Hoppa till huvudinnehåll

Ansvar i verksamhetssättet och ekonomin

Kundservice på mässavdelningen.

Att driva verksamheten och ekonomin under ansvarsfulla former är en av Lantmäteriverkets hörnstenar. Enligt enkäter till intressentgrupperna har trovärdigheten i verksamheten länge varit en av verkets styrkor. Inom den offentliga förvaltningen omfattar ekonomiskt ansvar även hållbar användning av offentliga medel och därmed ett så genomslagkraftigt mervärde för medborgarna och samhället som möjligt.

Lantmäteriverkets samhällsansvarsprogram innehåller följande mål: 

 1. Vi slår vakt om pålitligheten, växelverkan och öppenheten i vår verksamhet samt utvecklar våra kunskaper i samhällsansvar.
 2. Vi använder våra resurser på ett hållbart sätt och utvecklar verksamhetens resultat.

2024 främjar vi följande insatser för samhällsansvar:

 • Vi förbättrar servicen genom att producera principer för kundorienterat språk och genom att omsätta dem i praktiken i olika förändringsprojekt.
 • Vi ökar upphandlingarnas förutsägbarhet och transparens samt ansvarsfullt utnyttjande av resurser genom att göra upp en upphandlingsplan för strategiska upphandlingar.
 • Vi gör upp en plan på hur vi inbyggt kan beakta samhällsansvaret i all vår utvecklingsverksamhet.

2023 främjade vi följande insatser för samhällsansvar:

 • Varje team/grupp/avdelning inom Lantmäteriverket genomför årligen en insats för samhällsansvar som de själv väljer. Vi uppmuntrar också andra sammansättningar att genomföra en egen insats för samhällsansvaret. Vi berättar öppet om insatserna och erfarenheterna.
 • Vi ordnar utbildning i tillgänglighet för vår personal och går igenom de verktyg som behövs.
 • Hela personalen går igenom grund- och fortsättningsutbildningen Dataskyddets ABC.
 • Vi följer aktivt användningen av våra lokaler och effektiviserar det i samarbete med hyresvärden. Övergången till statens lokaler för sambruk spelar en central roll.
 • Vi identifierar anskaffningar av IT-tjänster med betydande miljökonsekvenser. Vi granskar hållbarheten i anskaffningskedjorna för IT-kompetens.

2022 främjade vi följande insatser för samhällsansvar:

 • Vi utvecklar våra kunskaper i samhällsansvar genom att rekrytera en samhällsansvarsexpert och genom en kritisk extern bedömning av samhällsansvarsrapporten.
 • Vi säkerställer att samhällsansvaret beaktas i upphandlingarna och anvisningarna som hänför sig till leveranskedjorna. År 2022 fokuserar vi på att granska IT-tjänsteproduktionens upphandlingskedja.
 • Vi strävar efter en årlig ökning av produktiviteten på 1,5 %. Positiv produktivitetsutveckling reflekteras positivt i användningen av ekonomiska resurser. Effektiv verksamhet förhindrar till exempel trycket att höja kundpriserna. 

Läs mer om samhällsansvarsprogrammet Ansvar för Jorden (pdf), uppdaterat 10.1.2024.

God praxis vid Lantmäteriverket

God praxis vid Lantmäteriverket innehåller viktiga principer för verket. Principerna har indelats under fyra teman: ansvarsfull ekonomi, ledarskaps- och arbetsgemenskapsfärdigheter, laglighet och god förvaltning samt offentlighet och integritet. Principerna har sammanfattats i en publikation som riktar sig till intressentgrupperna. Publikationen på webben kompletteras av handboken om god praxis och webbutbildningen som är avsedda för medarbetarna.

Publikationen God praxis vid Lantmäteriverket

Vi beaktar tillgänglighetsperspektivet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som grundar sig på EU:s tillgänglighetsdirektiv trädde i kraft 2019. Med tillgänglighet avses att webbtjänster är verkställda på ett sätt som till sin kommunikation, struktur och tekniska genomförande skapar lika möjligheter för alla att använda tjänsterna oavsett olika särskilda behov.

På Lantmäteriverket genomfördes 2019 ett projekt för att harmonisera webbtjänsterna med tillgänglighetslagstiftningen och se till att kraven i fortsättningen beaktas i utvecklingen av appar och anskaffning som gäller utvecklingen av appar.

För att säkerställa och förbättra tillgängligheten även framöver tillsatte Lantmäteriverket under den tidiga våren 2020 ett tillgänglighetsteam som har till uppgift att samordna ärenden och kontakter i anslutning till webbplatsens tillgänglighet. Teamet har också hand om den interna rådgivningen och handledningen till personalen i tillgänglighetsfrågor.

Ekonomin vilar på en hållbar grund

Ungefär två tredjedelar av Lantmäteriverkets finansiering kommer från kundfinansiering, medan en tredjedel består av statlig budgetfinansiering. Den senare delen av verksamheten och finansieringen har minskat under de senaste åren på grund av åtgärderna för att balansera den offentliga ekonomin. Andelen kundfinansierad verksamhet har i sin tur ökat till följd av ökningen i efterfrågan. Största delen av den internt finansierade verksamheten är myndighetsverksamhet, där prissättningen ska vara genomskinlig och täcka kostnaderna för verksamheten.

Ett tecken på ansvarsfull ekonomi är att Lantmäteriverket fortsättningsvis har kunnat uppfylla sina kunders förväntningar väl även då uppgiftsområdet har utvidgats och budgetfinansieringen har sjunkit. Detta ger sig till uttryck som hög kundnöjdhet. 

Trycket på grund av de minskade resurserna har kontrollerats genom målmedvetet arbete för att förbättra produktiviteten. Produktivitetsutvecklingen har redan under flera år varit positiv. Personalen har minskat genom pensioneringar och tjänsterna har delvis tillsatts genom interna uppgiftsöverföringar, lokalhyrorna har minskat tack vare förnyelsen av lokaliteterna och verksamheten har effektiviserats. Även IT-utvecklingsprojekt stöder den positiva produktivitetsutvecklingen.

Läs mer i samhällsansvarsrapporten

I Lantmäteriverkets samhällsansvarsrapport för år 2022 (pdf) kan du läsa mer om hur vi utvecklar verksamhetssätt och har hand om ekonomin vid Lantmäteriverket.