Hoppa till huvudinnehåll

Ny forskning ger lösningar för skogsbruk

Att kunna inhämta detaljerad information om trädbeständet med hjälp av drönare och kartor förbättrar skogsbruket i framtiden. Nya forskningsprojekt av Lantmäteriverkets Geodatacentral och kompetensklustret Unite arbetar fram innovativa lösningar för insamling av skogsdata och för exakt skogsdrivning.

Metsä.
Bild:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

I de senaste projekten använder man sig av exakta skogskartor och autonoma drönare för att höja avverkningskvaliteten. Därtill undersöker man på vilka sätt spelifierade mobilappar kan användas för inhämtning av skogsdata. Projekten genomförs via kompetensklustret Unite. Finlands Akademi beviljade genom bidragsutlysningen Från idéer till lösningar finansiering till projekt som hade en övertygande effektpotential och förmåga att ta tillvara forskningsrön i praktiken.

Detaljerade data för skogsbruk

Juha Hyyppä, professor vid Geodatacentret, leder projektet för tryggande av skogens mångbruk med hjälp av exakta kartor över individuella trädkronor. I projektet fokuserar man på detaljerad mätning av trädbeståndet och användning av dessa data vid gallring och skötsel av skogen. Ett alltför stort avverkningsuttag vid förstagallringen leder till att skogen växer sämre och målen för kolupptaget för minskning av växthusgasutsläppen äventyras.

– I Finland tjänar skogarna många olika syften. Därför måste också de skogstekniska lösningarna tjäna ett ökande mångbruk av skogen, säger Juha Hyyppä.

Ponsse lanserade 2022 en automatiserad gallringsskördare som mäter skogsbeståndets egenskaper med hjälp av inbyggd laserskanner och föreslår vilka stammar som ska tas ut. Syftet med projektet är att förbättra exaktheten i skördarens data så att den identifierar trädens egenskaper, det vill säga beståndsvariablerna, med större noggrannhet än tidigare.

Under forskningsprojektet tar man också fram algoritmer och tester digitala tvillingar som skapats med exaktare data från multispektral laserskanning. Med hjälp av digitala tvillingar kan man välja de rätta träden som ska sparas eller tas ut.

– Detaljerad information om skogsbeståndet möjliggör exaktare planering och utförande av skogsbruket för olika syften. På så vis blir skogsbruket mer ändamålsenligt med tanke på det ekonomiska utnyttjandet av virket, rekreationsbruk av skogen, kolupptaget och naturvärdena, säger Juha Hyyppä.

Autonoma drönare hjälper skogsarbete

Lösningar för exakt information om skogen beviljades finansiering också genom projektet för lösningar med autonoma drönare vid skogsbruk som bygger på individuella träd (DRONE4TREE). 

Projektet leds av professor Eija Honkavaara vid Geodatacentret. I projektet utvecklar och använder man en fjärranalysteknik där drönaren placeras i en smart box som hanterar start, landning, laddning av drönaren samt dataöverföring. Målet är att ta ett steg vidare i utvecklingen av användningen av drönare och fjärranalys i realtid som stöd vid skogsbruksarbeten.

– I projektet arbetar vi fram ett funktionskoncept med två sammankopplade tillämpningar, det vill säga analys av virkeskvaliteten och beslut vid selektiv avverkning. Vi testar, utvärderar och lyssnar på användarna om deras erfarenheter och anpassar sedan fjärranalysteknikens metoder för praktiska tillämpningar, säger Eija Honkavaara.

Projektet har ett nära samarbete med företag och andra berörda parter. Samtidigt kartlägger man eventuella kommersiella möjligheter för den nya tekniken.

Meningsfull insamling av skogsdata med spelifierade appar

Universitetsforskare Timo Nummenmaa från Tammerfors universitet och professor Mikko Vastaranta från Östra Finlands universitet leder projektet för tillämpning av spelifierade appar med förstärkt verklighet för observationer av träd och skog med LiDAR (GamiLiDAR). I projektet görs observationer av träd och skog med hjälp av en mobilapplikation. Projektdeltagarna rör sig i skogen och spelar i sin mobila enhet ett spel med förstärkt verklighet. Samtidigt använder de laserskannern i till exempel mobiltelefonen för att läsa in punktmolns- och positionsdata från skogen.

– Vi undersöker hur olika interaktiva metoder kan användas för att inhämta data om skogens beskaffenhet. Vårt mål är att insamling av skogsdata ska kännas meningsfull för spelarna och att användarna har nytta av den information som samlas in, säger Timo Nummenmaa.

Syftet med projektet är att kombinera insamling av skogsdata med annan verksamhet som utförs i skogen. På så sätt minskar behovet av separat mätningskampanjer och det uppkommer nya kommersiella möjligheter.

Finlands Akademi beviljade projekten sammanlagt 899 061 euro. Projekten startade 1 januari 2024 och löper över två år.

Forskningsteamen arbetar inom Finlands Akademis flaggskeppsprogram Unite, som forskar i interaktionen mellan skogar, människor och maskiner. I kompetensklustret Unite ingår forskare och forskarteam från Östra Finlands universitet, Lantmäteriverkets Geodatacentral, Tammerfors universitet och Naturresursinstitutet samt ett brett nätverk av forskarpartner.

Mer information

Juha Hyyppä, avdelningschef, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Eija Honkavaara, forskningsprofessor, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Timo Nummenmaa, universitetsforskare, fornamn.efternamn@tuni.fi

Mikko Vastaranta, professor, fornamn.efternamn@uef.fi

Forskning
Geodatacentralen

Nyheter och artiklar