Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar miljö

Järvimaisema.

Lantmäteriverket arbetar för en hållbar miljö på två plan. För det första strävar vi aktivt efter att minska miljöbelastningen av vår egen verksamhet. För det andra lägger vi också vikt på de möjligheter att främja ett hållbart samhälle som Lantmäteriverkets egna kunskaper och färdigheter ger.

Målet ett mindre koldioxidavtryck

Vid Lantmäteriverket strävar vi aktivt efter att minska den belastning som vår egen verksamhet orsakar miljön i våra lokaler och när vi reser.

Effektivt och hållbart utnyttjande av lokaler har främjats bland annat genom att gynna lokaler för sambruk och iaktta synpunkter för hållbar utveckling i förnyelsen av lokaliteterna. Effektiviteten av lokalutnyttjande har nått en rätt så god nivå. År 2020 var siffran 18,9 m2/årsverke. Ännu under 2016 och 2017 användes kontorsutrymmen 23 m2 per årsverke.

Lantmäteriverket startade också år 2014 ett Green Office-program som genomförs nu vid nio av Lantmäteriverkets verksamhetsställen. Målet är att principerna för en hållbar utveckling ska bli en del av vardagen i enheter och på serviceställen.

Från och med 2016 har mängden privatbilism sänkts medan andelen tågresor har ökats. Enligt en utredning som Maaseudun Tulevaisuus utförde 2018 är tåg till sitt koldioxidavtryck det överlägset mest ekologiska alternativet för resande.

Informationen är en del av planeringen av en mer hållbar miljö

Fakta om Jorden är Lantmäteriverkets mission och en hörnsten för verksamheten. Registeruppgifter om fastigheter och aktielägenheter och den geografiska informationen är i nyckelposition. Med hjälp av informationen och de informationstjänster som förädlats utifrån dem kan vi kämpa även för en mer hållbar miljö. Informationen gör att vi bättre förstår vilka fenomen som påverkar den biologiska mångfalden och klimatförändringen. Därigenom kan vi fatta bättre beslut och utveckla nya, hållbarare lösningar.

År 2020 beslöt Lantmäteriverket att gå med i det tvååriga projektet Mammutti. I projektet samarbetar flera aktörer med att utveckla kunskapsbasen för uppföljningen av förändringar i markanvändningen. Markanvändningssektorn är både en viktig koldioxidsänka och en källa till koldioxidutsläpp. Problemet är att det inte finns tillräckligt exakta och aktuella utgångsdata om markanvändningen och förändringar i den. Målet är att förbättra kunskapsbasen så att den blir ett underlag för rapportering, planering och beslutsfattande som gäller förändringar i markanvändningen. Detta kan bidra till att utsläppen minskar eller koldioxidsänkan ökar. 

Forskningsdata från Lantmäteriverket hjälper också beslutsfattare att använda naturresurserna på ett hållbart sätt och att bevara den biologiska mångfalden. År 2020 arbetade Geodatacentralen vid Lantmäteriverket till exempel med att förbättra tillgången till mångsidigare och förstklassigare geografisk information om skogarna. Med hjälp av dessa kunskaper kan vi bättre bedöma konsekvenserna av användningen av skogarna till exempel för mångfalden, kolbildningen och landskapet.

Läs mer i samhällsansvarsrapporten

I Lantmäteriverkets samhällsansvarsrapport för år 2020 (pdf) kan du läsa mer om hur vi satsar på miljöansvar vid Lantmäteriverket.