Hoppa till huvudinnehåll

Temaraster

Av de teman som finns i Terrängdatabasen och Terrängkarta raster-serien (skala 1:10 000) har man samlat sju temahelheter, temaraster, som förutsätts av Inspire-direktivet: hydrografi, höjd, trafiknät, markanvändning, marktäcke, ortnamn och byggnader. Utöver dessa innehåller temarastren även kommunindelningen, vägnamnen samt kartbladsindelningen som egna teman.

Temarastren har inte förverkligats enligt den avbildningsteknik som definierats i Inspire-direktivet. De produceras senare.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Ändamål:

Temarastren lämpar sig att användas i baskartor för planering av markanvändningen, för utflykts- och friluftsanvändning i mobila enheter samt i olika internettjänster.

Bakgrunden i temarastren är transparenta så att man kan lägga dem på varandra och på så sätt bilda sådana karthelheter som man önskar.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Skala
20000
Pixelstorlek
2 m
Rumslig representation
Raster
Förteckningen

Karttecken och definitioner i skala 1:20 000

Informationsinnehåll

Hydrografi

Hydrografi-temat omfattar exempelvis följande objekt: stillvatten, strömvatten, källa, vattengrop, fors och grund.

Höjd

Höjd-temats objekt är exempelvis höjdkurva, vattenytans höjdvärde, brant, sluttning och lutningsstreck.

Trafiknät

I temat Trafiknät beskrivs exempelvis startbanor på flygfält, andra flygplatsområden, bilvägar och biltrafikområden, järnvägar, färjor, kabelfärjor, fartygsleder och båtleder.

Markanvändning

Temat Markanvändning omfattar exempelvis följande objekt: jordbruksmark, park, skogsmarksvegetation och annat öppet område.

Marktäcke

I temat Marktäcke beskrivs markens ytmaterial och utvinningsområden. Temat omfattar exempelvis följande objekt: täktområde, bergsområde, sandfält, stenfält, olika myrar samt stenar i vatten.

Ortnamn

Temat Ortnamn omfattar namn som valts från Lantmäteriverkets namnbestånd till Grundkarta raster: terräng- och bebyggelsenamn samt namn på enskilda objekt.

Byggnader

Temat Byggnader omfattar en stor mängd byggnader som klassificerats som olika objekt enligt byggnadens användningsändamål och våningsantal, såsom industribyggnad 1–2 vån., bostadsbyggnad 3–n vån. och kyrklig byggnad.

Kommunindelning

Produkterna i rasterformat innehåller endast kommungränserna.

Vägnamn

Vägnamn är en rasterprodukt som täcker hela Finland och som innehåller väg- och gatunamnen i Terrängdatabasens vägnät.

Kartbladsindelning

TM35-bladindelning

Upprätthållande

Kontinuerligt. Vägnätet och namnbeståndet uppdateras kontinuerligt, de administrativa gränserna och byggnaderna årligen. Uppdateringsuppgifterna för de administrativa gränserna kommer från materialet Kommunindelning. Övriga objekt uppdateras kartblad efter kartblad i samband med Terrängdatabasens uppdateringsprocess med 5–10 års mellanrum.

Terrängdatabasens tidsenlighet: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/uppratthallande-av-grundlaggande-geografisk-information.

Tillkomsthistorik

Terrängdatabasen används som utgångsmaterial för temarastren.

Tidsenligheten varierar beroende på objektet (se Upprätthållande).

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Leveranskanaler
Mera information

Lämpar sig inte för navigering. Trafikverket har inte kontrollerat uppgifterna i denna produkt och ansvarar inte för att de är korrekta eller för ändringar som gjorts i efterhand.

Inte baserad på en förrättning