Hyppää pääsisältöön

Tutki tietomalleja

Tietomallit on tarkoitettu Kansallisen maastotietokannan (KMTK) tiedontuottajille ja käyttäjille. Tietomallissa käydään kustakin kohdeluokasta läpi määritelmä, valintakriteerit, ominaisuustiedot, geometrian muodostaminen ja yhteydet muihin kohteisiin.

Tietomallit on tehty yhteistyössä tiedontuottajien ja hyödyntäjien kanssa. Tietomalleja voi hyödyntää esimerkiksi kunnissa, jolloin kunnan tuottama tieto on yhteentoimivaa Maastotietokannan tietojen kanssa, se on helpommin hyödynnettävissä Maastotietokannan ylläpidossa ja myös tiedon toimittaminen Maanmittauslaitokselle helpottuu. 

Kansalliseen maastotietokantaan kerätään peruspaikkatiedot valtakunnallisesti parhaasta mahdollisesta olevasta tietolähteestä. Kohteilla on yksi tai useampia geometriatietoja, esimerkiksi rakennuksilla tyypillisesti kivijalan kuvaus (2D) ja kolmiulotteinen ilmentymä (3D). Kohteille annetaan yksilöivä tunnus, jonka avulla niihin on mahdollista linkittää muuta tietoa.

Rakennukset ja rakennelmat 

Rakennukset ja rakennelmat -tietomalli kertoo, kuinka rakennetut kohteet mallinnetaan Kansallisessa maastotietokannassa. Teemaan sisältyviä kohteita ovat esimerkiksi rakennukset, katokset, mastot, laiturit ja aidat. Näiden kohteiden ylläpidossa hyödynnetään Maanmittauslaitoksen oman tuotannon tukena myös kuntien tuottamaa aineistoa.

Teeman tietomalli sisältää perinteisten aluemaisten geometrioiden mallinnusohjeiden lisäksi myös 3D-geometrioiden mallinnusohjeet. Tietomalli kuvaa lähitulevaisuuden tavoitetilannetta, ja sen mukainen toteutus KMTK:ssa etenee kohdeluokittain. Joidenkin kohdeluokkien mukaista tietoa ei ole tällä hetkellä saatavissa tai tiedot eivät ole täysin tietomallin mukaisia.

KMTK:n Rakennukset ja rakennelmat -tietomalli (PDF), päivitetty 18.1.2021

KMTK:n Rakennukset ja rakennelmat -tietomalli pohjautuu JHS 210 -suositukseen, jota on kehitetty yhteistyössä aiheeseen liittyvien sidosryhmien kanssa. KMTK-tietomallissa on eroavaisuuksia JHS 210 -suositukseen. Tärkeimpiä eroja ovat seuraavat:

  • Rakennus-kohdeluokalla on vähemmän ominaisuustietoja.
    • Rakennusrekisterissä ylläpidettävät ominaisuustiedot on jätetty pois tästä tietomallista. Nämä ominaisuustiedot voidaan liittää kohteelle tunnusyhteydellä.
  • Osa JHS 210 -suositukseen sisältyvistä kohdeluokista on toistaiseksi jätetty toistaiseksi pois tästä tietomallista. Lisäksi kohdeluokkien aliluokkia on karsittu. Joitakin aliluokkia on myös lisätty.

JHS 210 -tietomalli: https://tietomallit.suomi.fi/model/jhs210/

Maasto

Maasto-teema on KMTK-teemoista suurin kohdeluokkien määrällä mitattuna. Teemaan kuuluu 32 kohdeluokkaa, jotka kuvaavat maanpeittoa ja -käyttöä sekä maaston yksityiskohtia. Maankäyttöä ovat esimerkiksi puistot ja hautausmaat, maanpeittoa hietikot ja suot, yksityiskohtia kivet, jyrkänteet ja suojänteet. Maankäyttö ja -peittokohteet ovat tyypillisesti aluemaisia. Maaston yksityiskohdat ovat sen sijaan viivoja tai pisteitä.

Maasto- ja hydrografia-teemoissa korostuu luonnontilaisen ympäristön suurimittakaavainen kartoitus, jossa Maanmittauslaitos on ainoa valtakunnallinen toimija.

Maaston tietomalli (Word-dokumentti), päivitetty 22.2.2021

Maaston tietomalli (PDF), päivitetty 22.2.2021

Hydrografia

Hydrografia-teeman tietomalli määrittelee, miten reaalimaailman vesistökohteet mallinnetaan KMTK:ssa. Teemaan kuuluu yhteensä 17 kohdeluokkaa, jotka kuvaavat pintavesiä ja vesistöön liittyviä yksityiskohtia. Pintavesiä kuvaavia kohteita ovat esimerkiksi järvet, merialueet ja virtavedet, yksityiskohtia kanavat, kosket, vesikivet ja vesiputoukset.

Maasto- ja hydrografia-teemoissa korostuu luonnontilaisen ympäristön suurimittakaavainen kartoitus, jossa Maanmittauslaitos on ainoa valtakunnallinen toimija.

Hydrografian tietomalli (PDF), päivitetty 24.11.2020

Liikenne

Liikenne-teeman tieliikenteen tietomalli määrittelee, miten reaalimaailman tieliikennekohteet mallinnetaan Kansallisessa maastotietokannassa. Liikenne-teeman raide-, vesi- ja ilmaliikenne käsitellään omissa tietomalleissa.

Tieliikenne sisältää yhdeksän kohdeluokkaa. Kohdeluokat kuvaavat ajoneuvo- ja kävelyliikenteen kulkuväyläverkon.

Tieliikenteen tietomalli (Word), päivitetty 13.10.2020

Tieliikenteen tietomalli (PDF), päivitetty 13.10.2020

Kansallisen maastotietokannan teemojen laatusäännöt

Laatuvaatimusten lisäksi Kansallisen maastotietokannan kohteille sovelletaan KMTK:n teemojen laatusääntöjä. Laatusäännöillä testataan automaattisesti kohteiden tietomallin mukaisuutta ja varmistutaan kohteiden loogisesta eheydestä. Loogisen eheyden tarkastukset sisältävät käsitteellisen eheyden, arvojoukkoeheyden, formaattieheyden ja topologisen eheyden tarkastuksia. 

Laatusäännöt (Excel), päivitetty 21.6.2021