Paikkatietoalan standardit ja suositukset

Paikkatietoalan standardit ja suositukset määrittelevät, miten paikkatietoaineistot ja -palvelut tulisi toteuttaa. Tavoitteena on, että paikkatietoaineistot ja -palvelut olisivat yhdenmukaisia ja yhteentoimivia. 

Suomessa ohjeet annetaan julkisen hallinnon suosituksina (JHS). JHS-suosituksissa otetaan huomioon kansainväliset standardit.

Merkittävimmät paikkatietoalan kansainväliset standardisointijärjestöt ovat International Organisation for Standardisation (ISO) ja Open Geospatial Consortium (OGC). ISO:ssa paikkatietoalan standardisoinnista vastaa TC 211 -komitea.

Suomessa paikkatietoalan standardisoinnista vastaa Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n paikkatiedon seurantaryhmä SR 304. Ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa ennen ISO:n ja OGC:n yleiskokouksia. Kokoukset ovat avoimia kaikille ja maksuttomia. Jos olet kiinnostunut standardisoinnista, ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön.

Alla on lueteltu tärkeimmät alan suositukset ja standardit.

JHS-suositukset

Alla on listattu voimassa tai tekeillä olevat julkisen hallinnon suositukset paikkatietoalalta. Päivämäärä kertoo, milloin suosituksen sisältöä on viimeksi päivitetty. Sen jälkeen on voitu tehdä muutoksia esimerkiksi yhteystietoihin.

Suositukset löytyvät Julkisen hallinnon suositukset (JHS) -verkkosivuilta. JHS-sivuilta löytyy myös muita julkisen hallinnon suosituksia. JHS-suosituksista vastaa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA).

JHS 106: Postiosoite
Suosituksessa määritellään postilähetyksissä käytettävien osoitetietojen rakenteen ja merkintätavat.

JHS 158: Paikkatiedon metatiedot
Suosituksessa määritellään paikkatietoaineistojen, -aineistosarjojen ja -palvelujen metatietoelementit ja annetaan ohjeita paikkatietojen kuvailemiseen metatietojen avulla.

JHS 160: Paikkatiedon laadunhallinta
Suosituksessa määritellään kansainvälisiin standardeihin perustuva paikkatiedon laadunhallinnan ja arvioinnin viitemalli.

JHS 162: Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten
Suosituksessa annetaan ohjeet paikkatietojen mallintamiseen tiedonsiirtoa varten. Suositusta on noudatettava yhteiskäyttöisten paikkatietojen osalta.

JHS 163: Suomen korkeusjärjestelmä N2000
Suosituksessa määritellään Suomen valtakunnallinen korkeusjärjestelmä N2000, jota suositellaan käytettäväksi valtakunnallisissa kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa.

JHS 177: Paikkatietotuotteen määrittely
Suosituksessa annetaan ohjeet paikkatietojen määrittelyyn XML-skeemoina ja tuotteiden dokumentointiin tietotuoteselosteina.

JHS 178: Kunnan paikkatietopalvelurajapinta
Suosituksessa määritellään rajapinta kuntien paikkatietopalveluille. Suosituksen avulla pyritään harmonisoimaan kuntien palvelurajapinnat.

JHS 180: Paikkatiedon sisältöpalvelut
Suosituksessa määritellään paikkatietosisältöjä tarjoavissa verkkopalveluissa käytettävät palvelurajapinnat.

JHS 184: Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä
Suosituksessa määritellään EUREF-FIN-kiintopisteiden luokittelu, mittausmenetelmät, koordinaattien määrittäminen ja tarkkuusvaatimukset.

JHS 185: Asemakaavan pohjakartan laatiminen
Suositus määrittelee vaatimukset kaavoitusmittauksille, asemakaavan pohjakartan laatimiselle ja sen kuvaustekniikalle sekä ohjeet kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan tarkastamisesta.

JHS 188: Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi
Suositus määrittelee kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston kansalliseen linkki-solmu-malliin perustuvat ylläpitotavat ja XML-/GML-skeemaan perustuvat tietojensiirtotavat.

JHS 193: Paikkatiedon yksilöivät tunnukset
Suositus määrittelee paikkatiedon yksilöiville tunnuksille yhtenäisen rakenteen ja antaa ohjeet tunnusten julkaisemiseen ja ylläpitämiseen koneluettavassa muodossa.

JHS 196: EUREF-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa
EUREF-FIN-vertauskehys on yleiseurooppalaisen ETRS89-vertausjärjestelmän kansallinen realisaatio. Suosituksessa kuvataan vertauskehys ja suositellaan sen käyttöä kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa.

