Paikkatietoalan standardit ja suositukset

Paikkatietoalan standardit ja suositukset määrittelevät, miten paikkatietoaineistot ja -palvelut tulisi toteuttaa. Tavoitteena on, että paikkatietoaineistot, paikkatietopalvelut ja paikkatietojärjestelmät olisivat yhden-mukaisia ja yhteentoimivia.

Suomessa ohjeet annetaan julkisen hallinnon suosituksina (JHS). JHS-suosituksissa otetaan huomioon kansainväliset standardit.

Merkittävimmät paikkatietoalan kansainväliset standardisointijärjestöt ovat International Organisation for Standardisation (ISO) ja Open Geospatial Consortium (OGC). ISO:ssa paikkatietoalan standardisoinnista vastaa TC 211 -komitea.

Suomessa paikkatietoalan standardisoinnista vastaa Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n paikkatiedon seurantaryhmä SR 304. Ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa ennen ISO:n ja OGC:n yleiskokouksia. Kokoukset ovat avoimia kaikille ja maksuttomia. Jos olet kiinnostunut standardisoinnista, ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön.

Lue lisää paikkatietoalan sanastosta

Alla on lueteltu tärkeimmät alan suositukset ja standardit.

JHS-suositukset

Alla on listattu voimassa tai tekeillä olevat julkisen hallinnon suositukset paikkatietoalalta. Suositukset löytyvät Julkisen hallinnon suositukset (JHS) -verkkosivuilta. JHS-sivuilta löytyy myös muita julkisen hallinnon suosituksia. JHS-suosituksista vastaa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA).

JHS 106: Postiosoite
Suosituksessa määritellään postilähetyksissä käytettävien osoitetietojen rakenteen ja merkintätavat.

JHS 158: Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden metatiedot
Suosituksessa määritellään paikkatietoaineistojen, -aineistosarjojen ja -palvelujen metatietoelementit ja annetaan ohjeita paikkatietojen kuvailemiseen metatietojen avulla.

JHS 160: Paikkatiedon laadunhallinta
Suosituksessa määritellään kansainvälisiin standardeihin perustuva paikkatiedon laadunhallinnan ja arvioinnin viitemalli.

JHS 162: Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten
Suosituksessa annetaan ohjeet paikkatietojen mallintamiseen tiedonsiirtoa varten. Suositusta on noudatettava yhteiskäyttöisten paikkatietojen osalta.

JHS 163: Suomen korkeusjärjestelmä N2000
Suosituksessa määritellään Suomen valtakunnallinen korkeusjärjestelmä N2000, jota suositellaan käytettäväksi valtakunnallisissa kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa.

JHS 177: Paikkatietotuotteen määrittely
Suosituksessa annetaan ohjeet paikkatietojen määrittelyyn XML-skeemoina ja tuotteiden dokumentointiin tietotuoteselosteina.

JHS 178: Kunnan paikkatietopalvelurajapinta
Suosituksessa määritellään rajapinta kuntien paikkatietopalveluille. Suosituksen avulla pyritään harmonisoimaan kuntien palvelurajapinnat.

JHS 180: Paikkatiedon sisältöpalvelut
Suosituksessa määritellään paikkatietosisältöjä tarjoavissa verkkopalveluissa käytettävät palvelurajapinnat.

JHS 184: Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä
Suosituksessa määritellään EUREF-FIN-kiintopisteiden luokittelu, mittausmenetelmät, koordinaattien määrittäminen ja tarkkuusvaatimukset.

JHS 185: Asemakaavan pohjakartan laatiminen
Suositus määrittelee vaatimukset kaavoitusmittauksille, asemakaavan pohjakartan laatimiselle ja sen kuvaustekniikalle sekä ohjeet kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan tarkastamisesta.

JHS 188: Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi
Suositus määrittelee kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston kansalliseen linkki-solmu-malliin perustuvat ylläpitotavat ja XML-/GML-skeemaan perustuvat tietojensiirtotavat.

JHS 193: Paikkatiedon yksilöivät tunnukset
Suositus määrittelee paikkatiedon yksilöiville tunnuksille yhtenäisen rakenteen ja antaa ohjeet tunnusten julkaisemiseen ja ylläpitämiseen koneluettavassa muodossa.

JHS 196: EUREF-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa
EUREF-FIN-vertauskehys on yleiseurooppalaisen ETRS89-vertausjärjestelmän kansallinen realisaatio. Suosituksessa kuvataan vertauskehys ja suositellaan sen käyttöä kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa.

