Hoppa till huvudinnehåll

Registerenheter

För att kunna se registerenheternas uppgifter måste du först söka ett eller flera objekt med något av följande söksätt:

Sökresultat

Registerenheterna som uppfyller sökvillkoren visas på listan över sökresultat. Fastighetsbeteckningen och registerenhetens namn visas på listan. Upphörda registerenheter visas i rött och fastighetsbeteckningen avslutas med bokstaven X. Samfällda områden visas i blått. Antalet sökträffar visas ovanför listan över sökresultat.

Du får ett felmeddelande om sökvillkoren inte ger några sökresultat alls. Använd Tillbaka-knappen för att återvända till sidan där du kan ändra på sökvillkoren.

Du kan välja språket (svenska/finska) som används för att visa produkterna under listan över sökresultat.

Välj en eller flera registerenheter som du önskar få mera information om från listan över sökresultat. Om sökningen hittade endast ett objekt väljs det automatiskt.

Under listan över sökresultat finns en lista över produkter och funktioner som du kan använda för att behandla den valda registerenheten med. Produkterna indelas på två flikar, Utskrifter och Funktioner. Produkterna öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Du kan skriva ut eller spara produkterna med webbläsarens funktioner (fil - skriv ut eller fil - spara som).

Endast myndighetsanvändare eller användare som särskilt beviljats användningsrätt kan se en del av produkterna!

Produkter

Beskrivningar av registerutdrag

Sökningen omfattar högst 50 registerenheter på en gång. Html-utskrift. Innehåller följande uppgifter:

 • fastighetsbeteckning
 • registerenhetens art
 • namn
 • kommun
 • registreringsdatum
 • upphörandedatum (om fastigheten har upphört)
 • landareal
 • vattenareal
 • totalareal
 • arkivhänvisning
 • antal skiften
 • registerenhetens tidigare lokaliseringskommuner

Fastighetsregisterutdrag

Du kan söka uppgifterna för högst 5 registerenheter på en gång. Pdf-utskrift.

Kartutdrag ur fastighetsregistret

Du kan söka uppgifterna för en registerenhet åt gången. Pdf-utskrift. Om den valda registerenheten har flera än 20 skiften öppnas en utskriftssida där du väljer ut sidorna för utskrift. Du kan även skriva ut endast framsidan.

Lagfartsbevis

Du kan söka lagfartsbevis för 50 registerenheter åt gången. Pdf-utskrift. Som bilaga skrivs ut ägarnas kontaktuppgifter.

Produkten är inte tillgänglig för upphörda registerenheter.

Gravationsbevis

Du kan söka lagfartsbevis för 50 registerenheter åt gången. Pdf-utskrift.

Produkten är inte tillgänglig för upphörda registerenheter.

Fastighetsregisterutdrag (bestyrkt)

Endast myndigheter (kommuner, magistrater, Lantmäteriverket) har tillgång till denna produkt.

Du kan söka fastighetsregisterutdrag för en registerenhet åt gången. Pdf-utskrift. Innehåller samma uppgifter som produkten Fastighetsregisterutdrag. Denna produkt är alltid avgiftsbelagd.

Kartutdrag ur fastighetsregistret (bestyrkt)

Endast myndigheter (kommuner, magistrater, Lantmäteriverket) har tillgång till denna produkt.

Du kan söka kartutdrag ur fastighetsregistret för en registerenhet åt gången. Pdf-utskrift. Innehåller samma uppgifter som produkten Kartutdrag ur fastighetsregistret. Denna produkt är alltid avgiftsbelagd.

Lagfartsbevis (bestyrkt)

Endast myndigheter (kommuner, magistrater, Lantmäteriverket) har tillgång till denna produkt.

Du kan söka lagfartsbevis för en registerenhet åt gången. Pdf-utskrift. Innehåller samma uppgifter som produkten Kartutdrag ur fastighetsregistret. Denna produkt är alltid avgiftsbelagd.

Gravationsbevis (bestyrkt)

Endast myndigheter (kommuner, magistrater, Lantmäteriverket) har tillgång till denna produkt.

Du kan söka gravationsbevis för en registerenhet åt gången. Pdf-utskrift. Innehåller samma uppgifter som produkten Kartutdrag ur fastighetsregistret. Denna produkt är alltid avgiftsbelagd.

Fastighetsbildning

Öppnar och stänger en meny i vilken ingår de produkter som berör fastighetsbildning.

Bläddring i bildningsuppgifter (avgiftsfri)

Du kan söka uppgifter för en registerenhet åt gången. Htm-utskrift. Genom länkarna kan du bläddra framåt och bakåt i registerenhetens bildningskedja. Denna produkt är avgiftsfri. Genom att klicka på arkivhänvisningen kommer du till det elektroniska arkivet ARKKI.

Bildningskedja framåt (från tidpunkten)

Du kan söka uppgifter för en registerenhet åt gången. Pdf-utskrift. Visar den valda registerenhetens bildningskedja framåt. Om tidpunkten anges visas endast de bildningsuppgifter som har skett efter det angivna datumet.

Bildningskedja bakåt (till tidpunkten)

Du kan söka uppgifter för en registerenhet åt gången. Pdf-utskrift Visar den valda registerenhetens bildningskedja bakåt. Om tidpunkten anges visas endast de bildningsuppgifter som har skett fram till det angivna datumet.

