Hoppa till huvudinnehåll

Galileos precisionstjänst HAS erbjuder noggrannare positionsbestämning

Europeiska unionens satellitnavigationssystem Galileos precisionstjänst, High Accuracy Service (HAS), är nu i operativ drift. Tjänsten är öppen för alla, och användningen är avgiftsfri. Tjänsten erbjuder användarna positionsbestämning med cirka 20 cm noggrannhet. Användningar för den nya tjänsten finns till exempel inom trafik, jord- och skogsbruk samt miljösektorn.

Modell av Galileo satellit hänger från betongtak
Modell av en Galileo-satellit i Galileos ledningscentral. I Galileo-systemet ingår 24 satelliter som skickar positioneringssignaler och HAS-korrigering.
Bild:
EUSPA, ©European Union Agency for the Space Programme

Galileo HAS är en tjänst som förbättrar positioneringsnoggrannheten och som via Galileo-satelliterna delar korrigeringar som förbättrar precisionen med användarna. Utan HAS-tjänstens korrigeringar är lägesnoggrannheten i satellitnavigationen några meter. När tjänsten används tar användarens terminal emot HAS-korrigeringsuppgifter samtidigt som den tar emot vanliga positioneringssignaler från satelliterna och beräknar med hjälp av dessa ett läge med högre precision. Den noggrannhet på cirka 20 cm som HAS-tjänsten erbjuder öppnar många möjligheter.
– Jordbruks- och skogssektorn kan ha stor nytta av den, om den noggrannhet som HAS-tjänsten ger är tillräcklig till exempel för att köra såningslinjer eller avgränsa hyggen. Smart trafik förväntas också bli en stor användare av tjänsten, eftersom den noggrannhet som erbjuds under goda förhållanden är tillräcklig för att avgöra vilken fil bilen befinner sig på, konstaterar Topi Rikkinen, ledande expert hos Lantmäteriverket. 

Korrigeringar levereras på nytt sätt 

HAS-korrigeringarna skickas från alla Galileo-satelliter. Detta skiljer sig från andra motsvarande korrigeringstjänster där korrigeringarna skickas från några geosynkrona satelliter över ekvatorn eller via datakommunikationsnät. Det finns dock begränsningar i geosynkrona satelliters synlighet på himlen i söder, och datakommunikationsförbindelser finns inte tillgängliga i alla förhållanden. Användningen av Galileos HAS-tjänst kräver inte förmedling av externa korrigeringsuppgifter, utan dess korrigeringar finns alltid tillgängliga när Galileo-systemet är tillgängligt. 
– Korrigeringarna produceras genom att använda ett nät av markstationer. Baserat på stationernas observationer modelleras faktorer som påverkar noggrannheten i positioneringen. Ur modellerna skapas korrigeringar som skickas till Galileo-satelliterna och därifrån vidare till användaren, berättar Rikkinen. 

För att kunna använda HAS-tjänsten måste användarens satellitnavigationsutrustning kunna ta emot Galileo-signalen på E6-frekvensbandet (1278.75 MHz). Dessutom måste användarens utrustning kunna utnyttja korrigeringarna genom att använda Precise Point Positioning- eller PPP-positioneringsmetoder. Utrustning som kan utnyttja HAS-korrigeringar förväntas komma ut på marknaden snart.

Noggrannare positionering blir snabbare

I HAS-tjänsten är för närvarande servicenivå 1 (Service Level 1) operativ. Korrigeringar för satelliternas klock- och banfel samt kod- och fasbias är tillgängliga. HAS producerar korrigeringar för dessa fel även till GPS förutom till Galileosystemet. På servicenivå 1 tar det beroende på förhållandena cirka 5–10 minuter att uppnå en hög lägesnoggrannhet från det att mottagaren startats. Korrigeringsuppgifter på servicenivå 1 finns tillgängliga globalt, men på några områden i Stilla havet kan den lägesnoggrannhet som kan uppnås vara något sämre.
– Senare kommer tjänsten att erbjuda nästa servicenivå då tjänsten utnyttjar ett mer omfattande nätverk av markstationer och även producerar regionala korrigeringar. Med dessa kan man korrigera de fel som atmosfären, speciellt jonosfären, orsakar i positioneringssignalens väg, säger Rikkinen. Genom att använda atmosfärskorrigeringar kan man korta ner den tid det tar att uppnå ett noggrant läge. 

Samarbete ger styrka

Kommunikationsverket Traficom är den myndighet i Finland som ansvarar för det europeiska satellitnavigationssystemet Galileos tjänsteproduktion. Traficom deltar också i de EU-grupper som styr Galileosystemets operering och utveckling. Lantmäteriverket producerar och använder tjänster i anslutning till satellitnavigation, och Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI forskar brett på satellitnavigation. Ämbetsverken samarbetar också inom satellitnavigation. 
– Att inom olika tillämpningsområden snabbt ta till sig systemens nya egenskaper gör det möjligt för samhället att utvecklas och ger även finländska företag konkurrensfördelar. Det kräver dock internationellt påverkansarbete för att uppnå detta samt förutseende forskningsverksamhet för att bygga upp kompetensen. Det är viktigt att det i Finland finns en stark samarbetskultur mellan olika aktörer, berättar Tero Vihavainen, ledande expert hos Traficom.

Mer information:

Ledande expert Topi Rikkinen, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi och tfn +358 50 323 5276
Ledande expert Tero Vihavainen, fornamn.efternamn@traficom.fi och tfn +358 29 539 0121

Läs mer om tjänsten Galileo HAS och dess användning

Positionering
Satellitpositionering
Geodata

Nyheter och artiklar