JHS 197: EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako
Suositus määrittelee EUREF-FIN-datumiin pohjautuvat koordinaattijärjestelmät, niiden väliset koordinaattikonversiot ja suositellut koordinaattimuunnokset EUREF-FIN:n ja kartastokoordinaattijärjestelmän (KKJ) välille. Tässä suosituksessa määritellään lisäksi EUREF-FIN:n kanssa käytettävät karttaprojektiot, tasokoordinaattijärjestelmät ja karttalehtijako.

ISO TC/211-standardit

Paikkatietoalan kansainvälisen standardointikomitean ISO/TC211 standardit on listattu ISO:n verkkosivuilla. Standardeja voi ostaa Suomen standardoimisliiton verkkokaupasta.

Alla on lueteltu keskeisimmät standardit:

ISO 19115-1:2014 Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals
Standardissa määritellään paikkatiedon kuvailussa käytettävät metatietoelementit.

ISO 19119:2016 Geographic information - Services
Standardissa määritellään paikkatietopalvelujen rajapinnan yleiset periaatteet.

ISO 19125-1:2004 Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture
Standardissa määritellään yksi- ja kaksiulotteisille OGC:n määrittelemille kohteille arkkitehtuurimalli.

ISO 19125-2:2004 Geographic information - Simple feature access - Part 2: SQL option
Standardissa määritellään yksi- ja kaksiulotteisille OGC:n määrittelemille kohteille SQL-operaatiot.

ISO 19131:2007 + Amd 1:2011 Geographic information - Data product specifications
Standardissa annetaan ohjeet paikkatietotuotemäärittelyn tekemiseen.
Päivitettävänä, arvioitu valmistuminen 06/2019

ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup Language (GML)
Standardissa määritellään GML-mallinnuskieli paikkatietojen mallintamiseen, siirtämiseen ja varastointiin.

ISO/TS 19139:2007 Geographic information - Metadata - XML schema implementation
Standardissa määritellään paikkatiedon kuvailussa käytettävä metatietorakenne XML-muodossa.

ISO 19157:2013 Geographic information - Data quality
Standardissa annetaan ohjeet paikkatiedon laadun kuvaamiseen ja määritellään paikkatiedon laadun mittarit. Standardi korvaa ISO 19113:2002-, 19114:2003- ja 19138:2006-standardit.

OGC-spesifikaatiot

Alla on listattu keskeisimmät Open Geospatial Consortium (OGC) - foorumin standardit. Lisää spesifikaatioita löytyy OGC:n sivuilta. Standardit ovat vapaasti saatavilla OGC:n verkkosivuilta.

Catalogue Service 
Spesifikaatiossa määritellään yhteiset palvelurajapinnat paikkatietoaineistojen, -aineistosarjojen ja -palvelujen metatietojen hakemiseen, selailuun ja kyselyihin.

Filter encoding 
Spesifikaatiossa määritellään kyselylauseiden syntaksiriippumattomat XML- ja KVP-koodausmallit.

Geography Markup Language (GML) 
Spesifikaatiossa määritellään paikkatietokohteiden (pisteet, viivat, alueet) mallinnustavat GML-kielellä, joka perustuu XML-kieleen.

Styled Layer Descriptor (SLD) 
Spesifikaatiossa määritellään WMS-rajapinnan SLD-laajennukset, joilla käyttäjä voi vaikuttaa kohteiden kuvaustekniikkaan.

Table Joining Service (TJS) 
Spesifikaatiossa määritellään taulukkomuotoiselle paikkatietoa sisältävälle datalle kuvailu- ja tiedonsiirtotapa.

Web Coverage Service (WCS) 
Spesifikaatiossa määritellään WCS-rajapinta, jolla hilamuotoista paikkatietoa voidaan jakaa internetissä.

Web Feature Service (WFS)
Spesifikaatiossa määritellään WFS-rajapinta, jolla voidaan hakea ja käsitellä paikkatietokohteita.

Web Map Context (WMC) 
Spesifikaatiossa määritellään WMC-rajapinta, jolla voidaan tallentaa useilta eri WMS-rajapinnoilta saadut karttatasot yhdeksi karttanäkymäksi.

Web Map Service (WMS) 
Spesifikaatiossa määritellään WMS-rajapinta, jolla voidaan esittää rasterimuotoista paikkatietoa internet-karttapalveluissa.

Web Processing Service (WPS) 
Spesifikaatiossa määritellään WPS-rajapinta, jolla voidaan toteuttaa muunnos- ja  prosessointipalveluja.