Hoppa till huvudinnehåll

Informationen om införandet av bostadsdatasystemet har äntligen nått små husbolag

Lantmäteriverket har beställt en undersökning om hur väl beslutsfattarna i små husbolag känner till tidsfristerna för övergången till bostadsdatasystemet. Alla bostadsaktiebolag i vårt land måste överföra sina aktieägarförteckning till bostadsdatasystemet före årets slut, men en undersökning som genomfördes i oktober förra året visade att upp till 40 procent av styrelsemedlemmarna i små husbolag inte var medvetna om tidsfristen. I den undersökning som gjordes nu hade det antal personer som inte var medvetna om tidsfristen klart minskat.

Kerrostalo, jonka edessä on puita. Taustalla näkyy sinistä taivasta ja pilviä.
Bild:
Riku Nikkilä

Undersökningen som gjordes tillsammans med Kantar Public genomfördes som en telefonintervju, i vilken sammanlagt 302 disponenter, styrelseordföranden eller styrelsemedlemmar intervjuades. Så gott som alla intervjuade (97 %) hade hört att husbolagen ska överföra sina aktieägarförteckningar till Bostadsdatasystemet före utgången av 2023. Detta var bäst känt av disponenterna (99 %), något mindre väl av styrelseordförandena (93 %) och mindre väl av styrelsemedlemmarna, av vilka 88 % hade hört talas om ärendet. Information om bostadsdatasystemet hade fåtts främst från arbetsplatsen, per post eller via tidningarna. 

De fördelar som bostadsdatasystemet för med sig är ännu inte kända

Enbart drygt hälften (60 %) av de intervjuade visste att administreringen av delägarnas kontaktinformation överförs från husbolaget till Lantmäteriverket efter övergången till bostadsdatasystemet. Enbart var tredje (32 %) visste att även utredningen och registreringen av ägarbyten till Bostadsdatasystemet överförs till Lantmäteriverket. Endast 6 % av dem som svarade på undersökningen visste att även tillsynen över betalningen av överlåtelseskatt överförs till Lantmäteriverket. 

En bred majoritet (88 %) av de intervjuade visste att husbolagets styrelse ska informera delägarna om att aktieägarna ska konvertera sina aktiebrev till elektronisk form inom 10 år efter det att aktieägarförteckningarna överförts till Bostadsdatasystemet. Det finns alltså ingen brådska med att konvertera aktiebreven till elektronisk form, i synnerhet inte om de står som säkerhet för ett banklån. 

Bostadsdatasystemet
Aktielägenheter
Information till medierna

Nyheter och artiklar