Hoppa till huvudinnehåll

Kartor förnyas i samarbete

Lantmäteriverkets terrängkarta och bakgrundskarta förnyas under de närmaste åren. Förnyelsen berör många kartanvändare, eftersom bland annat webbtjänsten Kartplatsen, där kartorna visas, i fjol hade sammanlagt 6,7 miljoner besök.

Kartskisser.
Utkast till terrängkarta med vit botten och grön skog.
Bild:
Lantmäteriverket

– Förnyelsens mål är kartprodukter som fungerar bättre på en skärm. Det är bland annat viktigt att färgerna är jämna och att kartorna är väl läsbara och fortsätter logiskt när man zoomar dem från en skala till en annan, säger Paula Ahonen-Rainio.

Kartanvändarna deltar i utvecklingsarbetet 

På hösten 2022 genomförde vi en enkät för att samla in respons om sättet på vilket centrala terrängfigurer, vägnät och byggnader visas på terrängkartan. Vi fick hela 3 230 svar på enkäten.

– Terrängkartan används i många olika situationer och därför uppdagades många olika önskemål också i enkäten. Vi har varit tacksamma för all den respons vi tagit emot, även kritiken från många om den gröna färg som valts för att föreställa skogar, säger Ahonen-Rainio.

– Vi har försökt hitta lösningar som så bra som möjligt fungerar för många olika ändamål. På basis av användarnas respons justerades till exempel färgerna, och vi kommer att på terrängkartan lägga till en uppgift om huruvida en väg är belagd eller inte, säger Ahonen-Rainio.

Enkäten bekräftade även att terrängkartan redan främst används digitalt, men att kartan i vissa situationer också behövs som utskrift. 

– Därför är det troligtvis en god nyhet för många som svarade på enkäten att en liknande terrängkarta som den nuvarande, med vit bakgrund, kommer att vara tillgänglig även framöver, säger Ahonen-Rainio.

Till planeringen bidrog dessutom en responsgrupp med cirka 130 kartanvändare. I fjol genomfördes två enkäter för responsgruppen. Den första gällde utkast som utarbetats på basis av svaren i en öppen enkät och den andra karttecken och förklaringar på terrängkartan.

– Medlemmarna i responsgruppen har varit mycket engagerade och svarsprocenten i enkäterna höga. Dessutom har svaren motiverats väl och användarna har förklarat sina behov, alltså varför sättet som används för att visa information på kartan fungerar eller inte fungerar. Vi har också fått förslag till nya slags presentationssätt, säger Ahonen-Rainio.

För planeringen av bakgrundskartan genomfördes en enkät för Lantmäteriverkets kunder som använder bakgrundskartan som bakgrund för sina egna tematiska uppgifter. I enkäten fick vi respons både om den nuvarande bakgrundskartan och om de ändringar som skisserats. På basis av responsen kommer ändringarna i bakgrundskartan att vara små.

– Enkätsvaren har förbättrat vår kundkännedom. Vi har allt bättre kännedom om vilka ändamål våra kartor används för och vilka behov och förväntningar användarna har, säger Ahonen-Rainio. 

Kartskisser.
Utkast till terrängkarta med vit botten och grön skog.

 

Utkast till terrängkarta med vit botten och grön skog.

Bakom förnyelsen av terrängkartan ligger uppgraderingen av Lantmäteriverkets system för produktion av terrängdata. I samband med detta kommer skogar att inkluderas i terrängdata, och avsikten är att framöver visa skogarna på terrängkartan. Grönt hade valts som färg på skog, varför vi var tvungna att även kontrollera terrängkartans övriga färger. När färgerna planerades var målet att visa samband mellan objekt – motsvarigheter, olikheter och hierarkier – och balansera mellan objektens särskiljbarhet och en harmonisk helhet.

Också den bekanta terrängkartan med en vit bakgrund kommer att förnyas. Färgerna på terrängkartan har justerats enligt samma logik, men med beaktande av tryckfärger och säkerhetsmyndigheternas särskilda behov. Planeringen har genomförts med tanke på utskrift, men kartan kommer även att användas digitalt.

När produktionssystemet för terrängdata har tagits i bruk kan den förnyade terrängkartan publiceras. I nästa skede fortsätter förnyelsen så att den omfattar mindre skalor av terrängkartan genom att omarbeta generaliseringen av kartdata. Syftet är att förbättra kartornas läsbarhet och aktualitet på alla skalor.

Mer information

Paula Ahonen-Rainio, ledande expert, 050 592 8487, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Kartor
Terrängkarta

Nyheter och artiklar