansa tiedot luottamuksellisina.

Tietosuoja ja tietoturva

Hakija on velvollinen noudattamaan huoneistotietojärjestelmästä saatujen tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevia säännöksiä tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta, kuten esimerkiksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. 

Mikäli Hakijasta tulee huoneistotietojärjestelmästä saatujen tietojen osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä, Hakijan on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan perusteella käsiteltävä luovutettavia henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Hakija saa kerätä henkilötietoja vain tässä luvassa tarkoitettua käyttötarkoitusta varten, eikä Hakija saa käsitellä henkilötietoja myöhemmin tämän käyttötarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Hakijan on varmistettava, että henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia, käyttötarkoitukseen rajoitettuja sekä täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Hakija saa säilyttää henkilötietoja tunnistettavassa muodossa ainoastaan käyttötarkoitukseen nähden tarpeellisen ajan, ja Haki-jan on varmistettava henkilötietojen käsittelyn asianmukainen turvallisuus teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Edellä olevan lisäksi Hakijan tulee käsitellä henkilötietoja siten, kuinka se on ilmoittanut päätöksen liitteenä olevan hakemuksen kohdissa 3 ja 4 ja mahdollisesti kyseisten kohtien perusteella hakemukseen liittämässään selvityksessä. 

Maanmittauslaitos luovuttaa Hakijalle tämän käyttöluvan nojalla huoneistotietojärjestelmästä henkilötietoja vain Euroopan unionin alueella ja Euroopan talousalueella. Maanmittauslaitos voi luovuttaa Hakijalle huoneistotietojärjestelmästä henkilötietoja Euroopan unionin alueen ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain, jos EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen V luvussa henkilötietojen siirtämiselle asetetut edellytykset täyttyvät. Siirtämisellä tarkoitetaan myös pääsyn mahdollistamista henkilötietoihin esimerkiksi hallinta- ja valvontayhteyden välityksellä. Lupa henkilötietojen luovuttamiseen huoneistotietojärjestelmästä Euroopan unionin alueen ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle on haettava erikseen Maanmittauslaitokselta.

Hakija ei saa käyttää huoneistotietojärjestelmästä saatuja tietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa tarkoitettuun suoramarkkinointiin eikä mielipide- tai markkinatutkimukseen.

Lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset käyttölupaan

Maanmittauslaitoksella on oikeus muuttaa käyttölupaa mahdollisten lainsäädännön muutosten johdosta voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavaksi.

Muut ehdot

Lupa tässä päätöksessä tarkoitettujen tuotekokonaisuuksien ja niiden käsittämien tuotteiden ja tietojen saamiseen tulee voimaan päätöksen allekirjoituspäivästä ja on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisena siten, kuinka päätöksessä määrätään. Lupaa tai luvan mukaisia oikeuksia ei saa siirtää edelleen kolmannelle osapuolelle. 

Lupa päätöksessä tarkoitettujen tuotekokonaisuuksien ja niiden käsittämien tuotteiden ja tietojen saamiseen on voimassa sillä edellytyksellä, että Maanmittauslaitos edelleen tarjoaa kyseistä tuotekokonaisuutta, tuotetta tai tietoa. 

Mikäli Hakija aikoo lopettaa tietojen vastaanottamisen tämän käyttöluvan nojalla, Hakijan tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti Maanmittauslaitokselle.

Maanmittauslaitos voi tehdä HTJL 21 §:n 2 momentin mukaisesti päätöksen luvan lakkauttamisesta, jos perusteet luvan myöntämiselle eivät ole enää olemassa tai on käynyt ilmi, ettei niitä ollut luvan myöntämisen hetkellä.

Lisäksi Maanmittauslaitoksella on oikeus lakkauttaa käyttölupa tai keskeyttää tietojen luovuttaminen Hakijan luvan ehdon rikkomisen johdosta. Tällainen rikkomus on esimerkiksi tietojen käyttäminen muuhun käyttötarkoitukseen kuin mihin lupa on myönnetty.

Kaikki tässä luvassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti postitse tai sähköpostitse tämän luvan perusteena olevan hakemuksen kohdassa 6 mainittuun osoitteeseen. Ellei muuta näytetä, osapuolen on katsottava saaneen tietoonsa toisen osapuolen lähettämän ilmoituksen seitsemäntenä (7) päivänä kirjeen postittamisesta tai välittömästi sen jälkeen, kun sähköpostiviesti on siirtynyt lähettäjän postipalvelimelle.

Edellä olevat viittaukset EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, tietosuojalakiin sekä viittaukset henkilötietojen käsittelyyn tulevat päätöksen ehdoiksi ainoastaan siinä tapauksessa, että Hakijalle annetaan oikeus henkilötietoja tai henkilötunnuksia sisältäviin tuotekokonaisuuksiin.