Hyppää pääsisältöön

Tietomallit

Tietomallit on tarkoitettu Kansallisen maastotietokannan (KMTK) tiedontuottajille, käyttäjille ja laadunhallintaan. Tietomallissa käydään kustakin kohdeluokasta läpi määritelmä, valintakriteerit, ominaisuustiedot, geometrian muodostaminen ja yhteydet muihin kohteisiin.

Tietomallit on tehty yhteistyössä tiedontuottajien ja hyödyntäjien kanssa. Kun kaikki tuottavat tietoa saman tietomallin mukaisesti, tiedosta tulee yhteentoimivaa, ja se mahdollistaa tietojen yhteyskäytön kansallisesti kattavana aineistona.

Kansalliseen maastotietokantaan kerätään peruspaikkatiedot valtakunnallisesti parhaasta mahdollisesta olevasta tietolähteestä. Kohteilla on yksi tai useampia geometriatietoja, esimerkiksi rakennuksilla tyypillisesti kivijalan kuvaus (2D) ja kolmiulotteinen ilmentymä (3D). Kohteille annetaan yksilöivä tunnus, jonka avulla niihin on mahdollista linkittää muuta tietoa.

Tietomalleja ylläpidetään eri alustoilla. Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämälle Yhteentoimivuusalustalle viedään loogisen tason tietomalli eli luokat määritelmineen, luokkien väliset yhteydet, luokkiin sisältyvät ominaisuustiedot määritelmineen ja luettelotyyppisten ominaisuustietojen mahdolliset arvot määritelmineen. Käytännössä tämä on tietoa, jonka voi esittää UML-notaatiolla. Ne tiedot, mitä ei voi sillä esittää, julkaistaan tällä sivulla.

Rakennukset ja rakennelmat 

Rakennukset ja rakennelmat -tietomalli kertoo, kuinka rakennetut kohteet mallinnetaan Kansallisessa maastotietokannassa. Teemaan sisältyviä kohteita ovat esimerkiksi rakennukset, katokset, mastot, laiturit ja aidat. Näiden kohteiden ylläpidossa hyödynnetään Maanmittauslaitoksen oman tuotannon tukena myös kuntien tuottamaa aineistoa.

Teeman tietomalli sisältää perinteisten aluemaisten geometrioiden mallinnusohjeiden lisäksi myös 3D-geometrioiden mallinnusohjeet. Tietomalli kuvaa lähitulevaisuuden tavoitetilannetta, ja sen mukainen toteutus KMTK:ssa etenee kohdeluokittain. Joidenkin kohdeluokkien mukaista tietoa ei ole tällä hetkellä saatavissa tai tiedot eivät ole täysin tietomallin mukaisia.

KMTK:n Rakennukset ja rakennelmat -tietomalli (PDF), päivitetty 18.1.2021

KMTK:n Rakennukset ja rakennelmat -tietomalli pohjautuu JHS 210 -suositukseen, jota on kehitetty yhteistyössä aiheeseen liittyvien sidosryhmien kanssa. KMTK-tietomallissa on eroavaisuuksia JHS 210 -suositukseen. Tärkeimpiä eroja ovat seuraavat:

  • Rakennus-kohdeluokalla on vähemmän ominaisuustietoja.
    • Rakennusrekisterissä ylläpidettävät ominaisuustiedot on jätetty pois tästä tietomallista. Nämä ominaisuustiedot voidaan liittää kohteelle tunnusyhteydellä.
  • Osa JHS 210 -suositukseen sisältyvistä kohdeluokista on toistaiseksi jätetty toistaiseksi pois tästä tietomallista. Lisäksi kohdeluokkien aliluokkia on karsittu. Joitakin aliluokkia on myös lisätty.

​​​​​​Tutustu JHS 210 -suositukseen.

