Hoppa till huvudinnehåll

Enkelt att förbättra markanvändningsavtal för vindkraftsparker

Vindkraftsbolag och markägare kan med fördel vara aktivare i att avtala om användningen av vägar. Då kan alla ta del av informationen om överenskommen användning av väg till vindkraftsparkens område på ett entydigt sätt via fastighetsregistret.

Vindturbin kan ses ovanför träden på en nästan molnfri himmel. En flock fåglar flyger i bakgrunden.
Bild:
Henrik Sorensen / AdobeStock

Lantmäteriverket har i samband med registrering av arrendeavtal noterat att vägen inte grundas genom en förrättning av enskild väg, utan att informationen endast finns i arrendeavtalet. Då det i arrendeavtalet mellan vindkraftsbolaget och markägaren bestäms att vägen ska grundas genom en förrättning av enskild väg visas den informationen i fastighetsregistret och förmedlas vidare till följande ägare. 

– Vi har mottagit för registrering sådana arrendeavtal för vindkraftsprojekt som visserligen nämner rätten att använda väg, men vägrätten har inte avtalats genom en förrättning av enskild väg. Då syns inte vägrätten i fastighetsregistret för myndigheterna och andra vägvändare, säger Mauri Asmundela, som är direktör för inlösningar på Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket har sett över sina anvisningar i samarbete med NTM-centralens tillståndsrådgivning för förnybar energi, för att vindkraftsbolagen och markägarna ska ha tillgång till bättre rekommendationer och instruktioner. NTM-centralens tillståndsrådgivning förmedlar allmän vägledning i tillståndsfrågor.

Avtala om väggrätt genom förrättning

Lantmäteriverket förhåller sig till frågan i egenskap av registerförare. Därför vill verket att uppgifterna om markägande och markanvändning ska kunna kontrolleras så entydigt som möjligt i registren där alla kan ta del av dem. Det räcker dessutom med en liten ändring i rutinerna för att bespara vindkraftsbolagen och markägarna från utredningar i framtiden.

Med andra ord gör vindkraftsbolagen och markägarna klokt i att i avtalet anteckna att ”vägrätten fastställs genom en förrättning av enskild väg”. Genom förrättningen antecknar Lantmäteriverket i fastighetsregistret vad som överenskommits om läget av den väg som vindkraftsbolaget får använda till exempel för transport av tunga maskiner till sitt område.

I nuläget lämnas om projekten oftast in endast arrendeavtal i vilka parterna har avtalat om användningen av väg. Arrendeavtalet skrivs endast in i lagfarts- och inteckningsregistret, av vilket följer att informationen om rätten att använda väg inte överförs till fastighetsregistret där den skulle kunna ses av fastighetens följande ägare, markägare som vill bygga annat i området eller kommunen som ska upprätta en detaljplan.

NTM-centralerna tillhandahåller vindkraftsbyggare vägledning i hela landet via vindkraftsrådgivningen och tillståndsrådgivningen för förnybar energi. Tillståndsrådgivningens webbplats och handboken för sökande innehåller information om tillståndsförfarandena och de behöriga myndigheterna i anslutning till vindkraftsprojekt.

Läs mer

NTM-centralens tillståndsrådgivning för förnybar energi

NTM-centralens vindkraftsrådgivning

Mer information

Vid Lantmäteriverket
Mauri Asmundela, direktör, t. 040 576 8944, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Vid NTM-centralens tillståndsrådgivning för förnybar energi
Mari Hakola, ledande sakkunnig, t. 029 502 7654, fornamn.efternamn@nmt-centralen.fi
 

Information till medierna
Inlösningsförrättning
Fastigheter

Nyheter och artiklar