Hoppa till huvudinnehåll

Vägenhetsberäkning för enskild väg

Vägdelägarna i en enskild väg svarar gemensamt för byggandet och underhållet av vägen, var och en enligt sin andel. Andelen uttrycks i vägenheter.

Vägenheterna indelas enligt nytta

Vägenheterna fördelas mellan vägdelägarna enligt nytta – alltså i praktiken enligt användning av vägen. Vägdelägarna har olika trafikbehov som beaktas vid vägenhetsberäkningen. Delägarna kan till exempel vara ägare till stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, mark- och skogslägenheter eller andra som använder vägen.

Delägarnas sammanlagda vägenheter utgör vägens totala vägenhet. Det viktigaste är att vägdelägarnas vägenheter står i proportion till de övriga vägdelägarnas vägenheter.

Hjälp för lägenhetsberäkning i handboken

Vid lantmäteriförrättningar delas vägenheterna ut av förrättningsingenjörer. En vägenhetsberäkning kan också göras upp av en person som är förtrogen med ärendet, till exempel vägdisponenten.

En publikation om vägenhetsberäkning för enskild väg (pdf) har utarbetats för att underlätta vägenhetsberäkning. Där hittar du grunderna för vägenhetsberäkning.

Vid uppgörandet av vägenhetsberäkningen beaktas: 

  • vägdelägarens användning av vägen enligt olika trafikslag (bostad, fritidsbostad, åker eller skog), 
  • vikttal för olika trafikslag,
  •  hur stor sträcka av vägen som delägaren använder.

Grunduppgifter för vägenhetsberäkning (pdf)

Karta över skogsindelning

Skogen är indelad i fem områden som syns på kartan. Ange kommunens namn i sökfältet så kan du se inom vilket område kommunen finns och områdets vikttal.

 

IFrame

Metsän painoluvut alueittain