Hyppää pääsisältöön

Tietomallit

Tietomallit on tarkoitettu Kansallisen maastotietokannan (KMTK) tiedontuottajille, käyttäjille ja laadunhallintaan. Tietomallissa käydään kustakin kohdeluokasta läpi määritelmä, valintakriteerit, ominaisuustiedot, geometrian muodostaminen ja yhteydet muihin kohteisiin.

Tietomallit on tehty yhteistyössä tiedontuottajien ja hyödyntäjien kanssa. Kun kaikki tuottavat tietoa saman tietomallin mukaisesti, tiedosta tulee yhteentoimivaa, ja se mahdollistaa tietojen yhteyskäytön kansallisesti kattavana aineistona.

Kansalliseen maastotietokantaan kerätään peruspaikkatiedot valtakunnallisesti parhaasta mahdollisesta olevasta tietolähteestä. Kohteilla on yksi tai useampia geometriatietoja, esimerkiksi rakennuksilla tyypillisesti kivijalan kuvaus (2D) ja kolmiulotteinen ilmentymä (3D). Kohteille annetaan yksilöivä tunnus, jonka avulla niihin on mahdollista linkittää muuta tietoa.

Tietomalleja ylläpidetään eri alustoilla. Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämälle Yhteentoimivuusalustalle viedään loogisen tason tietomalli eli luokat määritelmineen, luokkien väliset yhteydet, luokkiin sisältyvät ominaisuustiedot määritelmineen ja luettelotyyppisten ominaisuustietojen mahdolliset arvot määritelmineen. Käytännössä tämä on tietoa, jonka voi esittää UML-notaatiolla. Ne tiedot, mitä ei voi sillä esittää, julkaistaan tällä sivulla.

Rakennukset ja rakennelmat 

Rakennukset ja rakennelmat -tietomalli kertoo, kuinka rakennetut kohteet mallinnetaan Kansallisessa maastotietokannassa. Teemaan sisältyviä kohteita ovat esimerkiksi rakennukset, katokset, mastot, laiturit ja aidat. Näitä kohteita ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan hajautetusti. Kuntien tuottamaa aineistoa hyödynnetään mahdollisimman paljon, jolloin päällekkäinen työ vähenee. Teeman tietomalli sisältää perinteisten aluemaisten geometrioiden mallinnusohjeiden lisäksi myös 3D-geometrioiden mallinnusohjeet. 

KMTK:n Rakennukset ja rakennelmat -teeman tietomallina käytetään JHS 210 -suositusta. Suositus on laadittu mm. Maanmittauslaitoksen ja kuntien yhteistyönä.

JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat 

JHS 210 tietomalli Yhteentoimivuusalustalla: https://tietomallit.suomi.fi/model/jhs210/

Maasto

Maasto-teema on KMTK-teemoista suurin kohdeluokkien määrällä mittattuna. Teemaan kuuluu 32 kohdeluokkaa, jotka kuvaavat maanpeittoa ja -käyttöä sekä maaston yksityiskohtia. Maankäyttöä ovat esimerkiksi puistot ja hautausmaat, maanpeittoa hietikot ja suot, yksityiskohtia kivet, jyrkänteet ja suojänteet. Maankäyttö ja -peittokohteet ovat tyypillisesti aluemaisia. Maaston yksityiskohdat ovat sen sijaan viivoja tai pisteitä.

Maasto- ja hydrografia-teemoissa korostuu luonnontilaisen ympäristön suurimittakaavainen kartoitus, jossa Maanmittauslaitos on ainoa valtakunnallinen toimija.

Maaston tietomalli (Word-dokumentti), päivitetty 22.2.2021

Maaston tietomalli (PDF), päivitetty 22.2.2021

Hydrografia

Hydrografia-teeman tietomalli määrittelee, miten reaalimaailman vesistökohteet mallinnetaan KMTK:ssa. Teemaan kuuluu yhteensä 17 kohdeluokkaa, jotka kuvaavat pintavesiä ja vesistöön liittyviä yksityiskohtia. Pintavesiä kuvaavia kohteita ovat esimerkiksi järvet, merialueet ja virtavedet, yksityiskohtia kanavat, kosket, vesikivet ja vesiputoukset.

Maasto- ja hydrografia-teemoissa korostuu luonnontilaisen ympäristön suurimittakaavainen kartoitus, jossa Maanmittauslaitos on ainoa valtakunnallinen toimija.

Hydrografian tietomalli (PDF), päivitetty 24.11.2020

Liikenne

Liikenne-teeman tieliikenteen tietomalli määrittelee, miten reaalimaailman tieliikennekohteet mallinnetaan Kansallisessa maastotietokannassa. Liikenne-teeman raide-, vesi- ja ilmaliikenne käsitellään omissa tietomalleissa.

Tieliikenne sisältää yhdeksän kohdeluokkaa. Kohdeluokat kuvaavat ajoneuvo- ja kävelyliikenteen kulkuväyläverkon.

Tieliikenteen tietomalli (Word), päivitetty 13.10.2020

Tieliikenteen tietomalli (PDF), päivitetty 13.10.2020

Laatuvaatimukset

Laatuvaatimukset kertovat Kansalliseen maastotietokantaan tallennetun paikkatietoaineiston tavoitellun laatutason. Tavoitteena on, että laaduntarkastuksessa saadut tulokset eivät ylitä laatuvaatimuksissa asetettuja arvoja. Laatuvaatimustasoa kuvataan suurimmalla virheellisyysprosentilla/virheellisyyslukumäärällä sataa yksikköä kohden, eli AQL-luvulla. Geometrioille on ilmoitettu tarkkuus metreissä.

Laatuvaatimukset on asetettu teemoittain eri ominaisuustiedoille. Asetettuja laatuvaatimuksia ovat täydellisyys, oikeellisuus ja sijaintitarkkuus.

Laatuvaatimustaulukkoa päivitetään sitä mukaa, kun teemojen tietomallleihin tulee muutoksia.

Laatuvaatimustaulukko (Excel), päivitetty 13.10.2020

Kansallisen maastotietokannan teemojen laatusäännöt

Laatuvaatimusten lisäksi Kansallisen maastotietokannan kohteille sovelletaan KMTK:n teemojen laatusääntöjä. Laatusäännöillä testataan automaattisesti kohteiden tietomallin mukaisuutta ja varmistutaan kohteiden loogisesta eheydestä. Loogisen eheyden tarkastukset sisältävät käsitteellisen eheyden, arvojoukkoeheyden, formaattieheyden ja topologisen eheyden tarkastuksia. Laatusääntöjen mukaiset automaattiset tarkastukset on toteutettu peruspaikkatietojen tuottajille tarkoitettuun Laatuvahti-palveluun.

Laatusäännöt (Excel), päivitetty 21.6.2021

 

Anna palautetta

Lähetä meille palautetta Kansallisen maastotietokannan tietomalleista. Palautetta käytetään tietomallien kehittämiseen.