Hoppa till huvudinnehåll

Skogsägare anslöt sig ovanligt aktivt till samfällda skogar i fjol

Allt fler skogsägare vill gå med i en samfälld skog. Vid anslutandet till samfällda skogar ökade arealen mer än under de senaste åren. I fjol bildades 30 nya samfällda skogar.

Useita puita metsässä.
Bild:
Maanmittauslaitos

Ägarskapet av samfällda skogar ökade i fjol med 9 500 hektar när skogsägare fogade sina skogar till samfällda skogar i gengäld för andelar i de samfällda skogarna och när de samfällda skogarna köpte skogslägenheter. På så sätt ökade de samfällda skogarnas markareal med 44 procent mer än under de senaste fem åren i genomsnitt.

– Bakom den livliga anslutningen till samfällda skogar ligger bland annat olika instansers aktiva kommunikation om samfällda skogar som ett alternativ i skogsägande. När inköpspriset för skog har höjts har de samfällda skogarna hellre ökat sin skogsareal genom att foga lägenheter till den samfällda skogen än genom att köpa skog. När äldre överför sina skogar till de följande generationerna framhävs dessutom hur enkelt delägarskapet i en samfälld skog som en form av skogsägande är, berättar Esa Ärölä, som är ledande expert vid Lantmäteriverket och insatt i skogsköp.

Nya samfällda skogar bildades inte i samma takt som under de senaste åren

Vid ingången av 2023 fanns det 594 samfällda skogar i Finland. Till följd av nya samfällda skogar ökade markarealen för de samfällda skogarna med 6 500 hektar. Det är något under hälften av den markarealsökning som samfällda skogar gett upphov till i genomsnitt under de senaste fem åren. 

– Det beror i stor utsträckning på att de samfällda skogar som bildades i fjol hade en genomsnittlig areal på cirka 220 hektar, medan den genomsnittliga arealen för samfällda skogar som grundats under tidigare år har varit kring 400 hektar, säger Ärölä.

Utöver bildandet av nya samfällda skogar påverkades ändringen av antalet samfällda skogar även av att två mindre samfällda skogar anslöts till en större och delägarlagen för en samfälld skog som bildats av två släkter upplöstes dvs. upphörde de samfällda skogarna.

En samfälld skog är delägarnas gemensamma skogsområde

En samfälld skog är ett till flera delägarlägenheter hörande område som är avsett att användas för hållbart skogsbruk.

– Delägarskap i en samfälld skog är ett bekymmersfritt sätt att äga skog. Den högsta beslutanderätten utövas av delägarstämman. De praktiska frågorna sköts av en förvaltningsnämnd eller en ombudsman som utses av delägarlaget, säger Juha Patana, servicechef vid Lantmäteriverket.

Man kan bilda en samfälld skog tillsammans med andra skogsägare eller av släktens skogar. Det går också att foga egen skog till en befintlig samfälld skog.

Mer information

Juha Patana, servicechef, 040 092 6672, juha.patana@lantmateriverket.fi
Esa Ärölä, ledande expert, 040 180 1301, esa.arola@lantmateriverket.fi

Information till medierna
Samfälld skog
Fastigheter

Nyheter och artiklar