JHS 197: EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako
Suositus määrittelee EUREF-FIN-datumiin pohjautuvat koordinaattijärjestelmät, niiden väliset koordinaattikonversiot ja suositellut koordinaattimuunnokset EUREF-FIN:n ja kartastokoordinaattijärjestelmän (KKJ) välille. Tässä suosituksessa määritellään lisäksi EUREF-FIN:n kanssa käytettävät karttaprojektiot, tasokoordinaattijärjestelmät ja karttalehtijako.

ISO TC/211-standardit

Paikkatietoalan kansainvälisen standardointikomitean ISO/TC211 standardit on listattu ISO:n verkkosivuilla. Standardeja voi ostaa Suomen standardoimisliiton verkkokaupasta.

Alla on lueteltu keskeisimmät standardit:

ISO 19115-1:2014 Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals
Standardissa määritellään paikkatiedon kuvailussa käytettävät metatietoelementit.

ISO 19119:2016 Geographic information - Services
Standardissa määritellään paikkatietopalvelujen rajapinnan yleiset periaatteet.

ISO 19125-1:2004 Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture
Standardissa määritellään yksi- ja kaksiulotteisille OGC:n määrittelemille kohteille arkkitehtuurimalli.

ISO 19125-2:2004 Geographic information - Simple feature access - Part 2: SQL option
Standardissa määritellään yksi- ja kaksiulotteisille OGC:n määrittelemille kohteille SQL-operaatiot.

ISO 19131:2007 + Amd 1:2011 Geographic information - Data product specifications
Standardissa annetaan ohjeet paikkatietotuotemäärittelyn tekemiseen.
Päivitettävänä, arvioitu valmistuminen 06/2019

ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup Language (GML)
Standardissa määritellään GML-mallinnuskieli paikkatietojen mallintamiseen, siirtämiseen ja varastointiin.

ISO/TS 19139:2007 Geographic information - Metadata - XML schema implementation
Standardissa määritellään paikkatiedon kuvailussa käytettävä metatietorakenne XML-muodossa.

ISO 19157:2013 Geographic information - Data quality
Standardissa annetaan ohjeet paikkatiedon laadun kuvaamiseen ja määritellään paikkatiedon laadun mittarit. Standardi korvaa ISO 19113:2002-, 19114:2003- ja 19138:2006-standardit.

OGC-spesifikaatiot

Alla on listattu keskeisimmät Open Geospatial Consortium (OGC) - foorumin standardit. Lisää spesifikaatioita löytyy OGC:n sivuilta. Standardit ovat vapaasti saatavilla OGC:n verkkosivuilta.

Catalogue Service 
Spesifikaatiossa määritellään yhteiset palvelurajapinnat paikkatietoaineistojen, -aineistosarjojen ja -palvelujen metatietojen hakemiseen, selailuun ja kyselyihin.

Filter encoding 
Spesifikaatiossa määritellään kyselylauseiden syntaksiriippumattomat XML- ja KVP-koodausmallit.

Geography Markup Language (GML) 
Spesifikaatiossa määritellään paikkatietokohteiden (pisteet, viivat, alueet) mallinnustavat GML-kielellä, joka perustuu XML-kieleen.

Styled Layer Descriptor (SLD) 
Spesifikaatiossa määritellään WMS-rajapinnan SLD-laajennukset, joilla käyttäjä voi vaikuttaa kohteiden kuvaustekniikkaan.

Table Joining Service (TJS) 
Spesifikaatiossa määritellään taulukkomuotoiselle paikkatietoa sisältävälle datalle kuvailu- ja tiedonsiirtotapa.

Web Coverage Service (WCS) 
Spesifikaatiossa määritellään WCS-rajapinta, jolla hilamuotoista paikkatietoa voidaan jakaa internetissä.

Web Feature Service (WFS)
Spesifikaatiossa määritellään WFS-rajapinta, jolla voidaan hakea ja käsitellä paikkatietokohteita.

Web Map Context (WMC) 
Spesifikaatiossa määritellään WMC-rajapinta, jolla voidaan tallentaa useilta eri WMS-rajapinnoilta saadut karttatasot yhdeksi karttanäkymäksi.

Web Map Service (WMS) 
Spesifikaatiossa määritellään WMS-rajapinta, jolla voidaan esittää rasterimuotoista paikkatietoa internet-karttapalveluissa.

Web Processing Service (WPS) 
Spesifikaatiossa määritellään WPS-rajapinta, jolla voidaan toteuttaa muunnos- ja  prosessointipalveluja.