Hoppa till huvudinnehåll

Informationstjänst (Förfrågningstjänsten) för lägenhetsuppgifter för disponentsystem (REST)

Via informationstjänsten för lägenhetsuppgifter får husbolag aktuella uppgifter från lägenhetsdatasystemet till sina applikationer. 

Införandet av gränssnittstjänsten förutsätter att husbolaget hör till lägenhetsdatasystemet. Husbolaget ska först överföra aktieboken till Lantmäteriverket via tjänsten för överföring av aktiebok.

Husbolagets representant, i allmänhet disponenten, har endast rätt att få uppgifter om de husbolag som disponeras.

Tjänsten är tillgänglig 24/7. Gränssnittets support betjänar mån–fre kl. 8–16.

På grund av versionsuppdateringar förekommer driftsavbrott i tjänsten cirka en gång i månaden. Preliminära tidpunkter för driftsavbrott i slutet av 2021:

  • 20.6.2023, 3.10.2023, 7.11.2023, 5.12.2023

Driftsavbrotten börjar kl. 16.00 och pågår i cirka två timmar.

Informationsförmedlare och direkta användare av gränssnittstjänsten

Förmedling av information till husbolag och direkt användning av gränssnittstjänsten utan förmedlare förutsätter tillstånd enligt BDS-lagen och avtal om användning av gränssnittet. Dessutom förutsätter användningen att användarvillkoren godkänns.

Användare av disponentsystem

Via tjänsten får användare av disponentsystem aktuell information från lägenhetsdatasystemet.

Användningen av informationen förutsätter att husbolagets representant, i allmänhet disponenten, godkänner användarvillkoren i överföringstjänsten för aktieböcker. Användningen av informationen förutsätter inte tillstånd när informationen i husbolagets normala verksamhet.

Behörighetsnyckel

Husbolag specificeras med en separat beteckning, behörighetsnyckel, som sparas i disponentsystemet. Med hjälp av behörighetsnyckeln kontrolleras att husbolagets representant, i allmänhet disponenten, har rätt att få uppgifter om husbolaget. Behörighetsnyckeln ansöks av husbolagets representant enligt handelsregistret via överföringstjänsten för aktieböcker. Behörighetsnyckelns giltighet kontrolleras i samband med varje förfrågan.

Ytterligare information om användning av överföringstjänsten för aktieböcker och behörighetsnyckeln finns i Beskrivningen av överföringstjänsten för aktieböcker.

Tjänstens livscykel

Tjänstens gällande innehåll framgår av denna servicebeskrivning. Lantmäteriverket gör inga organisationsspecifika ändringar i tjänsten.

Tabellen innehåller de produkter som är tillgängliga i dagsläget. Utbudet kommer att utvidgas senare. 
Information kan sökas med FO-nummer och aktiegruppsbeteckning.

Produkter     Information
Basuppgifter om bolaget Omfattande basuppgifter, datainnehållet motsvarar uppgifterna i aktielägenhetsutskriftens avsnitt 'Bolag'. 
Sökning av aktiegrupper med sökvillkor Identifieringsuppgifter för aktiegrupperna
Basuppgifter för aktiegruppen  Omfattande basuppgifter, datainnehållet motsvarar uppgifterna i aktielägenhetsutskriftens avsnitt 'Aktiegrupp'.
Aktiegruppens besittningsobjekt Lokaler som förvaltas genom aktiegruppen (lägenhet, bilplats, annan lokal), datainnehållet motsvarar uppgifterna i aktielägenhetsutskriftens avsnitt 'Lokaler som aktiegruppen ger rätt att besitta'.
Aktiegruppens kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till gällande ägare av en aktiegrupp
Begränsningar rörande aktiegruppen Gällande begränsningar rörande aktiegruppen
Förändringsuppgifter rörande aktiegrupperna  Sökningstjänst för ändringar av aktiegruppen under tidsperioden
Kodlistor Alla kodlistor bostadsdatasystemet
Meddelanden Meddelanden gällande användning av tjänsten
Behörighetsnycklar Giltighetsperiod för behörighetsnycklar och status för godkännande av användningsvillkoren

Ändringsuppgifter

Ändringar som skett i bostadsaktiebolaget kan sökas med bostadsaktiebolagets FO-nummer.
Uppgifterna kan begäras om de bolag som är aktiva i bostadsdatasystemet. Av svaret framgår identifieringsuppgifterna om de ändringar som har skett i bolagens aktiegrupper under den angivna tidsperioden.

I svaret kan också finnas uppgifter om följande ändringar som gäller bolagets aktiegrupp eller aktiegrupper under ifrågavarande tidsperioden:

  • Införande av en stiftande delägare
  • Registrering av godkänt ägande som vunnit laga kraft
  • Anteckning i aktieboken
  • Anteckning av godkänd begränsning som vunnit laga kraft
  • Anteckning av godkänd borttagning av begränsning som vunnit laga kraft

Om begränsningar visas de begränsningar som ska antecknas i aktieboken.

Aktivering av gränssnittstjänsten kräver ett avtal med Lantmäteriverket och tillstånd enligt lagen om bostadsdatasystemet. Avtalet gäller tills vidare. Kunden ska även uppfylla villkoren för datasäkerhet.

Om du är intresserad av tjänsten, kontakta kundstödet för webbtjänster på verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi. Beskriv i meddelandet i vilket syfte uppgifter i bostadsdatasystemet ska användas.

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Webbtjänsternas kundstöd

Webbtjänsternas kundstöd betjänar i ärenden som gäller avtal och användningstillstånd. Kontakta kundstödet: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi eller 029 530 1119.

Problem med att använda tjänsten?