Samfällda skogar – för skogarnas bästa

En samfälld skog ägs gemensamt av flera fastigheter. Den är avsedd att användas för hållbart och ekonomiskt lönsamt skogsbruk som gynnar den samfällda skogens delägare.

En samfälld skog kan exempelvis bildas av de skogar som släkten äger. Du kan också ansluta din egen skog till en samfälld skog som redan finns. För skogsägaren är det en bra ägandeform som ger avkastning.

En samfälld skog är privatägd mark som fastighetsrättsligt tillhör delägarfastigheterna som samfällt område. Områden som ingår i en samfälld skog behöver inte ligga inom en och samma kommun.

Läs mer om fördelarna av en samfälld skog. Ta också en titt på Skogscentralens material.