Yhteiset alueet

Yhteinen alue kuuluu kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti. Yhteisiä alueet ovat yleensä jotakin käyttötarkoitusta varten, kuten esimerkiksi venevalkama tai soranottopaikka. Vesialueet ovat tyypillisesti yhteisiä alueita.

Yhteisen alueen osakaskiinteistöjen omistajat muodostavat osakaskunnan, joka voi olla järjestäytymätön tai järjestäytynyt. Järjestäytyneellä osakaskunnalla on vahvistetut säännöt.

Yhteisen alueen käytöstä, hoidosta ja muista yhteistä aluetta koskevista asioista päätetään osakaskunnan kokouksissa, joihin kaikki osakaskiinteistöjen omistajat ovat oikeutettuja osallistumaan.

Osakaskuntaan ei liitytä, vaan osakkaaksi tullaan kiinteistön omistuksen myötä. Osuuksia yhteisiin alueisiin voi myös hankkia erikseen ilman maa-aluetta. Osuuden voi ostaa tai sen voi luovuttaa kuten kiinteää omaisuutta.

Yhteisen alueen osakaskiinteistöt osuuslukuineen selviävät osakasluettelosta. Osakasluettelo sisältyy yhteisen alueen kiinteistörekisteriotteeseen. Yksittäisen kiinteistön osuudet yhteisiin alueisiin selviävät sen kiinteistörekisteriotteelta.

Ilmoita osakaskunnan yhteystiedot

Yhteisten alueiden yhdistäminen

Useampi yhteinen alue voidaan yhdistää ja muodostaa niistä uusi yhteinen alue, jos osakaskunnat niin päättävät. Maanmittaustoimituksessa laaditaan uudelle yhteiselle alueelle uusi osakasluettelo. Sellaiset yhteiset alueet, joiden osakasluettelot ovat täysin samat, voidaan yhdistää kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä.

Yhteiseen alueeseen voidaan liittää myös yksityiseen kiinteistöön kuuluva vesialue. Yhdistämisellä voidaan tehostaa vesialueen hallintoa ja hoitoa. Yhdistämisen etuja ovat muun muassa:

 • osakkaiden kalastusoikeus laajenee koko yhdistettävälle alueelle
 • kalaveden käyttö ja hoito helpottuvat
 • osakaskunnat säästävät esimerkiksi kokous- ja tiedottamiskuluissa
 • pienet osakaskunnat saadaan suunnitelmallisen toiminnan piiriin.

Uuden yhteisen alueen osakaskiinteistöjen osuudet määräytyvät joko osakaskuntien sopimien arvosuhteiden mukaan tai toimitusinsinöörin suorittaman yhteisten alueiden arvioinnin mukaisia arvosuhteita käyttäen. Osakaskiinteistöjen yhteisalueosuuksien arvot säilyvät ennallaan.

 Yhdistämisen eteneminen

 1. Osakaskunnat päättävät yhdistämisestä kokouksissaan ja tekevät asiaa koskevan yhdistymissopimuksen.
 2. Osakaskunnat tekevät hakemuksen. Lomake löytyy Suomi.fi-palvelusta, mutta hakemus voi myös olla vapaamuotoinen.
 3. Osakaskuntien osakkaat kutsutaan toimituskokoukseen, jossa voit tuoda esille oman näkemyksesi asioista ja esittää vaatimuksia tai kysymyksiä. Kokoukseen osallistuminen on helpoin tapa vaikuttaa asioiden kulkuun. Jos et pääse paikalle, voit esittää kantasi kirjallisesti etukäteen tai valtuuttaa edustajasi osallistumaan kokoukseen.
 4. Voit hakea muutosta toimituksessa tehtyihin päätöksiin valittamalla maaoikeuteen 30 päivän kuluessa toimituksen lopettamisesta.
 5. Toimituksen jälkeen uuden yhteisen alueen osakaskunta pitää järjestäytymiskokouksen, jossa hyväksytään osakaskunnalle säännöt ja valitaan hoitokunta. Osakaskunnan säännöt vahvistaa aluehallintovirasto. 
 6. Ilmoita osakaskunnan yhteystiedot.

Hinta

Maanmittauslaitos perii toimituksesta toimitusmaksun, joka määräytyy toimitukseen käytetyn työajan mukaan.

Hae yhteisten alueiden yhdistämistä

 1. Hanki tarvittavat liitteet. Tarvittavat liitteet ovat osakaskuntien kokousten pöytäkirjat, joista selviää yhdistymispäätös, ja yhdistymissopimus.
 2. Täytä hakemuslomake (Suomi.fi) tai tee vapaamuotoinen hakemus. Selvitä hakemuksessa, mitä rekisteriyksikköjä toimitus koskee (merkitse kiinteistötunnukset). Jos täytät lomakkeen Suomi.fi-palvelussa, ruksaa kohta "Muu toimitus" ja selvennä, että kyse on yhteisten alueiden yhdistämisestä.
 3. Ilmoita hakemuksessa allekirjoittajien yhteystiedot.
 4. Lähetä hakemus liitteineen postitse tai sähköpostitse.

Yhteisen alueen jakaminen

Yhteisen alueen jakaminen on harvinaista. Yleensä on kannattavampaa tehdä esimerkiksi yhteisen alueen lunastaminen. Yhteisen alueen jakamisessa osuutesi yhteisestä alueesta irrotetaan ja liitetään omaan kiinteistöösi. Voit irrotaa myös vain osan osuudestasi, tai jakotoimituksessa voidaan irrottaa useamman osakkaan osuudet omaksi pienemmäksi yhteiseksi alueeksi.

Toimitusta voi hakea yhteisen alueen osakaskiinteistön omistaja tai useat omistajat yhdessä.

Jaon edellytykset

Yhteisen alueen omistaja on oikeutettu saamaan osuutensa erotetuksi, jos erottaminen ei aiheuta muille osakkaille merkittävää haittaa. Yhteisen vesialueen osalta lisäedellytyksenä on, että jakamiseen on erityinen syy. Jaolla ei voi erottaa koski- tai yhteismetsäosuutta.

Hae yhteisen alueen jakoa

 1. Täytä hakemuslomake Suomi.fi-palvelussa. Laita ruksi kohtaan "Muu toimitus" ja selvennä, että kyse on yhteisen alueen jakamisesta.
 2. Selvitä hakemuksessa: miksi toimitusta haetaan, mitä rekisteriyksikköjä toimitus koskee (merkitse kiinteistötunnukset).
 3. Liitä hakemukseen kartta alueesta, jota hakemus koskee. Voit tulostaa kartan esimerkiksi Karttapaikalta tai Paikkatietoikkunasta.
 4. Lähetä hakemus ja sen liitteet postitse tai sähköpostitse

Käsittelyaika

Arvio käsittelyajasta on 6–9 kk.