Hoppa till huvudinnehåll

Hälften av landadministrationshelheten har planerats färdigt

Inom planeringen av landadministrationshelheten har en mer omfattande grundförbättring inletts. Dessutom har en beskrivning av nuläget och den första versionen av ordförrådsarbetet färdigställts.

Kuvituskuva.
Bild:
Maanmittauslaitos

Programmet som inleddes hösten 2022 har nu kommit halvvägs. Styrgrupperna har godkänt mellanprodukterna från arkitektur- och ordförrådsarbetet. Under programmet utökades också grundförbättringen av fastighetsregistret. Mer om dessa i denna nyhet. Vi publicerar senare en nyhet om fortsatta planer för programmet.

Grundförbättringen av fastighetsregistret på nya spår genom väg- och servitutsreformen

Resultatet av programmet bekräftade det utvecklingsbehov som vi redan tidigare identifierat enligt vilket registeruppgifter inte längre i vanliga användningsfall kan produceras för framtida behov med hjälp av manuell arkivundersökning där man är tvungen att tolka eller bekräfta registeruppgifter från gamla handlingar. Bland annat för att främja automatiserade lösningar och genuin digitalisering måste vi kunna slopa den här manuella fasen.

Grundförbättringen tar uppskattningsvis minst 11 år, och under arbetet går vi igenom väg- och servitutsrätter för alla fastigheter inom Lantmäteriverkets ansvarsområde. I praktiken kommer alla fastighetsägare i Finland med undantag av detaljplaneområdena i de största städerna att få en inbjudan för att kontrollera uppgifterna.

Beskrivning av nuläget för landadministrationshelheten

Interoperabiliteten mellan landadministration och dess delområden granskades som helhet. Den färdiga rapporten (på finska) ger en bra överblick över nuläget för landadministrationshelheten, den lagstiftning som anknyter till den, informationshelheter, de aktörer som producerar dem och användning av information. I rapporten tar man även upp utmaningar och centrala ändringsbehov i nuläget.

I rapporten beskrivs förutom Lantmäteriverkets och kommunernas även 16 andra centrala aktörers verksamhet och rättsgrunder som hänför sig till produktion och upprätthållande av uppgifter om landadministration. Uppgifter om landadministration utnyttjas i omfattande grad i uppgifter och funktioner inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Rapporten beskriver användningen av uppgifter om landadministration hos 29 myndighetsorganisationer. Användningen av uppgifter om landadministration inom den privata sektorn granskades i fråga om 23 branscher.

Nuläget för landadministrationshelheten utreddes i samarbete med kommunsektorn och de övriga aktörer som producerar och använder uppgifter om landadministration.

Ordförråd för framtida landadministration har begrundats

Begrepp inom landadministration används på många olika sätt och olika aktörer kan syfta på olika saker med samma begrepp. I maj 2023 inledde Lantmäteriverket därför tillsammans med kommunerna ett ordförrådsarbete. Syftet med ordförrådsarbetet är ett enhetligt och allmänt godkänt ordförråd bland annat för att stödja ärendehanteringen inom landadministration långt in på 2030–2040-talen. Med gemensamma begrepp kan verksamheten effektiveras och missförstånd förebyggas.

Ordförrådsarbetet fokuserar på begrepp som motsvarar den nuvarande lagstiftningen och kundorienterade begrepp som stöder reformen. Ordförrådet i den första fasen innehåller cirka 30 begrepp som anknyter till reformen av landadministrationshelheten. De används i beredningsprogrammet när man skapar visioner för den framtida landadministrationen, kommunicerar mellan olika intressenter och informerar om utvecklingen av landadministrationshelheten. Avsikten är att fortsätta ordförrådsarbetet och skapa en omfattande terminologi som beskriver landadministration.

Mer information

Ohjelmapäällikkö Anne Partanen

Fastigheter

Nyheter och artiklar