Hyppää pääsisältöön

Sandås - Purmo 400 kV, undersökningstillstånd/tutkimuslupa

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Uusikaarlepyy
Kauhava
Pedersören kunta
Hakija
ABO Wind Oy
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 50366/03 04/2024
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
samtliga / kaikki

Meddelande om att en undersökningstillståndsansökan är anhängig

Bolaget ABO Wind Oy ansöker om undersökningstillstånd enligt 84 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för en ny 400 kV elöverföringsledning som skall anläggas på sträckan Sandås (Jeppo) – Purmo, inom området för följande kommuner: Nykarleby, Kauhava och  Pedersöre.  I och med den nya kraftledningen kommer man att ansluta en ny vindkraftspark i Purmo (Purmo vindkraftspark) till det riksomfattande elnätet.  Det är avsikten att den nya kraftledningen i sin helhet förverkligas som en luftledning genom att använda stålrörsstolpar med stag.

Enligt planen tänker sökandebolaget ABO Wind Oy anlägga en helt ny 400 kV kraftledning på sträckan Sandås – Purmo. Genom denna nya kraftledning matas in elenergin från vindkraftsparken i det riksomfattande elnätet i närheten av Sandås elstation (ägare Oy Herrfors Ab)  vilken utgör anslutningspunkten till det allmänna elnätet. Den här nya ellinjen börjar vid en ny elstation i Sandås och slutar vid en ny elstation vid Purmo vindkraftspark.  Längden på kraftledningssträckningen Sandås - Purmo är ungefär 38 km, och den nya ledningen skulle delvis löpa vid sidan om befintliga högspänningsledningar och delvis längs ett helt nytt stråk i terrängen. Kraftledningen har följande sträckning:  Sandås (Jeppo) - Skatabacken – Holm – Karkaus (Alahärmä) – Köykkäri – Pelkkala – Pääkönmäki – Kasackbacka (Pedersöre) – Gammelholmsmossen – Lampmossen - Nåpi (Purmo).

Ellinjen i fråga löper huvudsakligen på jord- och skogsbruksområde.

Enligt ansökan skulle undersökningen omfatta ett sammanlagt 1.000 m brett område runt den preliminära ledningssträckningen (500 m på vardera sidan om den planerade sträckningen) vilken framgår ur ansökningshandlingarna.

Enligt ansökan är syftet med terrängundersökningen att kartlägga och utreda saker och omständigheter vilka är nödvändiga för en noggrannare planering av kraftledningen. Dessutom är avsikten att utföra markundersökning genom markborrning kring de planerade stolpplatserna.  Mittlinjen på kraftledningsstråket märks ut med träkäppar eller träpålar i terrängen. För att undersökningen ska kunna genomföras kan man även i ringa omfattning avlägsna trädbestånd, vilket ersätts markägaren särskilt.

Lantmäteriverket bereder ägare eller innehavare till de fastigheter som undersöks eller annan sakägare tillfälle att avge sitt utlåtande i ärendet med anledning av ansökan.

Skriftliga utlåtanden bör senast 6.5.2024 inlämnas till adressen Lantmäteriverket, Registratorskontoret, PB 84, 00521 Helsingfors eller kirjaamo@maanmittauslaitos.fi . I utlåtandet bör  ärendebeteckningen MML 50366/03 04/2024 anges.

Genom att uppge ärendebeteckningen för undersökningstillståndsansökan (MML 50366/03 04/2024) kan kopior av ansökningshandlingarna med bilagor begäras hos lantmäteriverkets registratorskontor, e-post  kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, telefon 029 530 1115 , eller hos vilket som helst av lantmäteriverkets betjäningsställen.