Gällande bildade (vid tidpunkten)

Du kan söka uppgifter för en registerenhet åt gången. Pdf-utskrift. Visar den valda registerenhetens bildningskedja framåt. Du kan begränsa sökningen genom att ange ”Tidpunkt”. Om tidpunkten har angetts visas bildningskedjan endast framåt från detta datum. Endast gällande registerenheter visas.

Bildande registerenheter (vid tidpunkten)

Du kan söka uppgifter för en registerenhet åt gången. Pdf-utskrift. Visar den valda registerenhetens bildningskedja bakåt fram till det angivna datumet. Gällande registerenheter vid tidpunkten visas.

Utredning av bildande registerenheter

Du kan söka uppgifter för 50 registerenheter åt gången. Pdf-utskrift. Visar de valda registerenheternas bildningskedja bakåt fram till det angivna datumet. Produkten kan användas vid så kallade stomlägenhetsutredningar (rubriken Basuppgifter saknas)

Tidpunkt

I textrutan tidpunkt kan du skriva datum som används i fastighetsbildningsutskrifter. För en del av utskrifterna är tidpunkten obligatorisk. Datumet ska anges i formatet d.m.åååå eller dd.mm.åååå.

Ägarnas kontaktuppgifter

Du kan söka lagfartsbevis för 50 outbrutna områden åt gången. Pdf-utskrift. Visar det valda outbrutna områdets ägare. För fysiska personer visas gällande adressuppgifter som uppdateras från Befolkningsdatasystemet om individens personnummer har antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret. För företag visas företagets namn och FO-nummer. Produkten är inte tillgänglig beträffande samfällda områden eller upphörda outbrutna områden.

Kontaktuppgifter i tabellform

Du kan söka lagfartsbevis för 50 outbrutna områden åt gången. Pdf-utskrift. Denna produkt är en tabulatorseparerad textutskrift, varifrån uppgifterna kan överföras till t.ex. ett tabellkalkyleringsprogram. Produkten innehåller samma information som Ägarnas kontaktuppgifter i pdf-format. Produkten är inte tillgänglig beträffande samfällda områden eller upphörda outbrutna områden.

Anvisning om överföring av uppgifter till Excel.

Funktioner

Visa skiften och outbrutna områden

Visar alla skiften och outbrutna områden som tillhör de valda registerenheterna på kartan. Fastighetsbeteckningen och eventuella löpande nummer för skiften, fastighetsgränser och råmärken visas på kartan. Du kan söka uppgifter för högst 50 registerenheter på en gång. Upphörda registerenheter visas inte.

De olika skiftenas områden anges med halvgenomskinliga färger så att skiften som ingår i en och samma registerenhet har samma färg och olika registerenheter anges i olika färger.

Det kan vara omöjligt att rita skiftesrårna på kartan om den valda fastigheten är mycket stor eller har många skiften. Då visas endast skiftenas beteckningspunkter. Du får ett felmeddelande och sökningen är avgiftsfri. Om du ändå vill ha skiftesrårna för ett visst skifte på kartan, gör så här: Sök registerenheter på nytt vid skiftesbeteckningen och använd funktionen ”visa skiftena och de outbrutna områdena inom avgränsningen på kartan”, då visas oftast ett enskilt skifte på kartan. Gränserna visas även om du använder verktyget ”visa fastighetsindelningen”.

Du kan få mera information om hämtade objekt genom att klicka på dem när verktyget "flytta på kartan och sök objekt" är i bruk.

Visa skiften och outbrutna områden inom avgränsning

Visar alla skiften och outbrutna områden som ingår i registerenheter som helt eller delvis ryms inom kartavgränsningens område. Funktionen syns endast om du söker registerenheter med kartavgränsning och resultatet visas på en lista. Du kan söka högst 50 registerenheter åt gången.

Visa beslut om byggnadsförbud

Visar beteckningar och områden för enskilda byggnadsförbud som berör registerenheten i brunt. Byggnadsförbud utan fastställt läge kan inte visas på kartan. Du kan söka uppgifter för högst 50 registerenheter på en gång.

Sök outbrutna områden

Funktionen söker den valda registerenhetens gällande outbrutna områden. De hittade outbrutna områdena kan behandlas vidare med produkter och funktioner som berör outbrutna områden. Du kan söka högst 50 registerenheter åt gången.

Sök nyttjanderättsenheter

Funktionen gör en sökning i registerenhetslistan, som hämtar de nyttjanderättsenheter som är i kraft och i vilka någon av de valda registerenheterna är berättigad, belastad eller part. Sökningen omfattar högst 50 registerenheter på en gång.

Sök anläggningar

Funktionen söker den valda registerenhetens gällande anläggningar. De hittade anläggningarna kan behandlas vidare med produkter och funktioner som berör anläggningar. Du kan söka högst 50 registerenheter åt gången.

Sök fastighetsköp

Funktionen söker de fastighetsköp där den valda registerenheten eller ett outbrutet område som överlåtits från den valda registerenheten har varit föremål för överlåtelse. De hittade fastighetsköpen kan behandlas vidare med produkter och funktioner som berör fastighetsköp. Du kan söka högst 50 registerenheter åt gången.

Produkten syns endast för sådana användare som har rätt att använda uppgifter i köpeskillingsregistret.

Hämta grannfastigheter till det valda skiftet

Funktionen söker på nytt i registerenhetslistan. Sökresultatet består av registerenheter som gränsar till skiftet som har valts på kartan. Klicka på kartan för att välja ett skifte. Du kan söka rågrannarna till ett skifte åt gången.

Ny sökning

Med funktionen kommer du tillbaka till registerenheternas söksida.