Tidskrifter och publikationer

Lantmäteriverket publicerar tre tidskrifter: en facktidskrift för geografisk information Positio, kundtidskrift Tietoa maasta samt personaltidning Viisari

Lantmäteriverket publicerar årligen statistik över sin verksamhet och det insamlade materialet. Den omfattar köpeskillingar, kommunarealer och årsstatistik.

Lantmäteriverkets publikationer

Lantmäteriverkets publikationsserie innehåller anvisningar och forskningsrapporter. Vi publicerar även mer kortfattade utredningar. Publikationerna är i pdf-format, en del publikationer i publikationsserien är också tillgängliga i tryck. Publikationerna från Paikkatietokeskus finns i avsnittet Forskning.

Till publikationer (på finskspråkiga sidor)

Till utredningar (på finskspråkiga sidor)

Publikationer på svenska

Några publikationer har publicerats också på svenska: