Hoppa till huvudinnehåll

Välmående människor

Iloiset ihmiset kahvipöydän ääressä.

Lantmäteriverkets sociala ansvar kommer till uttryck bland annat i omsorgen om den egna personalen och inbegriper till exempel arbetshälsa och arbetssäkerhet, kompetensutveckling och nöjdhet i arbetet. Det sociala ansvaret sträcker sig emellertid också utanför Lantmäteriverkets egen organisation. Vi vill värna om och förbättra frågor beträffande bland annat jämställdhet och likvärdighet. Det gör vi genom att växelverka och utbyta information även med intressentgrupperna.

Lantmäteriverket satsar på arbetstillfredsställelse

Lantmäteriverket är en modern arbetsgivare som satsar på personalens välbefinnande och tillfredsställelse. 

År 2020 låg arbetstillfredsställelsen vid Lantmäteriverket enligt VMBaro-enkäten på totalt 3,96 på skalan 1–5. Genomsnittet inom staten låg på 3,67.

Vid Lantmäteriverket är vi särskilt nöjda med möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv (4,52, genomsnittet inom staten 4.13). Bakom detta toppresultat ligger Lantmäteriverkets organisationskultur som möjliggör aktivitetsbaserat arbete. Det betyder att man kan arbeta även annanstans än på arbetsplatsen – till exempel hemma. Arbetstiden är mycket flexibel.

Övriga starka sidor enligt enkäten är kännedom om arbetets mål (4,49, genomsnittet inom staten 4,27), tillit till att arbetsförhållandet fortsätter (4,51, genomsnittet inom staten 3,97) och ett rättvist bemötande från både chefen (4,33, genomsnittet inom staten 4,20) och arbetskamraterna (4,40, genomsnittet inom staten 4,25).

Möjligheter för arbetstagarna att utvecklas

Lantmäteriverket sporrar och stöder sin personal till att kontinuerligt utveckla sin kompetens. Detta genomförs bland annat genom ett mentorprogram, uppgifter som utbildare, examensinriktade studier, webbstudier, interna grupputbildningar, personrotation och individuella externa utbildningar. Dessutom behandlas mål och utvecklingsbehov regelbundet med chefen. Målet är att på ett omfattande sätt främja en lärande omvärld och utvecklingen av stödande verksamhetsmodeller vid Lantmäteriverket.

Likabehandling på Lantmäteriverket

Utgångspunkten för Lantmäteriverkets verksamhet är att olika befolkningsgrupper ska ha lika tillgång till Lantmäteriverkets tjänster. Som arbetsgivare månar vi också om likabehandlingen av våra medarbetare. 

Vi främjar likabehandling på följande sätt:

  • Vi arbetar systematiskt för likabehandling
  • Vi följer regelbundet upp hur likabehandling tillgodoses
  • Vi följer lagar och andra verksamhetsprinciper. 

Med hjälp av likabehandlingsplanen upprätthåller och utvecklar Lantmäteriverket likabehandlingen av verkets kunder och andra externa intressentgrupper. 

Likabehandlingsplan för åren 2021–2025 (pdf)

Läs mer i samhällsansvarsrapporten

I Lantmäteriverkets samhällsansvarsrapport för år 2020 (pdf) kan du läsa mer om hur vi satsar på människornas välmående vid Lantmäteriverket.