Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsskattereformen – markbotten

Det nya värderingssystemet för markbotten ökar fastighetsbeskattningens likvärdighet

Värderingssystemet för markbotten inom fastighetsbeskattningen förnyas, eftersom byggnadernas och markbottens taxeringsvärden har allmänt börjat släpa efter i kostnads- och prisutvecklingen. Det förekommer betydande skillnader i inköpspriserna på markbotten mellan olika områden, vilket bör beaktas bättre vid värdering av taxeringsvärdet.

Värderingssystemet för byggnader förnyas också. Statistikcentralen ansvarar för genomförandet av detta projekt.

Reformen höjer inte det totala beskattningsutfallet

Projektet som Finansministeriet har tillsatt kommer att producera en karta över priszoner som täcker hela landet för att bestämma taxeringsvärdena för markbotten. Prisområdena baserar sig på marknadspriserna, dvs. verkliga köpeskillingsuppgifter för fastigheter och delvis även bostäder.

Avsikten är inte att höja fastighetsskatten genom att höja taxeringsvärdena, utan att erbjuda ett skatteunderlag för kommunerna som är bättre och behandlar kommunerna mer likvärdigt och rättvist.

Syftet med reformen är inte att höja skattenivån eller det totala beskattningsutfallet. Det är dock sannolikt att fastighetsskatten kommer att stiga för vissa och sjunka för andra.

Lantmäteriverket producerar datamaterial för Skatteförvaltningen

Lantmäteriverket ansvarar för reformen av värderingssystemet för markbotten. I projektet deltar utöver Lantmäteriverket och Finansministeriet även Skatteförvaltningen, Statistikcentralen, Kommunförbundet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Jord- och skogsbruksministeriet.

När systemet tas i bruk kommer Lantmäteriverket att leverera data som används vid beskattningen om i vilken priszon respektive fastighet ingår. Skatteförvaltningen använder dessa data vid beräkningen av fastighetsskatten.

Priszonerna tillgängliga för alla

Allmänheten kommer att själv kunna titta på priszonerna för markbotten i en tjänst som kommer att publiceras våren 2023. En beskrivning av metoden för bestämmande av priszonerna kommer också att vara tillgänglig för alla.

Mera information

Finansministeriets webbplats

Ledande expert Arthur Kreivi, 050 302 7134, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi