Teemarasterit

Maastotietokannan ja Maastokarttarasterisarjan (mittakaavataso 1:10 000) sisältämistä teemoista on koottu seitsemän Inspire-direktiivin edellyttämää teemakokonaisuutta eli Teemarasteria: hydrografia, korkeus, liikenneverkko, maankäyttö, maanpeite, paikannimet ja rakennukset. Näiden lisäksi Teemarasterit sisältävät myös kuntajaon, tienimet sekä karttalehtijaon omina teemoinaan.

Teemarastereita ei ole toteutettu Inspire-direktiivissä määritellyn kuvaustekniikan mukaisesti. Ne tuotetaan myöhemmin.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta

Käyttötarkoitus:

Teemarasterit soveltuvat käytettäväksi maankäytön suunnittelun pohjakartoissa, retkeily- ja ulkoilukäyttöön mobiililaitteissa sekä erilaisissa Internet-palveluissa.

Teemarasterit ovat taustoiltaan läpinäkyviä siten, että ne voidaan asettaa päällekkäin ja muodostaa näin haluttuja karttakokonaisuuksia.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Mittakaava
20000
Pikselikoko
2 m
Esitystapa
Rasteri
Esitystapaluettelo

Mittakaavatason 1:20 000 merkkien selite

Esitystapaluettelo on osoitteessa: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2017/05/Karttamerkkien_selitys.pdf

Tietosisältö

Hydrografia

Hydrografia-teema sisältää esimerkiksi seuraavat kohteet: vakavesi, virtavesi, lähde ja vesikuoppa, koski, matalikko.

Korkeus

Korkeus-teeman kohteita ovat esimerkiksi korkeuskäyrä, vedenpinnan korkeusluku, jyrkänne, luiska ja viettoviiva.

Liikenneverkot

Liikenneverkot-teemassa kuvataan esimerkiksi lentokenttien kiitotiet, muut lentokenttäalueet, autotiet ja autoliikennealueet, rautatiet, lautat, lossit, laivaväylät ja venereitit.

Maankäyttö

Maankäyttö-teema sisältää esimerkiksi seuraavat kohteet: maatalousmaa, puisto, metsämaan kasvillisuus ja muu avoin alue.

Maanpeite

Maanpeite-teemassa kuvataan maan pintamateriaaleja ja niiden hyödyntämisalueita. Kohteita ovat esimerkiksi maa-aineksen ottoalue, kallioalue, hietikko, kivikko, erilaiset suot ja vesikivikko.

Paikannimet

Paikannimet-teema sisältää Maanmittauslaitoksen paikannimistöstä Peruskarttarasteriin valitut nimet: maasto- ja asutusnimet sekä yksittäisten kohteiden nimet.

Rakennukset

Rakennukset-teema sisältää suuren joukon rakennuksen käyttötarkoituksen ja kerroslukumäärä mukaan eri kohteiksi luokiteltuja rakennuksia, kuten teollinen rakennus 1-2 krs, asuinrakennus 3-n krs ja kirkollinen rakennus.

Kuntajako

Rasterimuotoiset tuotteet sisältävät ainoastaan kuntien rajat.

Tienimet

Tienimet on koko Suomen kattava rasterituote, joka sisältää Maastotietokan-nan tiestön tie- ja katunimet.

Karttalehtijako

TM35-lehtijako.

Ylläpitotiedot

Jatkuva. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain. Hallintorajojen vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako-aineistosta. Muut kohteet päivitetään karttalehdittäin maastotietokannan ajantasaistusprosessin yhteydessä 5-10 vuoden välein.

Maastotietokannan ajantasaisuus: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/maastotiedon

Historiatiedot

Teemarasterien lähtöaineistona käytetään maastotietokantaa.

Ajantasaisuus vaihtelee kohteittain (kts.ylläpitotiedot).

Sääntöjenmukaisuus
2010-12-08
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40.

Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Maastokarttasarjan voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu karttalehtien perusteella. Hallintorajat on mahdollista hankkia erillisenä osana.

Teemarasterit ovat saatavissa vain rajapintapalvelusta Karttakuvapalvelu (WMTS).

http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut-1

VAROITUS: Ei navigointikäyttöön. Liikennevirasto ei ole tarkistanut tämän tuotteen tietoja, eikä se ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai valmistuksen jälkeisistä muutoksista.

Rajoitukset

Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Maastokarttasarjaan. Tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Suomen ympäristökeskuksella ja Liikennevirastolla on tekijänoikeus Maastokarttasarjan laadinnassa käytettyihin väylätietoihin. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksella on tekijänoikeus Maastokarttasarjan laadinnassa käytettyihin syvyystietoihin. Väestörekisterikeskuksella on tekijänoikeus tuotteessa oleviin rakennusten osoitenumeroihin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Jakeluformaatti
PNG
Ei ole asetusperusteinen