Hoppa till huvudinnehåll

Inlösning för elbehoven hos datacentralen i Kyrkslätt inleds

Inlösning för att uppfylla elbehovet hos Microsofts kommande datacentral inleds i Esbo och Kyrkslätt. Energibolaget Fortum Power and Heat löser in markanvändningsrättigheter för en knappt 10 kilometer lång sträcka mellan Fingrids elstation i Esbo och den planerade datacentralen i Sundsberg i Kyrkslätt, i enlighet med Lantmäteriverkets inlösenförfarande.

Maastokarttaa Espoosta jossa lukee Mankki ja Luoma
Bild:
Maanmittauslaitos

I den inlösningsförrättning som nu inletts uppklaras de markanvändningsrättigheter som Fortum Power and Heat Oy har fått, och man bestämmer om ersättning för ekonomiska förluster som drabbar markägare till följd av projektet. I inlösningen är Lantmäteriverket en opartisk part, så att allas rättigheter uppfylls i enlighet med lagen. I inlösningsförrättningen fattas besluten av en inlösningskommission, där Tuuli Laine, förrätningsingenjör vid Lantmäteriverket, är ordförande.

I april beviljade Statsrådet Fortums dotterbolag Fortum Power and Heat Oy ett inlösningstillstånd för att lösa in bestående nyttjanderätt för de områden som behövs för datakommunikationsutrustning och två jordkablar för kraftöverföring på 400 kilovolt (kV). De nya kablarna kopplar ihop Fingrids elstation i Esbo och området för Microsofts datacentral på Kolabacken. Inlösningstillståndet har inte ännu vunnit laga kraft, men enligt lagen kan en inlösningsförrättning redan inledas, om inlösaren så vill. Inlösningen kan inte avslutas förrän tillståndet har vunnit laga kraft. Kyrkslätts kommunfullmäktige beslöt att ändra detaljplanen för området, vilket gör byggandet av Microsofts datacentral möjligt. Fullmäktiges beslut vann laga kraft i februari 2023.

I inlösningsförrättningen löser man inte in mark utan nyttjanderättigheter, alltså rätten att placera kablar och datakommunikationsutrustning på de nuvarande markägarnas marker i Träskby och Mankby i Esbo samt Bobäck, Masaby och Sundsberg i Kyrkslätt.

Inlösningsförrättningen inleds den 14 juni 2023

Det första mötet för inlösningsförrättningen hålls onsdagen den 14 juni 2023 från kl. 9:30 i Kyrkslätts kommunhus och på distans via Teams. Personer som äger en fastighet i området och andra sakägare har personligen blivit inbjudna. Dessutom har en kungörelse publicerats om mötet.

Under mötet går Lantmäteriverkets förrättningsingenjör och en representant för Fortum Power and Heat igenom utgångsläget för inlösningen och hur den kommer framskrida. Under mötet beslutar inlösningskommissionen om eventuell förhandsersättning och tidpunkten för förhandsbesittningstagandet av markområdena. Statsrådet har i april beviljat inlösaren av nyttjanderättigheter, alltså Fortum Power and Heat Oy, tillstånd för förhandsbesittningstagande.

I princip bestäms all ersättning först när arbetet med jordkabeln är slutfört. Till ersättningsbeloppet adderas en ränta på sex procent. Markägarna och andra som berörs av inlösningen på grund av fastighetsägande eller till exempel nyttjanderättigheter genom hyra, kan yrka på förhandsersättning. Yrkandena ska lämnas in skriftligen till förrättningsingenjören vid Lantmäteriverket senast den 7 juni 2023. Förhandsersättningen utgör cirka 75 procent av hela den uppskattade ersättningssumman. Förhandsersättning kan endast yrkas för förluster som med säkerhet kommer ske, inte till exempel för eventuella skador och förluster som inte ännu med säkerhet kan bekräftas.

För egendom som inlöses betalas full ersättning

Nivån för inlösningsersättning föreskrivs i detalj i lagen. Enligt inlösningslagen ska markägaren få full ersättning för alla ekonomiska förluster. Ersättningen behöver inte ansökas om separat, utan den betalas ut som en del av inlösningsförrättningen på tjänstens vägnar, så att säga.
Eftersom inlösningskommissionen inte alltid känner till alla förluster kan sakägarna också lägga fram sina egna ersättningskrav.

”I den här inlösningen, såsom i alla motsvarande situationer, betalar inlösaren en ersättning till markägaren för att lösa in nyttjanderättigheter, som baserar sig på gängse prisnivå”, säger Mauri Asmundela, direktör med ansvar för inlösningar vid Lantmäteriverket.

”Vi bedömer marknadspriset utifrån olika källor. Vi följer noggrant med fastighetsmarknaden och förändringar i marknadspriserna, samt jorddomstolens och högsta domstolens lösningar gällande inlösningsersättningar”, säger Asmundela.

Syftet med inlösning är att göra det möjligt att tillgodoseende samhällets behov, även om markägaren inte skulle vara villig att sälja sin mark eller frivilligt överlämna nyttjanderättigheter för att placera jordkablar i marken.

Mer information

Kungörelse om inlösningsförrättningen (maanmittauslaitos.fi)
Mer information om projektet från Fortum Power and Heat (fortum.fi, på finska)
Mer information om projektet från Kyrkslätts kommun (kirkkonummi.fi)
Mer information om projektet från Microsoft (microsoft.com, på finska)

Allmänt om inlösningar

direktör Mauri Asmundela, tfn 040 576 8944

Angående inlösningsförrättningen för jordkabel för kraftöverföring mellan elstationen i Esbo och datacentralen i Kolabacken

Ordförande för inlösningskommissionen, förrättningsingenjör Tuuli Laine, tfn 050 462 4600

Bådas e-postadresser har formen fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi
 

 

Inlösningsförrättning
Lantmäteriförrättning

Nyheter och artiklar