Hoppa till huvudinnehåll

Finländsk innovation ger ny information om permafrostens smältning – en ensam myskoxe överraskade forskarna på en ödeö

En forskargrupp utredde effekterna av permafrostens smältning i Kanada. Med hjälp av en bärbar laserskanner samlade forskarna in exakt information om en arktisk glaciärdal. Den finländska innovationen utnyttjas över hela världen och används idag till exempel för att upptäcka barkborreskador och bedöma risken för skogsbränder.

bergstrakt

Den internationella forskargruppen utredde hur den arktiska miljön förändras till följd av global uppvärmning, översvämningar, smältning av permafrosten och andra fenomen genom att jämföra flygbilder för 60 år sedan med data från laserskannern. Forskningsresultaten publicerades den 12 September i publikationen Nature Communications.  Undersökningen visade att i det undersökta området kan fördjupningen och utvidgningen av nätverken för smältvattenavrinning till följd av permafrostens smältning öka utsläppen av växthusgaser ytterligare.  
 
– Vi gjorde en digital modell av dalen, och på basis av flödessimulering upptäckte vi att flödet av översvämningsvatten genom polygonformationer som uppstått till följd av frysning och smältning ökar sannolikheten för erosion och kanaler, säger Shawn Chartrand, biträdande professor vid Simon Fraser University.

Forskningsprofessor Antero Kukko vid Lantmäteriverkets Geodatacentral deltog 2019 i expeditionens undersökning på Axel Heiberg Island i den arktiska delen av Kanada i ett område som kallas för Myskoxedalen (Muskox Valley).  Kukkos roll var att möjliggöra en exakt modellering av terrängen med bärbar laserskanningsteknik. 
 
– Med information från ryggsäcksskannern kan man göra en exakt karta och 3D-modell av den undersökta miljön. Med den tvåkanalslaserskanner som vi använde kan man också analysera ytans sammansättning och material. Syftet är att producera en så fullständig tredimensionell bild som möjligt av det undersökta objektet. Rörlig laserskanning gör detta möjligt, säger Kukko. 

Laserskanningsryggsäcken uppfanns för forskningsändamål – nu används den över hela världen 

Tutkimusprofessori Antero KukkoForskningsprofessor Antero Kukko vid Lantmäteriverkets Geodatacentral deltog 2019 i expeditionens undersökning på Axel Heiberg Island i den arktiska delen av Kanada i ett område som kallas för Myskoxedalen (Muskox Valley). Kukkos roll var att möjliggöra en exakt modellering av terrängen med bärbar laserskanningsteknik. 

Den första versionen av laserskanningsryggsäcken togs fram 2011 av forskningsprofessorerna Antero Kukko och Harri Kaartinen vid Lantmäteriverkets Geodatacentral. De behövde en lösning för att effektivt mäta terrängformer över vidsträckta områden i svårframkomlig terräng.  
Sedan dess har man på flera håll i världen utvecklat olika versioner av ryggsäcksskannern, och den har även spridit sig till kommersiell användning för bland annat byggande och stadsplanering.   
Ryggsäcksskannerns globala popularitet ger forskare tillgång till nyttig information om exempelvis mätsystems prestanda och utvecklingsbehov i olika tillämpningsområden.  
– För närvarande forskar vi bland annat i att upptäcka barkborreskador och bedöma risken för skogsbränder tillsammans med europeiska universitet och forskningsgrupper i Spanien, Portugal, Österrike och Tjeckien. Dessutom utvecklar vi en lasersskanningsmetod för att fastställa snöns och glaciärers ytgrovhet i Antarktis för tolkning av satellitobservationer i ett gemensamt projekt med Meteorologiska institutet. Vi planerar också en ny resa norrut till Ellesmereön nästa sommar, berättar Kukko. 
Inom branschen hör Geodatacentralens laserskanningsforskning till dem som det refereras mest till världen över. De möjligheter till samarbete som öppnas i och med ryggsäcksskannern främjar forskningen inom branschen i Finland.

Myskoxen följde forskarnas arbete 

Myskihärkä
En ensam myskoxe överraskade forskarna.

 

Expeditionen i Arktis genomfördes som planerat och resultaten samlades in framgångsrikt. Men i fältarbete kan man också möta oväntade situationer som måste lösas på plats.  
– När vi mätte Myskoxedalen arbetade vi bokstavligen i myskoxens vardagsrum. Smältvattnet från glaciären och snön rinner tidvis på dalbotten, vilket gör att det ställvis finns färskt gräs där. Bakom en kulle stötte vi på en intresserad myskoxe, som lyckligtvis höll sig tillräckligt långt borta så att vi fick arbetet gjort. Men vi var tvungna att vänta på helikopterns ankomst för att hämta våra grejer, eftersom de blev kvar lite för nära myskoxen, säger Kukko. 

Mer information  

Antero Kukko, forskningsprofessor, avdelningen för fjärranalys och fotogrammetri, Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI 
fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi
+358 5040 94696 
Expeditionen 2019 genomfördes med finansiering från toppenheten för lasersskanning som finansieras av Finlands Akademi. Arbetet för att ta fram laserskanningsryggsäcken och forskningen har finansierats inom Akademins forskardoktorsprojekt Multi-spectral personal laser scanning for automated environment characterization (300066). 
 

Forskning
Geodatacentralen
Laserskanning

Nyheter och artiklar