Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Kiinteistökauppojen tilastopalvelu (REST)

Palvelu on HTTPS-protokollan yli käytettävä rajapintapalvelu, jonka tiedot ovat JSON muodossa.

Palvelun käyttö ei edellytä tunnistautumista.

Palvelun sisältämät tuotteet indikaattoreineen on kuvattu kohdassa Aineistot ja tuotteet.

Palvelun tekninen tiedot mm. palveluosoite, palvelupyynnöt, esimerkkiselailuliittymä ja esimerkkejä käytöstä on kuvattu kohdassa Kyselyt ja esimerkit.

Määritelmät

Kiinteistökauppa on kiinteän omaisuuden kauppa. Kiinteistöjen kauppahintarekisteri ei sisällä pelkän irtaimen omaisuuden luovutuksia, kuten toimitilojen ja asuntojen osakemuotoisia kauppoja. Kiinteistöjen kauppahintatilaston  yksikköhintaa kuvaavissa taulukoissa ovat mukana vain nk. edustavat kaupat. Edustava kauppa tarkoittaa koko kiinteistön tai määräalan kauppaa, joka ei ole sukulaisten välinen, omistusjärjestely, kaupassa ei ole pidätetty määräalaa, eläke- tms. oikeutta, tarkat rajausehdot vaihtelevat taulukoittain. Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin merkittyä omistusoikeuden yksikköä. Kiinteistökaupalla tarkoitetaan kiinteistön tai sen osan tai määräalan vastikkeellista saantoa.

Vertailtavuus

Kiinteistöjen kauppahintarekisterin aineistoa on tilastossa käytettävissä vuodesta 1990 alkaen. Valtakunnalliset tiedot luovutuksista ovat luvussa 1 (ns. summatiedot) ja varsinaiset hintatilastot käyttötarkoituksittain ovat luvuissa 2-6. Tieto ilmoitetaan vain niissä tapauksissa joissa on vähintään 3 luovutusta tai kauppaa. Tällöin lasketaan lukumäärä, hintojen mediaani, keskiarvo ja keskihajonta.

Luotettavuus

Tilasto antaa yleiskuvan kiinteistökaupoista koko maassa. Kun havaintojen määrä tilastotaulukossa on pieni (alle 30 kauppaa), ei peräkkäisten aikajaksojen tai eri alueiden keskihintojen avulla voi luotettavasti tehdä hintavertailuja. Esitettävät kauppahintatiedot eivät sellaisenaan yleensä sovellu yksittäisen kohteen arviointiin. Käytännön arviointiongelman ratkaisuun soveltuvat paremmin yksittäisten kiinteistökauppojen lukumäärä ja tiedot

Kauppahintatilaston tuottamismenetelmän vaikutukset sen sisältöön

Tilastointitapa on muuttunut Maanmittauslaitoksen aiemmin julkaisemiin Kiinteistöjen kauppahintatilasto-julkaisuihin nähden.

Tämä tarkoittaa sitä, että vertailtaessa esimerkiksi eri vuosien tilastoja kannattaa käyttää vain yhdellä tilastointitavalla tuotettuja lukuja.

Kauppahintatilasto tuotetaan vastaisuudessa automaattisin käsittelysäännöin, joten manuaalisia tarkistuksia ei enää aineistolle tehdä.

Lisäksi tilaston lukuarvojen tuottamisen käsittelysäännöt ovat muuttuneet joiltain osin aiempiin nähden. Vastaisuudessa tilasto tuotetaan näillä uusilla säännöillä takautuvasti kaikille vuosille. Edellä mainitut muutokset aiheuttavat sen, että tilastotaulukoiden lukuarvot saattavat poiketa jonkin verran aiemmin julkaistujen taulukoiden lukuarvoista.

Käyttöön otetussa menetelmässä tilasto tuotetaan osuttamalla kiinteistönluovutukset kartalle määriteltyihin aluejakoihin. Jos kiinteistönluovutuksen sijainti puuttuu tai se ei jostain syystä osu aluejakoon, kyseinen kiinteistönluovutus ei tule mukaan tilaston laskentaan. Koko Suomen tilastoissa sijainnin puuttuminen ei vaikuta, mutta muissa aluejaoissa se vaikuttaa. Tästä seuraa se, että koko Suomen luvut saattavat poiketa kunkin aluejaon yhteenlasketuista luvuista. Varsinkin vanhemmasta aineistosta sijaintitietoja puuttuu.

Tilasto lasketaan joka vuosi takautuvasti kaikkien menneiden vuosien osalta uusilla aluejaoilla.

Erillisenä tuotettavassa Kiinteistöjen kauppahintatilasto -julkaisussa saatetaan tehdä tietojen manuaalista tarkistusta ennen niiden julkaisua, joten siinä julkaistut tiedot saattavat poiketa rajapintapalvelun kautta tulevista tiedoista.

Tuotteet ja niiden indikaattorit

Palvelun tuotteiden ryhmittely noudattaa kiinteistöjen kauppahintatilastot-julkaisun lukujen ryhmittelyä (1-6) kts. kohdasta Tuotteet.

Kunkin tuotteen indikaattoreihin voi tutustua REST-rajapintapalvelun esittelysovelluksessa

suomeksi

på svenska

in english 

Tarkemmat kuvaukset indikaattorien lukuarvojen tuottamisen käsittelysäännöistä löytyy metatiedoista, jotka ovat saatavissa palvelupyynnöin tilastopalvelusta kts. palvelun teknisestä kuvauksesta (.pdf) (kohdasta Kyselyt ja esimerkit).

Vuosittaiset tilastot

Vuosittainen tilasto sisältää tuotteiden indikaattorit tuotettuina  koko vuoden aineistosta. Vuosittaiset tilastot ovat saatavissa vuodesta 1990 lähtien ja viimeinen kokonainen vuosiaineisto on kuluvaa vuotta edeltävältä vuodelta.

Vuosittaiset tilastot pyritään julkaisemaan aina tammikuun lopussa. Tällöin tuotetaan kaikkien aikaisempien vuosien tilastot vuodesta 1990 lähtien uudestaan kuluvan vuoden aluejakoja vasten.

Esimerkiksi tammikuun lopussa v. 2017 julkaistaan vuositilastot vuosilta 1990-2016 vuoden 2017 aluejakoja vasten.

Kuluvan vuoden kertymätilasto

Kuluvan vuoden kertymätilasto julkaistaan vuosittaisten tilastojen lisäksi. Kuluvan vuoden kertymätilasto tuotetaan kuluvan vuoden alusta edeltävän kuukauden loppuun. Ensimmäinen julkaisuajankohta on helmikuun lopussa tammikuun aineistosta.

Kuluvan vuoden kertymätilasto tuotetaan aina kuluvan vuoden aluejakoja vasten.

Aluejaot

Tilastopalvelusta saa tuotteiden indikaattorit tuotettuina seuraaviin aluejakoihin. Indikaattorien lukuarvot ilmoitetaan vain niissä tapauksissa, joissa kuhunkin aluejakoon osuu vähintään 3 luovutusta tai kauppaa.

 

Aluejako Aineisto
Maa (Koko Suomi) Kiinteistöjen kauppahintarekisteri
Maakunta Kuntajako 1:10 000 © Maanmittauslaitos Avoimen tietoaineiston lisenssi
Seutukunta Johdettu aineisto, © Maanmittauslaitos
Kunta Kuntajako 1:10 000 © Maanmittauslaitos Avoimen tietoaineiston lisenssi
Postinumero Paavo - postinumeroalueet 2024 © Tilastokeskus, http://www.stat.fi/org/lainsaadanto/yleiset_kayttoehdot.html
Hila 30X30 Hila 30 km x 30 km © Maanmittauslaitos
Hila 10X10 Hila 10 km x 10 km © Maanmittauslaitos
Hila 5X5 Tilastoruudukko 5 km x 5 km © Tilastokeskus http://www.stat.fi/org/lainsaadanto/yleiset_kayttoehdot.html

Palvelun tekninen kuvaus löytyy erillisestä liitetiedostosta (PDF)

Teknisestä kuvauksesta löytyy myös käyttöesimerkkejä.

Alla on esimerkki indikaattorin arvojen esittämisestä kartalla.

 • Esitettävät tiedot:
  • Tuotteena on  käytetty: 2.1 Asuinpientalokiinteistöt asemakaava-alueella: rakentamattomat kohteet
  • Indikaattorina on käytetty:
  • Asuinpientalokiinteistöt asemakaava-alueella / rakentamattomat kohteet - stj / kunta (kerrosneliöhinta mediaani €/k-m2)
  • Vuosi 2014
  • Aluejaot: maakunta, seutukunta, Hila 30X30
 • Esimerkkikuvat:
  • Indikaattorin arvot maakunnittain (kuva 1)
  • Indikaattorin arvot seutukunnittain (kuva 2)
  • Indikaattorin arvot Hila 30X30 (kuva 3)

Kiinteistökauppojen tilastopalvelun (REST) 1. tuotantoversio.

 • Vuositilastot (v. 1990-2020) päivitetty v. 2021 aluejakojen mukaisiksi 4.2.2021
 • Vuositilastot (v.1990-2021) päivitetty v. 2022 aluejakojen mukaisiksi 1.2.2022 illalla
 • Vuositilastot (v.1990-2022) päivitetty v. 2023 aluejakojen mukaisiksi 6.2.2023 illalla
 • Vuositilastot (v.1990-2023) päivitetty v. 2024 aluejakojen mukaisiksi 3.2.2024