JHS 210 -tietomalli Yhteentoimivuusalustalla: https://tietomallit.suomi.fi/model/jhs210/

Maasto

Maasto-teema on KMTK-teemoista suurin kohdeluokkien määrällä mittattuna. Teemaan kuuluu 32 kohdeluokkaa, jotka kuvaavat maanpeittoa ja -käyttöä sekä maaston yksityiskohtia. Maankäyttöä ovat esimerkiksi puistot ja hautausmaat, maanpeittoa hietikot ja suot, yksityiskohtia kivet, jyrkänteet ja suojänteet. Maankäyttö ja -peittokohteet ovat tyypillisesti aluemaisia. Maaston yksityiskohdat ovat sen sijaan viivoja tai pisteitä.

Maasto- ja hydrografia-teemoissa korostuu luonnontilaisen ympäristön suurimittakaavainen kartoitus, jossa Maanmittauslaitos on ainoa valtakunnallinen toimija.

Maaston tietomalli (Word-dokumentti), päivitetty 22.2.2021

Maaston tietomalli (PDF), päivitetty 22.2.2021

Hydrografia

Hydrografia-teeman tietomalli määrittelee, miten reaalimaailman vesistökohteet mallinnetaan KMTK:ssa. Teemaan kuuluu yhteensä 17 kohdeluokkaa, jotka kuvaavat pintavesiä ja vesistöön liittyviä yksityiskohtia. Pintavesiä kuvaavia kohteita ovat esimerkiksi järvet, merialueet ja virtavedet, yksityiskohtia kanavat, kosket, vesikivet ja vesiputoukset.

Maasto- ja hydrografia-teemoissa korostuu luonnontilaisen ympäristön suurimittakaavainen kartoitus, jossa Maanmittauslaitos on ainoa valtakunnallinen toimija.

Hydrografian tietomalli (PDF), päivitetty 24.11.2020

Liikenne

Liikenne-teeman tieliikenteen tietomalli määrittelee, miten reaalimaailman tieliikennekohteet mallinnetaan Kansallisessa maastotietokannassa. Liikenne-teeman raide-, vesi- ja ilmaliikenne käsitellään omissa tietomalleissa.

Tieliikenne sisältää yhdeksän kohdeluokkaa. Kohdeluokat kuvaavat ajoneuvo- ja kävelyliikenteen kulkuväyläverkon.

Tieliikenteen tietomalli (Word), päivitetty 13.10.2020

Tieliikenteen tietomalli (PDF), päivitetty 13.10.2020

Laatuvaatimukset

Laatuvaatimukset kertovat Kansalliseen maastotietokantaan tallennetun paikkatietoaineiston tavoitellun laatutason. Tavoitteena on, että laaduntarkastuksessa saadut tulokset eivät ylitä laatuvaatimuksissa asetettuja arvoja. Laatuvaatimustasoa kuvataan suurimmalla virheellisyysprosentilla/virheellisyyslukumäärällä sataa yksikköä kohden, eli AQL-luvulla. Geometrioille on ilmoitettu tarkkuus metreissä.

Laatuvaatimukset on asetettu teemoittain eri ominaisuustiedoille. Asetettuja laatuvaatimuksia ovat täydellisyys, oikeellisuus ja sijaintitarkkuus.

Laatuvaatimustaulukkoa päivitetään sitä mukaa, kun teemojen tietomallleihin tulee muutoksia.

Dokumenttia päivitetään tällä hetkellä.

Kansallisen maastotietokannan teemojen laatusäännöt

Laatuvaatimusten lisäksi Kansallisen maastotietokannan kohteille sovelletaan KMTK:n teemojen laatusääntöjä. Laatusäännöillä testataan automaattisesti kohteiden tietomallin mukaisuutta ja varmistutaan kohteiden loogisesta eheydestä. Loogisen eheyden tarkastukset sisältävät käsitteellisen eheyden, arvojoukkoeheyden, formaattieheyden ja topologisen eheyden tarkastuksia. Laatusääntöjen mukaiset automaattiset tarkastukset on toteutettu peruspaikkatietojen tuottajille tarkoitettuun Laatuvahti-palveluun.

Laatusäännöt (Excel), päivitetty 21.6.2021

 

Anna palautetta

Lähetä meille palautetta Kansallisen maastotietokannan tietomalleista. Palautetta käytetään tietomallien kehittämiseen.