Delfående om detta meddelande anses ha skett den sjunde dagen från det att det publicerats på lantmäteriverkets elektroniska anslagstavla vilket har skett den 28.3.2024. Anslagstavlan finns på lantmäteriverkets nätsidor https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vasa, 28.3.2024

Eero Palomäki

Lantmäteriverket

 

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Yhtiö ABO Wind Oy hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaista tutkimuslupaa yhtä uutta 400 kV sähkönsiirtojohtoa varten osuudella Sandås (Jepua) – Purmo, seuraavien kuntien alueella: Uusikaarlepyy, Kauhava ja Pedersöre. Uuden voimajohdon kautta tullaan liittämään yksi uusi tuulivoimapuisto Purmossa (Purmo-tuulivoimapuisto) valtakunnalliseen sähköverkkoon. Se on aikomus, että uusi voimajohto kokonaisuudessaan toteutetaan ilmajohtona käyttämällä harustettuja teräsputkipylväitä.

Suunnitelman mukaan aikoo hakijayhtiö ABO Wind Oy rakentaa yhden täysin uuden 400 kV voimajohdon osuudella Sandås – Purmo. Tämän uuden voimajohdon kautta syötetään sähköenergia tuulivoimapuistosta valtakunnalliseen sähköverkkoon lähellä Sandåsin sähköasemaa (omistaja Oy Herrfors Ab), joka muodostaa liityntäpisteen yleiseen sähköverkkoon. Tämä uusi sähkölinja alkaa uudella sähköasemalla Sandås’issa ja päättyy uudella sähköasemalla Purmon tuulivoimapuiston luona. Voimajohtolinjauksen Sandås – Purmo pituus on noin 38 km, ja uusi johto kulkisi osaksi jo olevien korkeajännitejohtojen vierellä ja osaksi pitkin täysin uutta linjausta maastossa. Voimajohdolla on seuraava linjaus: Sandås (Jepua) - Skatabacken – Holm – Karkaus (Alahärmä) - Köykkäri – Pelkkala – Pääkönmäki – Kasackbacka (Pedersöre) – Gammelholmsmossen – Lampmossen – Nåpi (Purmo).

Sähkölinja kulkee pääasiallisesti maa- ja metsätalousalueella.

Hakemuksen mukaan käsittäisi tutkimus yhteensä 1.000 m leveän alueen alustavan johtolinjauksen ympärillä (500 m molemmilla puolilla suunniteltua linjausta), joka käy esille hakemusasiakirjoissa.

Hakemuksen mukaan on maastotutkimuksen tarkoitus kartoittaa ja selvittää asioita ja olosuhteita, jotka ovat välttämättömiä voimajohdon tarkempaa suunnittelua varten. Sitäpaitsi on aikomus suorittaa maaperätutkimus maaporauksella suunniteltujen pylväspaikkojen ympärillä. Keskilinja voimajohtoväylällä sekä pylväspaikat merkitään puukepeillä tai puupaaluilla maastossa. Jotta tutkimus voidaan suorittaa, voidaan myös vähäisessä laajuudessa poistaa puustoa, joka erikseen korvataan maanomistajalle.

Maanmittauslaitos järjestää niiden kiinteistöjen, jotka tutkitaan, omistajille tai haltijoille tai muulle asianosaiselle tilaisuuden antaa lausuntonsa asiassa hakemuksen johdosta.

Kirjalliset lausunnot pitää viimeistään 6.5.2024 jättää sisään osoitteella Maanmittauslaitos, Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki tai  kirjaamo@maanmittauslaitos.fi . Lausunnossa tulee asiatunnus MML 50366/03 04/2024 ilmoittaa.

Esittämällä tutkimuslupahakemuksen asiatunnus (MML 50366/03 04/2024) voidaan jäljennöksiä hakemusasiakirjoista liitteineen pyytää maanmittauslaitoksen kirjaamosta, sähköposti kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115, tai maanmittauslaitoksen kaikissa palvelupisteissä.

Tiedoksisaanti tästä ilmoituksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun se on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla, mikä on tapahtunut 28.3.2024. Ilmoitustaulu löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vaasa, 28.3.2024

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos